Prawo i postępowanie karno-skarbowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo i postępowanie karno-skarbowe - strona 1 Prawo i postępowanie karno-skarbowe - strona 2 Prawo i postępowanie karno-skarbowe - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNO - SKARBOWE Zakres prawa karno - skarbowego Jest wyspecjalizowaną dziedziną w prawie karnym, nawiązuje do szeregu aktów prawnych prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego (dewizowego) i do szeregu innych ustaw, które związane są z systemem finansowym obowiązującym w RP. Cechuje:
automatyzm pełny - widoczny szczególnie w części materialnej KKS, automatyzm pełny stosuje się jeśli ustawa tak stanowi automatyzm częściowy - związany jest z postępowaniem w przedmiocie sprawy (art. 113 KKS), w przedmiocie wykonania (art. 178 KKS).
Składa się z 3 części:
materialnej, która dzieli się na część ogólną i szczególną. W części ogólnej są zasady odpowiedzialności za przestępstwa karno skarbowe uregulowane są ponadto kwestie związane z przedawnieniem, stosuje się tutaj regulacje Kodeksu karnego (art. 20 § 2). W części szczególnej mamy doczynienia z poszczególnymi przestępstwami np. przestępstwa w skali czynów dewizowych
postępowanie w przedmiocie orzekania - wyróżnia się postępowanie przygotowawcze a także postępowanie sądowe w I i II instancji , w postępowaniu mandatowym stosujemy kodeks postępowania w sprawie wykroczeń.
Postępowanie w przedmiocie wykonania orzeczenia - stosujemy przepisy kodeksu wykonawczego , przedmiotem PKS jest interes i porządek skarbu państwa w zakresie regulacji finansowej.
Pod pojęciem Skarbu państwa rozumiemy :
Osobę prawną będącą podmiotem praw i obowiązków.
W znaczeniu przedmiotowym jest to tzw. „ masa majątkowa” W znaczeniu organizacyjnym jest to tzw. byt organizacyjny z wyodrębnionymi organami specjalnymi , którym to organom przypisane są określone funkcje.
Źródła PKS :
ustawa z dnia 10 . 09. 1999 roku ustawa z dnia 17 . 10. 1999 roku - zastąpiła ona wcześniejszą ustawę , która nosi nazwę ustawa karno skarbowa z 1971 r. jednakże nie była ona pierwsza 1926 , 1932 , 1936 , 1947 , 1960 .
KKS przez krótki okres czasu cechował się zupełnością teraz są wyjątki chodzi o to że definicja art. 53 § 2 odnosi się tylko do czynów określonych w tym kodeksie. Zmieniło się gdy weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym , wprowadziły one rozdział , które noszą nazwę przestępstwa i wykroczenia skarbowe
ordynacja podatkowa art. 79
Konstrukcja przepisów KS :
I część nosi nazwę recepcji czyli objęcia dyspozycją przepisu prawa karnego - skarbowego regulacji znajdującej się w innej ustawie . Recepcja może mieć charakter: bezpośredni - ma wówczas , kiedy KKS przejmuje przepis umiejscowiony w innej ustawie bez jakikolwiek zmian ( art. 45 § 2 KKS )
pośrednia - ma wówczas , kiedy mamy doczynienia z odpowiedzialnością stosowania przepisu innej ustawy (art. 113 bądź 178 ) - art. 103 § 1 p. 3 KKS


(…)

… przedmiotów, 4) przepadek osiągniętych korzyści majątkowych, 5) zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska, 6) podanie wyroku do publicznej wiadomości, 7) pozbawienie praw publicznych, 8) środki związane z poddaniem sprawcy próbie: a) warunkowe umorzenie postępowania karnego, b) warunkowe zawieszenie wykonania kary, c…
… zapobieżenie powrotowi do przestępstwa. Podejmując decyzję o warunkowym zawieszeniu wykonania kary sąd bierze pod uwagę :
warunki i właściwości osobiste sprawcy
dotychczasowy sposób bycia
zachowanie się sprawcy po popełnieniu przestępstwa
Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próbny. Okres ten biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi od 2 do 5 lat , jeżeli sąd podejmuje decyzję o zawieszeniu…

zakazu prowadzenia działalności gospo. , zajmowania stanowiska , wykonywania zawodu art.22 § 2.5
podanie wyroku do publicznej wiadomości
Jeżeli osoba pozostająca w niepoczytalności ograniczającej popełnia wykroczenie sąd odstępuje od wymierzenia kary lub środka karnego przewidzianego w art. 47 § 2.2 i 3
WYKŁAD III
Formy zjawiskowe przestępstwa lub wykroczenia skarbowego:
Sprawstwo pojedyńcze…
… od wymierzenia kary nie stoi na przeszkodzie orzeczenia środka karnego. W stosunku co do przestępstw i wykroczeń skarbowych może zostać orzeczony przepadek przedmiotu lub ściągnięcie ich równowartości pieniężnej
SRODKI KARNE podanie wyroku do publicznej wiadomości
utrata prowadzenia określonej działalności gospodarczej , wykonywania zawodu lub piastowania określonego stanowiska
Odstępując od wymierzenia kary…
… są wymienione środki karne takie jak : przepadek przedmiotu , zakaz prowadzenia działalności gospodarczej , zakaz wykonywania zawodu bądź stanowiska , podanie wyroku do publicznej wiadomości , ponadto obok kary ograniczenia wolności , jeżeli wymierzamy zamiast kary pozbawienia wolności sąd może orzec karę grzywny , jeżeli mamy doczynienia z przestępstwem polegającym na uszczupleniu bądź na narażeniu…
… wykroczenia skarbowego swoim zachowaniem zrealizował wszystkie ustawowe znamiona czynu zabronionego.
WYKŁAD IV
3 instytucje związane z zaniechaniem ukarania sprawcy :
czynny żal
dobrowolne poddanie się karze
odstąpienie od wymierzenia kary
CZYNNY ŻAL - art.16 polega na dobrowolnym zachowaniu się sprawcy , którego zachowanie zmierza do odstąpienia od czynu zabronionego ewentualne zapobieżenie jego następstwom…
… nieumyślnie” - oznacza , że dane przestępstwo może być popełnione nieumyślnie bądź umyślnie art.84 § 1 - art.96 § 1 , 106 § 1 , 11 § 1.
Przestępstwa nieumyślne - paserstwo nieumyślne znakami towarowymi , towarami pochodzącymi z przestępstw, wykroczeń celnych ( 91 § 2 ).
Ustalenie umyślności / nieumyślności jest istotne z punktu widzenia odpowiedzialności sprawcy . Jeżeli sprawca nieumyślnie naruszył przepisy…
…” rezygnuje z zamiaru popełnienia czynu zabronionego . Nie można mówić o dobrowolności jeżeli sprawca odstąpił od popełnienia czynu zabronionego na skutek okoliczności zewnętrznych bądź też na skutek wystąpienia przeszkód uniemożliwiających realizację czynu zabronionego .
Przesłanki czynnego żalu art. 16 :
Generalnie sprowadza się do tego że sprawca nie ponosi kary , aby to nastąpiło muszą być zrealizowane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz