Prawo handlowe - umowa forfaitingu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe - umowa forfaitingu - strona 1 Prawo handlowe - umowa forfaitingu - strona 2 Prawo handlowe - umowa forfaitingu - strona 3

Fragment notatki:

UMOWA FORFAITINGU Umowę forfaitingu należy zaliczyć do umów nienazwanych, tzn. tych, które nie są regulowane przepisami. Forfaiting umożliwia zbywcy wierzytelności osiągnięcie celu gospo­darczego przede wszystkim przez umożliwienie uzyskania w szybkim czasie odpowiedniego kapitału . Forfaiting jest umową, w której jed­na strona zobowiązuje się do dostarczenia wierzytelności, zaś druga zobo­wiązuje się do zapłaty ceny już wcześniej (z góry, ryczałtowo) uzgodnionej.
W oparciu o obecną praktykę, stosowaną przez niektóre polskie banki w zakresie świadczenia usług forfaitingowych, forfaiting może być zdefi­niowany jako jeden ze sposobów finansowania eksportu polegający na bezregresowej sprzedaży odroczonych wierzytelności eksportowych, udokumentowanych wekslem własnym, wekslem ciągnionym lub innymi instrumentami (akredytywa, zapis w księgach) reprezentującymi sumy należne eksporterowi. Banki zatem ograniczają swój udział do finansowa­nia eksportu i to w zasadzie tylko do wierzytelności zabezpieczonych wekslem własnym importera lub wekslem ciągnionym. Umowa forfaitingu umożliwia obrót wierzytelnościami pieniężnymi z tytułu umowy sprzedaży, dostawy, o wykonanie różnego rodzaju usług, wierzytelnościami wekslowymi, wierzytelnościami objętymi akredyty­wami, jak też wierzytelnościami powstałymi na tle umów leasingowych. Bez znaczenia jest natomiast fakt, czy podmioty, które związane są z forfaitingiem, mają swoje siedziby w różnych krajach (wierzytelności „za­graniczne"), czy też siedziby te znajdują się na terenie tego samego kraju (wierzytelności „krajowe"). Forfaiting stanowi szczególną formę sprzedaży wierzytelności w za­mian za określoną cenę. Jest to umowa nienazwana, niemająca charakteru mieszanego. Do umowy forfaitingu należy odnieść odpowiednio przepisy dotyczące sprzedaży. Essentialia negotii umowy forfaitingu to przede wszystkim definitywne przejście wierzytelności za umówioną cenę. W miejsce wierzytelności jej zbywca uzyskuje określoną umową kwotę pieniężną. Forfaiting jest umową konsensualną, gdyż dochodzi do skutku przez zgodne oświadczenie woli stron, co wystarczy do zawarcia tej umowy. Czynność prawna ma charakter dwustronnie zobowiązujący, gdyż obowiązek spełnienia świadczenia ciąży na obydwu stronach umowy. Jest to także czynność o charakterze zobowiązująco - rozporządzającym. Ten podwójny skutek umowy wyrażony jest w KC w art. 155 § 1, stano­wiącym, iż umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobo­wiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi ina­czej albo strony inaczej postanowiły. Przepis ten, zgodnie z art. 555 KC, stosuje się odpowiednio do sprzedaży praw.
Forfaiting jest także umową wzajemną

(…)

… można wyróżnić następujące podmioty:
1) zbywca wierzytelności - może to być zarówno osoba prawna, osoba fizyczna, jak i handlowa spółka osobowa. W zależności od przedmio­tu umowy forfaitingu zbywca wierzytelności może być określany jako: sprzedawca, posiadacz weksla, dostawca dóbr inwestycyjnych, usługodawca, eksporter czy wreszcie dawca leasingu;
2) instytucja zajmująca się forfaitingiem - jest to podmiot…
… zawarcia umowy. Stąd też strony umowy forfaitingu często z góry zastrzegają, że umowa ta powinna mieć formę pisemną. Poza tym niektóre instytucje zajmujące się forfaitin­giem dysponują gotowymi formularzami umów forfaitingowych (umo­wa formularzowa). W praktyce mamy zatem do czynienia z przystąpieniem stron do umowy (umowa adhezyjna), gdzie postanowienia takiej umowy są z góry określone.
Ustanie umowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz