Prawo handlowe - umowa dzierżawy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe - umowa dzierżawy - strona 1 Prawo handlowe - umowa dzierżawy - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA DZIERŻAWY Dzierżawa umożliwia korzystanie z rzeczy nie tylko w formie jej używania, lecz również użytkowania, tj. w szczególności wytwarzania i pobiera­nia pożytków.
Umowa dzierżawy ma przede wszystkim zastosowanie w odniesieniu do nierucho­mości, gdzie dzierżawca prowadzi działalność produkcyjną (np. zakłada sad, uprawia grunty rolne) i pobiera wytworzone pożytki. Sfera zastosowania umowy dzierżawy jest o tyle szersza od najmu, że przedmiotem dzierżawy mogą być również prawa przy­noszące pożytki, a więc i zespoły praw majątkowych, składające się na gospodarcze obiekty, jak przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne itd.
Treść umowy dzierżawy jest, jak wspomniano, podobna jak w umowie najmu. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzier­żawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Zbliżony charakter umowy dzierżawy i umowy najmu spowodował, że ustawodawca ograniczył się w kodeksie cywilnym jedynie do regulacji tych zagadnień dotyczących dzierżawy, które chciał unormować odmiennie niż przy umowie najmu. Jeżeli nic innego nie wynika z tych fragmentarycznych unormowań dzierżawy, do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie.
Umowa ta umożli­wia korzystanie z rzeczy cudzej i ponadto pobierać pożytki rzeczy. Dzierżawa, jest również umową konsensualną i umową wzajemną.
Podstawowym obowiązkiem dzierżawcy jest obowiązek płacenia czynszu. Czynsz może być oznaczony bądź w pieniądzach, bądź w świadczeniach innego rodzaju. Ist­nieje również możliwość oznaczenia czynszu w postaci określonej części pożytków. W zasadzie zarówno wysokość czynszu, jak i terminy płatności powinny być określo­ne w umowie. Jeśli termin płatności czynszu nie jest w umowie oznaczony, czynsz jest płatny z dołu w terminie zwyczajowo przyjętym, a w braku takiego zwyczaju - pół­rocznie z dołu. Czynsz powinien być płacony regularnie, bowiem w wypadku zale­gania z zapłatą co najmniej za dwa okresy płatności, a w razie gdy czynsz jest płatny rocznie - ponad trzy miesiące, wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia, jedynie po uprzedzeniu dzierżawcy i udziele­niu mu dodatkowego terminu do zapłaty.
Ponieważ celem gospodarczym umowy dzierżawy jest uzyskiwanie pożytków przez dzierżawcę, brak tych pożytków lub ich znikoma ilość mogą w określonych sy­tuacjach wywoływać pewne skutki prawne. Dzierżawca może bowiem w takich sytu­acjach żądać obniżenia czynszu za dany okres gospodarczy.
Dzierżawca - odmiennie niż przy umowie najmu - sam musi dokonywać wszyst­kich napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym. A więc dzierżawcę obciążać będą np. koszty bieżących remontów spichrza lub obory, koszty konserwowania narzędzi, koszty utrzymania we właściwym stanie inspektów, szklarni itd.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz