Umowa dzierzawy, prawa i obowiazki stron

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa dzierzawy, prawa i obowiazki stron - strona 1 Umowa dzierzawy, prawa i obowiazki stron - strona 2 Umowa dzierzawy, prawa i obowiazki stron - strona 3

Fragment notatki:


UMOWA DZIERŻAWY Umowa wzajemna , w której wydzierżawiający zobowiązuje się wydać dzierżawcy rzecz lub prawo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu czynsz . / art. 693 § 1, art. 709 KC /
Do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie w kwestiach nieuregulowanych przepisami szczególnymi o dzierżawie. / art. 694 KC /
Dzierżawca jest uprawniony nie tylko do używania przedmiotu dzierżawy, ale i do pobierania z niego pożytków - naturalnych i cywilnych przedmiotem dzierżawy mogą być jedynie takie rzeczy, które dają pożytki lub prawa o takich właściwościach (zwłaszcza grunty rolne, przedsiębiorstwo, zwierzęta dające pożytki naturalne, papiery wartościowe)
Maksymalny termin związania stron stosunkiem dzierżawy wynosi 30 lat ; po upływie tego terminu dzierżawę zawartą na czas dłuższy poczytuje się za zawartą na czas nieoznaczony / art. 695 § 1 KC /
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Obowiązek dzierżawy wykonywania swego uprawnienia zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki Dzierżawca nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego / art. 696 KC /
Uprawnienie dzierżawy do używania oraz pobierania pożytków obowiązek dokonywania wszelkich napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym / art. 697 KC /
Jeżeli dzierżawca używa przedmiotu dzierżawy wbrew zasadom prawidłowej gospodarki , zmienia jego przeznaczenie bez zezwolenia wydzierżawiającego i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób, albo gdy przedmiot dzierżawy zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie - wydzierżawiający może wypowiedzieć dzierżawę bez zachowania terminów wypowiedzenia / art. 677 § 2 w zw. z art. 694 KC /
Obowiązek dzierżawcy płacenia czynszu wydzierżawiającego
Uprawnienie dzierżawcy do pobierania pożytków czynsz dzierżawny może być ustalony w ułamkowej części pożytków / art. 693 § 2 KC /
W braku odpowiednich postanowień umownych lub ustalonych zwyczajów - czynsz płatny jest półrocznie z dołu / art. 699 KC / - przyjmuje się, że środki na ten cel dzierżawca uzyskuje z pobranych pożytków
Dzierżawca ponosi ryzyko nieuzyskania przychodów z przedmiotu dzierżawy, jeśli czynsz został ustalony w wysokości stałej
Dzierżawca może żądać, aby sąd obniżył czynsz przypadający za dany okres gospodarczy, jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności i które nie dotyczą jego osoby (np. susza), zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu /

(…)

… odpowiedzialności i które nie dotyczą jego osoby (np. susza), zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu /art. 700 KC/
Orzeczenie sądu zmniejszające czynsz ma charakter konstytutywny - zmienia treść zobowiązania; szczególny przypadek klauzuli rebus sic stantibus /art. 3571 KC/
Jeżeli dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności (zwłoka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz