Prawo handlowe - ubezpieczenia majątkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe - ubezpieczenia majątkowe - strona 1 Prawo handlowe - ubezpieczenia majątkowe - strona 2

Fragment notatki:

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE Ubezpieczenia majątkowe mogą dotyczyć mienia albo odpowiedzialności cywil­ nej . Gdy ubezpieczenie dotyczy mienia, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wy­równania szkód powstałych na skutek utraty lub zniszczenia określonego składnika majątkowego. Przykładem tego typu ubezpieczenia jest ubezpieczenie mienia od kra­dzieży z włamaniem, ubezpieczenie zwierząt od padnięcia itd.
Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wy­rządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpie­czający albo osoba, na której rzecz zostaje zawarta umowa ubezpieczenia. Przykładem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest np. obowiązkowe ubezpieczenie od­powiedzialności cywilnej posiadaczy i kierowców pojazdów mechanicznych za szko­dy spowodowane ruchem tych pojazdów. Szkody takie mogą być niekiedy bardzo znaczne, zaś sprawcy mogą nie mieć możliwości ich naprawienia. Toteż celem tego rodzaju ubezpieczenia jest przede wszystkim zapewnienie poszkodowanym wyrów­nania poniesionych szkód.
Ubezpieczony składnik majątkowy może w trakcie trwania ubezpieczenia stać się własnością innej osoby. W takich przypadkach kodeks przewiduje różne rozwiąza­nia, w zależności od tego, czy ubezpieczony składnik majątkowy był nieruchomością, czy ruchomością. Gdy na inną osobę przeszła własność ubezpieczonej nieruchomo­ści - prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia przechodzą na nowego właściciela. Natomiast jeśli nie umówiono się inaczej, umowa ubezpieczenia rzeczy ruchomych rozwiązuje się na wskutek przejścia własności rzeczy ubezpieczonej na inną osobę. Odszkodowanie pokrywa faktyczny uszczerbek majątkowy, jakiego doznał ubez­pieczający. Nie obejmuje natomiast utraty spodziewanych korzyści. Nie może ono przewyższać wysokości szkody poniesionej przez ubezpieczającego. Umowa ubezpieczenia określać musi sumę ubezpieczenia. Stanowi ona górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Sposób ustalania wartości ubezpie­czonego mienia, jak również sposób ustalenia szkody oraz wysokości odszkodowania określają ogólne warunki ubezpieczenia. Ubezpieczający w razie zajścia wypadku lo­sowego nie może zachowywać się biernie, wychodząc z założenia, że jego szkodę i tak pokryje zakład ubezpieczeń. Przepisy k.c. nakładają na niego obowiązek aktywnego przeciwdziałania powstaniu szkody. Musi on użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą. Gdyby dopuścił się w wykonywaniu powyższych obowiązków rażącego niedbalstwa, odszkodowanie się nie należy, chyba że zapłata całości lub czę­ści odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach zasadom współżycia spo­łecznego albo interesom gospodarki narodowej. W granicach ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zwraca koszty związane z ochroną i zabezpieczeniem mienia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz