Prawo handlowe - Komisja Rewizyjna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe - Komisja Rewizyjna  - strona 1 Prawo handlowe - Komisja Rewizyjna  - strona 2 Prawo handlowe - Komisja Rewizyjna  - strona 3

Fragment notatki:

1.Komisja Rewizyjna w spółce z.o.o-jest to organ fakultatywny i może być ustanowiony jeśli umowa spółki tak stanowi. umowa spółki może przewidywać utworzenie Komisji Rewizyjnej ,składa się z 3 członków wybieranych uchwałą wspólników o ile umowa spółki nie stanowi inaczej .Jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej członkowie K.R powoływani są na roczną kadencje .Odwołanie członków może nastąpić w każdej chwili .Członkowie K.R mogą być wspólnicy oraz osoby spoza spółki w skład tych organów nie mogą wchodzić -członkowie zarządu - likwidatorzy - pracownicy spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego ,radcy prawnego.K.R jest organem kontroli ma za zadanie badanie różnych wyników działalności spółki ,badanie bilansu ,zyski i straty ,sprawozdań i wniosków zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat ,przygotowuje zgromadzenie wspólników.
2.Uprawnienia zgromadzenia wspólników w społ. Z.o.o należą do nich sprawy:
1)rozstrzyganie spraw dotyczących roszczeń o naprawę szkody wynoszącej przy zawiązaniu spółki lub sprawowania zarządu lub nadzoru .
2)Zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania .
3)Nabycia i zbycia nieruchomości.
4)zwrot dopłat 5)zmiany umowy spółki 6)Rozwiązania spółki i połączenia spółki .
3.Tryb zwołania zgromadzenia wspólników w spółce z.o.o
Kodeks Handlowy przewiduje niekiedy wyraźny wymóg zwołania zgromadzenia ,niekiedy wyłącza możliwość glosowania pisemnego ,niekiedy dla ważności uchwał ,wymaga ich zaprotokołowania przez notariusza ,czym pośrednio zmusza do odbycia zgromadzenia .Zgromad.wspól.mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
4.Tryb podejmowania uchwał przez zgromadzenie wspólników w z.o.o
Jak wynika w Kodeksie Handlowym normalnym sposobem podejmowania uchwał przez zgromadzenie jest głosowanie na zgromadzeniu .Uchwała jest podejmowana bądź zwykła ,bądź kwalifikowana większością głosów jeśli to wynika z postanowień ustawy lub aktu założycielskiego spółki.
5.Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólnikach w z.o.o
Uchwały upraw przepisom lub postanowieniom umowy spółki mogą być zaskarżone w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o unieważnienie uchwały. uchwała może być zaskarżona nawet w przypadku jej zgodności z przepisami prawa i postanowieniami umowy spółki ,jeżeli godzi ona interesy spółki lub ma na celu pokrzywdzenie wspólnika .Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego unieważnieniem podlega podjęta w głosowaniu jawnym ,wbrew nakazowi zarządzania głosowania tajnego.


(…)

… wpłatą kapitału akcyjnego,ale nie przed rejestracją spółki.Imienne są miedzy innymi te akcje, do których przywiązany jest obowiązek świadczeń nie pieniężnych,akcje aportowe i akcje uprzywilejowane, co do głosu.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz