Prawo gospodarcze - Zabezpieczenie rzeczowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2989
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze - Zabezpieczenie rzeczowe - strona 1

Fragment notatki:Zabezpieczeniem rzeczowym może być: hipoteka, przewłaszczenie lub zastaw, a także blokada środków na rachunku bankowym.
Do grupy zabezpieczeń osobistych zaliczamy: weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe, poręczenie według prawa cywilnego, gwarancje bankowe, a także cesję wierzytelności.
Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu: nadużycie zaufania (art. 296); przestępstwa kapitałowe (art. 297); oszustwa ubezpieczeniowe (art. 298); pranie pieniędzy (art. 299); przestępstwa na szkodę wierzycieli (art.300-302); naruszenie zasad dokumentowania działalności gospodarczej (art. 303); lichwa (art. 304);
udaremnienie lub utrudnienie przetargów publicznych (art. 305);
usuwanie, podrabianie lub przerabianie oznaczeń na towarach lub urządzeniach (art. 306).
Giełda Warszawska: WIG - Warszawski Indeks Giełdowy - indeks giełdowy typu dochodowego, najdłużej notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obejmuje akcje spółek notowanych na rynku podstawowym. Jest to indeks typu dochodowego, tzn. przy wyliczaniu jego wartości uwzględnia się ceny zawartych w nim akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru.
WIG 20 - indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest to indeks typu cenowego (przy jego obliczaniu bierze się jedynie ceny zawartych w nim transakcji). W ramach WIG20 nie może być notowanych więcej niż 5 spółek z jednego sektora; nie są w nim notowane fundusze inwestycyjne.
WIG 40 (mWIG40) - indeks giełdowy średnich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, który zastąpił po sesji w dniu 16 marca 2007 indeks MIDWIG. W jego skład wchodzi stała liczba 40 spółek. Spółki do indeksu mWIG40 wybierane są na podstawie tego samego rankingu, co do WIG20 i sWIG80 jako 40 kolejnych po 20 zakwalifikowanych do WIG20.
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej przez 20 państw 14 grudnia 1960. Siedzibą OECD jest Château de la Muette w Paryżu.
Koncesja jest decyzją administracyjną, uprawniającą do wykonywania przez koncesjonariusza ściśle określonej działalności gospodarczej w sposób i na warunkach określonych w ustawie, których przestrzeganie podlega kontroli organu wydającego koncesję.
Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bez zbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;


(…)

… przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów,
łatwowierność dzieci,
stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, poprzez na przykład:
nagabywanie w miejscach publicznych,
przysyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów,
nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.
Reklamą nieuczciwą może być reklama porównawcza, chyba że zawiera informacje prawdziwe i użyteczne dla klientów.
Polska w Unii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz