Prawo gospodarcze - wykłady - przemiany gospodarcze po 1989

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4935
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze - wykłady - przemiany gospodarcze  po 1989  - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma 13 stron i porusza zagadnienia takie jak: przemiany gospodarcze po 1989 roku, pojęcie swobody działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, działalność regulowana, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, przedsiębiorca, klasyfikacja przedsiębiorców, firma, zasady prawa firmowego, ochrona prawa do firmy, odpowiedzialność nabywcy, prokura, rodzaje prokury, wygaśnięcie prokury, spółki kapitałowe, spółka jawna, reprezentacja i prowadzenie spraw spółki, odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: majątek spółki, rozwiązanie spółki, spółka partnerska, powstanie spółki, firma, reprezentacja i prowadzenie praw spółki, odpowiedzialność za zobowiązania, prowadzenie spraw spółki, odpowiedzialność za zobowiązania, rozwiązanie spółki, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka kapitałowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dla istnienia rynku w pierwszej kolejności Parlament Polski zagwarantował obywatelom kilka elementarnych praw: Prawo do swobodnego tworzenia przedmiotów gospodarczych.
Swobodę w zakresie obrotu towarami i usługami a także siłą roboczą.
Prawo do swobodnego wyboru formy organizacyjno-prawnej dla podmiotu działalności gospodarczej.
Prawo do swobodngo kształtowania treści umów i cen.
1 luty 1994 roku - układ stowarzyszeniowy z Unią Europejską. 1 maja 2004 roku - Polska w Unii Europejskiej.
Przemiany gospodarcze po 1989 roku:
Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej - to pierwszy akt formułujący wolnorynkowe założenia gospodarcze. W grudniu 1989 roku dokonano nowelizacji Konstytucji PRL (ustawa z 29 grudnia 1989 roku). RP gwarantuje swobodę działalności gospodarczej, a jej ograniczenie może nastąpić tylko przez ustawę. Konstytucja RP uchwalona została przez Zgromadzenie Narodowe. Artykuł 20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidaności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego w RP. Artykuł 22 stanowi: ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.
W dniu 1 stycznia 2001 roku weszły w życie 3 ustawy mające istotne znaczenie dla regulacji prawnej prowadzenia działalności gospodarczej:
- Krajowy rejestr sądowy (KRS)
- Kodeks spółek handlowych (KSH)
- 19.11.1999 - Prawo działalności gospodarczej (`Konstytucja gospodarcza') - ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie dziłalności gospodarczej. Pojęcie swobody działalności gospodarczej:
Podejmowanie, wykonanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Ograniczenie:
- koncesjonowanie
- dziłalność regulowana (zezwolenia i licencje)
- zawilość procesu zgłaszania dziłalności
Pojęcie działalności gospodarczej:
Artykuł 2 o swobodzie: działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność regulowana: - wymaga spełnienia szczególnych warunków
- uzależnienie wpisu do rejestru działalnośi regulowanej od złożenia oświadczenia o spełnieniu wymaganych warunków
- badanie prawdziwości oświadczenia expost z pominięciem kontroli exante.
Zezwolenie - badanie przez organ exante spełnienia przez przedsiębiorcę określonych przepisami

(…)

… może być rozumiany jako cząszka kapitału zakładowego będąca nominalnym odpowiednikiem wartości wkładu jak również ogół praw i obowiązków wspólnika wobec spółki. Prawa przysługujące wspólnikowi z tytułu jego uczestnictwa w spółce dzielą się na prawa majątkowe (prawo do udziału w zysku, prawo do udziału w podziale likwidowanego majątku spółki itd.) i korporacyjne (prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników…
… nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Muszą one zostać powołane w przypadku gdy kapitał zakładowy przekracza kwotę 500 tysięcy złotych, a wspólników więcej niż 25. Zgromadzenie wspólników
Organ, który tworzą wszyscy wspólnicy. Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie , które ma być powzięte albo na głosowaniu pisemnym. Uchwały wspólników wymaga naprzykład zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. Zgromadzenie wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem zwyczajnego…
… z tych
zdarzeń.
Spółka komandytowa
Definicja
Art. 102. Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa
pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik
odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego
wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.
2.Powstanie spółki
Do założenia spółki dochodzi…
… odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli
(sumę komandytową).
3. Firma
Art. 104. § 1. Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku
komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa".
§ 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp.k."
§ 3. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać
pełne brzmienie firmy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz