Prawo gospodarcze - wykłady - Podział prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze - wykłady -  Podział prawa - strona 1

Fragment notatki:

Podział prawa
na gałęzie jest potrzebny ponieważ służy to nauce i legislacji.
Do najstarszych i wciąż aktualnych podziałów prawa należy podział na prawo publiczne i prywatne. Inne koncepcje proponują jako kryterium podziału stosunki majątkowe, niemajątkowe., interesy ogólne, indywidualne. Prawo Gospodarcze należy do młodych dziedzin prawa. PG dla niektórych jawi się jako zespół norm regulujących każde zachowanie dotyczące działalności gospodarczej lub pozostające w związku z taką działalnością. Dla innych natomiast jest to zbiór norm regulujących zachowania uczestników obrotu gospodarczego. Wśród których, państwo (jako organy) nie występują w ogóle lub występują w roli osoby prawa prywatnego. Takie stanowisko pozostaje jednak w sprzeczności z twierdzeniami o genezie PG, a zwłaszcza o tym że jest to dyscyplina młoda.
- Źródła prawa gospodarczego
Decyzje prawodawcy wyrażone w postaci aktu prawotwórczego zawierającego przepisy regulujące problematykę działalności gospodarczej o charakterze abstrakcyjnym
i generalnym.
Zgodnie z art. 87 konstytucji:
Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia (Rady Ministrów, ministrów, Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta).
Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.
-Istota prawa Unii Europejskiej
została wyłożona w (M.P. 2004, nr 20. poz. 359) OGŁOSZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej (M.P. z dnia 14 maja 2004 r.)
Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm.1)) ogłaszam, co następuje:
Na mocy Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. zaczęło obowiązywać w Polsce prawo Unii Europejskiej. Traktat ten został ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 90, poz. 864.
Ogłoszenie aktów prawa Unii Europejskiej w języku polskim będzie miało miejsce w specjalnym wydaniu Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.
Prawo Unii Europejskiej obowiązuje bądź bezpośrednio, bądź wymaga wdrożenia do krajowego porządku prawnego.
Na porządek prawny Unii Europejskiej składa się prawo pierwotne oraz prawo wtórne, uzupełniane orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), który został powołany w celu kontrolowania przestrzegania oraz dokonywania wykładni prawa wspólnotowego.


(…)

… jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.
*Jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora.
*Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych.
- Jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej
*Do jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym ustawa…
…, prowadzić musi do umożliwienia temuż podatnikowi (nabywcy) realizacji prawa do potrącenia podatku naliczonego, zgodnie z wyrażoną w tym przepisie zasadą neutralności".
Zasada społecznej gospodarki rynkowej - art. 20 konstytucji - „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.”
Wyrok z dnia 29 grudnia 2009 r. - Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - II OSK 1843/09
 Z art. 20 Konstytucji (istota społecznej gospodarki rynkowej) wynika m.in. zasada wolności gospodarczej. Może być ona ograniczona tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie. Przykładem takiego ograniczenia jest właśnie unormowanie zawarte w art. 6 ust. 2 ustawy…
…,
-budowlana,
-handlowa,
-usługowa -oraz poszukiwanie, rozpoznawanie
i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły
- Rodzaje działalności gospodarczej (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności - Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. Dz.U. nr 251, poz.1885)
- Działalność gospodarcza - cechy
Charakter zarobkowy - prowadzona odpłatnie…
… finansowa - bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
8)  rejestr - rejestr…
… wykonywanego rzemiosła,
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła,
3) świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła.
- Działalność gospodarcza
Art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej
(j.t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zmianami) zarobkowa działalność -wytwórcza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz