Prawo gospodarcze - wykłady - Krajowy Rejestr Sądowy

Nasza ocena:

4
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze - wykłady - Krajowy Rejestr Sądowy - strona 1

Fragment notatki:

zawierającym zagadnienia dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego.

W pliku możemy znaleźć takie pojęcia jak: wpis konstytutywny, deklaratoryjny, prokura, podział rejestru, źródła prawa gospodarczego, zasady przedsiębiorcy, reprezentacja, przedstawicielstwo, rodzaje pełnomocnictw.

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Podejmowanie działalności gospodarczej jest wolne, dostępne każdemu. Aby podjąć działalność w sposób wolny, trzeba spełnić pewne wymogi formalne. Krajowy Rejestr Sądowy składa się z 3 mniejszych rejestrów:
-rejestr przedsiębiorców,
-rejestr stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych oraz organizacji działających w ramach III sektora
-rejestr dłużników niewypłacalnych (prowadzony w postaci elektronicznej przez Sądy rejonowe gospodarcze (rejestracyjne) w sposób informatyczny).
Minister Sprawiedliwości utworzył Centralny Rejestr Informacji - Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego - który ma prowadzić zbiór informacji z KRS, gromadzić je, eksploatować, wydawać wyciągi i odpisy.
Wpisem nazywamy wprowadzenie do systemu informatycznego danych, które są zawarte w postanowieniu wydanym przez Sąd Rejonowy (rejestrowy). Wpisem jest również wykreślenie podmiotu, jak również zmiany, które zostały dokonane w obrębie podmiotu.
Wpisami zajmują się Sady Gospodarcze.
Wpisy dzielimy na:
konstytutywne - to wpis, który tworzy nową sytuację prawną. Z chwilą tego wpisu, podmiot powstaje albo przestaje istnieć. Powstaje, aby podmiot zaczął funkcjonować;
deklaratoryjne (zdecydowana większość) - to wpis, który potwierdza pewne zdarzenie, które nastąpiło (np. jako przedsiębiorca możemy ustalić pełnomocnictwo (prokurę), to prokurent może działać, ale musimy to zgłosić do KRS; gdy zmieniamy zarządu spółkito należy poinformować KRS). Potwierdzenie czegoś, co się już wydarzyło.
Pełnomocnictwo - PROKURA
Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego powinien
być złożony do 7 dni od wystąpienia zdarzenia, które uzasadnia wpis do KRS.
Wyróżniamy następujące rodzaje wpisów:
-wpisy na wniosek podmiotu (aktywność leży po stronie podmiotu),
-wpisy z urzędu (aktywność leży po stronie sądu).
Ustawa o KRS (art. 21) mówi, że swój udział w tworzeniu wpisów mają:
-notariusze,
-banki,
-organy administracji samorządowej (Gmina, Powiat),
-organy administracji rządowej.
Przy KRS używa się następujących pojęć:
-jawność formalna - dostępność danych zawartych w rejestrze dla każdego podmiotu (jawność pełna, powszechna);
-jawność materialna: - domniemanie prawdziwości dokonanych wpisów,
- nie można powoływać się na nieznajomość danych zawartych w rejestrze. Większość danych z KRS ogłasza się w monitorze sądowym i gospodarczym. Od dnia ogłoszenia nie można się powoływać na nieznajomość danych tych wpisów. Jeżeli jest czynność prawna, która jest dokonywana, ale nie później niż 16-go dnia od ogłoszenia istnieje możliwość powoływać nieznajomość tego wpisu.
Sankcje wynikające z braku dokumentów:


(…)

…;
-osoby, które zostały pozbawione prawa do prowadzenia działalności gospodarczej lub zasiadania w Radzie Nadzorczej;
1.Wpisy na wniosek wierzyciela, który posiada tytuł wykonawczy (jeżeli w terminie do 30 dni świadczenia nie spełnimy w stosunku do wierzyciela, on może taki wniosek złożyć).
Źródła prawa gospodarczego:
Źródło powszechnie obowiązujące (nie ma wymiaru terytorialnego tylko podmiotowy…
… osób fizycznych np. rodzice;
- w spółce jawnej wspólnicy;
- w spółce partnerskiej partnerzy;
- kurator;
- likwidator;
Rodzaje pełnomocnictw:
ogólne → umocowanie do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Czynności zwykłego zarządu to:
-zwykła codzienna eksploatacja rzeczy (przedsiębiorstwa),
-dokonywanie czynności, które są niezbędne do prawidłowego kontynuowania działalności w określonej sferze…
… jest jednomyślność.
Większość od ogólnej liczby członków organów → przy obliczaniu muszą się odnieść do pełnego składu osób w organie, którego sprawa dotyczy.
Większość głosów oddanych → liczymy tylko te głosy, które zostały faktycznie oddane, gdy ktoś wstrzymał się to liczymy go, że był przeciwko.
Głosy oddane → interesują nas tylko osoby, które były obecne na posiedzeniu. Wybór kworum kworum → określona, wymagana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz