Prawo gospodarcze i prawo pracy- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze i prawo pracy- wykład 4 - strona 1 Prawo gospodarcze i prawo pracy- wykład 4 - strona 2 Prawo gospodarcze i prawo pracy- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 4
SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW W UE
Regulacje UE - Dyrektywa 94/19/WE z 30 maja 1994 r. w sprawie systemu gwarantowania depozytów zmieniona dyrektywą 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r.
Zasady obligatoryjne systemu
Obowiązek utworzenia przez każde państwo przynajmniej jednego systemu gwarantowania depozytów.
Pokrywanie zobowiązań zarówno banków krajowych, jak i ich oddziałów zagranicznych na terenie UE.
Szybkość i efektywność wypłat w ramach systemu.
Minimalny pułap gwarancji wkładów w odniesieniu do 1 deponenta (obecnie 100 tys. euro gwarantowane w 100%).
Powszechność systemu oraz równe traktowanie instytucji kredytowych.
Zapewnienie klientom dostępu do informacji.
Zasada gwarantowania kraju macierzystego
Od 1 maja 2004 r. - zgodnie z Dyrektywą 94/19/EC - banki (zgodnie z terminologią europejskich aktów prawnych nazywane instytucjami kredytowymi) pochodzące z jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej mogą prowadzić na terytorium innych państw członków UE działalność w formie oddziału, korzystając z licencji bankowej uzyskanej w swoim kraju macierzystym. Depozyty zgromadzone w tych oddziałach są objęte gwarancjami systemu gwarantowania kraju macierzystego. Uczestnicy polskiego systemu gwarantowania depozytów
1. obowiązkowo:
banki krajowe
oddziały banków z siedzibą poza obszarem Unii Europejskiej, o ile nie należą do żadnego systemu gwarantowania lub ich poziom gwarancji jest niższy od tego, który zapewnia polski system
2. dobrowolnie:
oddziały banków pochodzących z państw Unii Europejskiej - w ramach dopełnienia gwarancji.
Limity gwarancyjne w Polsce
Suma depozytów do równowartości w złotych 100 000 euro - gwarantowana w 100%
środki gwarantowane płatne są w złotych gwarancje dotyczą deponenta a nie rachunku czyli:
- wszystkie rachunki danej osoby w jednym banku ulegają sumowaniu,
- dla rachunku wspólnego każdy współposiadasz ma osobny limit
Środki nie objęte bądź przekraczające limit gwarancji są wypłacane w trybie postępowania upadłościowego
Wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku. Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego okres ten może być przedłużony, jednak nie dłużej niż o 10 dni roboczych.
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU
Dyrektywa Rady UE 91/308/EEC z 10 czerwca 1991 r., dwukrotnie nowelizowana, ostatnia regulacja to III Dyrektywa -

(…)

….
Rejestracja faktu dokonania operacji z klientem.
Archiwizacja dokumentów transakcyjnych przez min. 5 lat.
Współpraca banków z organami zwalczającymi proceder prania pieniędzy.
Powstrzymanie się od przeprowadzania operacji „podejrzanych”.
Przeszkolenie personelu i wdrożenie odpowiednich systemów kontroli wewnętrznej.
PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY I USŁUGI PŁATNICZE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r .w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Dyrektywa…
… PSD) KREDYTY KONSUMENCKIE
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki dotyczy kredytów konsumenckich w wysokości od 200 do 75 tys. euro (w Polsce - brak granicy dolnej, górna - 255 550 zł)
jasny przekaz reklamowy - informacje jednoznaczne, zrozumiałe, nie wprowadzające w błąd
przejrzystość oferty - wprowadzenie ujednoliconego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz