Prawo Gospodarcze 2010 rok - zagadnienia i opracowanie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Gospodarcze 2010 rok - zagadnienia i opracowanie. - strona 1 Prawo Gospodarcze 2010 rok - zagadnienia i opracowanie. - strona 2 Prawo Gospodarcze 2010 rok - zagadnienia i opracowanie. - strona 3

Fragment notatki:

Prawo Gospodarcze 2010 rok - zagadnienia dr Beata Sagan Koncepcja pluralistyczna - polega na wyodrębnieniu w ramach każdej z tradycyjnych gałęzi wyspecjalizowanych tematycznie zespołów norm prawnych odnoszących się do prowadzenia działalności gospodarczej. Koncepcja dualistyczna zakłada konieczność rozróżnienia publicznego prawa gosp. od gospod. prawa prywatnego. Merkantylizm posiadanie metali szlachetnych równa się bogactwu. Źródłem bogactwa państwa jest rozwinięty eksport przewyższający import, kraje europejskie bezpośrednio ze sobą konkurują, kruszec złota i srebra to synonim bogactwa. Etatyzm - polega na przejmowaniu istniejących z reguły prywatnych przedsiębiorstw w całości lub też w tworzeniu ich przez kapitał państwowy od podstaw. Liberalizm- szeroko rozumiana wolność jest nadrzędną wartością , liberalizm odwołuje się do indywidualizmu, stawia wyżej prawa jednostki niż znaczenie wspólnoty Def. Przdsiębiorcy na podst. KC to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą i zawodową. Def. Przedsiębiorcy na pod. UOSDP to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. To działalność usługowa, budowlana, handlowa, wytwórcza, zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągly. Cechy działalności gospodarczej: Zarobkowy i profesjonalny charakter, stałość prowadzenia i zorganizowana działalność. Mikroprzedsiębiorcy - mniej niż 10 pracow., mniej niż 2 mil. Euro Mały przedsiębiorca - mniej niż 50 pracow.,mniej niż 10 mil. Euro Średni przedsiębiorca mniej niż 250 pracow.,mniej niż 50 mil. Euro Przedsiębiorca publiczny - to każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na sposób działania oraz formę organizacyjno-prawną. Rzemiosło- zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wykonywania danej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na swój rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników.
Rzemiosłem jest również zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez wspólników spółki cywilnej osób fizycznych posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wykonywania danej działalności gospodarczej, w imieniu własnym tych wspólników i na ich rachunek. zatrudniających do 50 pracowników. Rzemiosło nie zalicza się do działalności: handlowej, gastronom, transport, usług hotelarskich i leczniczych, wolnych zawodów, usług plastyków artystów i fotografików.

(…)

… lub rada nadzorcza
Zarząd komisaryczny (postępowanie naprawcze)
Przyczyną ustanowienia zarządu komisarycznego Jest prowadzenie przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej ze stratą a także przekroczenie wskaźnika miesięcznego przyrostu wynagrodzeń prowadzące do pogorszenia sytuacji finansowej. Prawo wszczęcia postępowania naprawczego ma organ założycielski w porozumieniu z Min. Fin.. Zarządcą…
… członków organów pierwszej kadencji oraz osobę upoważnioną do zgłoszenia wniosku o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców, jeżeli jest to osoba inna niż zarząd. Akt komercjalizacji zastępuje czynności określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, poprzedzające złożenie wniosku o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców.
Za dzień komercjalizacji uważa się - pierwszy dzień miesiąca…
prawo spółdzielcze oraz statuty poszczególnych spółdzielni. Likwidatorem spółdzielni może być osoba fizyczna lub prawna przy czym likwidator nie może być członkiem spółdzielni. Likwidatorami mogą być członkowie ostatniego zarządu lub osoby wybrane przez walne zgromadzenie. Umocowanie likwidatora wynika z umowy zawartej przez radę nadzorczą. Likwidator nie powinien zawierać nowych umów chyba…
… rzeczowe jak i obligacyjne .Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo gospodaruje mieniem we własnym imieniu i na własny rachunek.
Organy przedsiębiorstwa państwowego
Dyrektor, rada pracownicza, ogólne zebranie pracowników
Umowa o zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa państwowego
z inicjatywą zawarcia umowy mogą wystąpić następujące podmioty: organ założycielski za zgodą rady pracowniczej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz