Prawo finansowe - Pieniądz

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo finansowe - Pieniądz  - strona 1 Prawo finansowe - Pieniądz  - strona 2 Prawo finansowe - Pieniądz  - strona 3

Fragment notatki:Ekonomiczne funkcje FP:
f.fiskalna – polega na dostarczeniu podmiotom publicznym środków finansowych na realizację ich zadań (zgromadzenie odpowiedniej ilości zasobów finansowych),
f.redystrybucyjna – polega na gromadzeniu środków finansowych przez fundusz budżetowy i rozdzieleniu ich określonym podmiotom, w funkcji tej występuje podział dochodu narodowego, stąd min. f.redystrybucyjna nazywa się też f.rozdzielczą lub f. regulacyjną; jest to jedna z najważniejszych funkcji FP,
f.stymulacyjna – ozn. oddziaływanie na stosunki społeczne (przyrost naturalny) i gospodarcze, wymusza określone zachowanie podmiotów (można regulować kwestie importu przez wysokie cło, można stosować wysokie kary za unikanie opodatkowania),
f.ewidencyjna – kontrolna – oznacza ewidencję i kontrolę przebiegu procesów gospodarczych, za pomocą analizy kształtowania się przepływów finansowych. Istota tej funkcji wiąże się z faktem iż każdy proces gospodarczy posiada swoją stronę finansową i przez analizę tej strony finansowej może wyciągać wnioski o przebiegu zjawisk gospodarczych.

PLAN FINANSOWY
Najbardziej popularne określenie budżetu to plan przyszłych dochodów i wydatków państwa. Budżet jest planem dyrektywnym, tj nakłada na organy finansowe i innych wykonawców obowiązek zrealizowania dochodów w zaplanowanej wysokości, a także dokonania wydatków określonych w planie czyniąc jednocześnie te organy odpowiedzialnymi za wykonanie zadania. Problematykę FP i BP określa konstytucja art. 216-226, niezależnie od tego obowiązuje ustawa o Finansach publicznych z 30.06.2005 r. (Dz.U. 249 poz. 2104) Wielkość dochodów wyrażonych w budżecie nie ma charakteru obligatoryjnego, osiągane dochody są „wypadkowe”, obligatoryjne – dyrektywne (nie wolno ich przekraczać) są wydatki.

Notatki prawo finansowe
Pieniądz - ogólny ekwiwalent, powszechnie i trwale wyrażona wartość wszystkich towarów i bezpośrednio na nie wymienialny.
Kambodża 1971-1975
Związek Radziecki 1921-1935 brak pieniędzy w tych latach
Brak pieniądza = brak gospodarki
Aby pieniądz miał wartość musi spełniać następujące warunki:
musi być emitowany przez Bank Centralny (Narodowy Bank Polski)
musi być stała kontrola ilości pieniądza w obiegu (kontrola podaży pieniądza)
Do I wojny światowej planowanie gospodarcze było oparte na zadaniach rzeczowych (tyle pieniędzy ile zobowiązań)
Najpierw planowano zadania rzeczowe a później emitowano pieniądze (sposób administracyjny).
Pieniądz nie był wymienialny, były limity wymiany i to (zły pieniądz) doprowadziło do upadku systemu, również nie przywiązywano wagi do efektów jakościowych. Kiedyś pieniądz oparty był na złocie, zerwano ze stosunkiem ze złotem, ponieważ pieniądza było mało.
Dziś pieniądz jest pieniądzem fiducjalnym tzn. pobierniczym. Społeczeństwo ma zaufanie do pieniądza, ponieważ jest emitowany przez niezależną instytucję bankową.
Pieniądz zdawkowy (podwartościowy) - bilon, na jego emisję wydaje się mniej niż jego wartość nominalna.
Banknot - produkcja jego jest wyższa od wartości nominalnej, 1,5 mld zł wydajemy na zniszczenie pieniędzy w Polsce
Pieniądz podwartościowy - zyski z ich emisji przejmuje od zarania BC
Funkcje pieniądza
miernik wartości - pieniądz służy określeniu wartości innych towarów w postaci cen wyrażonych w jednostce pieniężnej (cena - pieniężny wyraz wartości towarów).
środek wymiany (środek cyrkulacji) - występuje w transakcjach kupna - sprzedaży, ta funkcja doprowadziła do rozdzielenia kupna i sprzedaży; dziś kupujemy za tydzień sprzedajemy

(…)

…. Klasyfikacja finansów wg źródeł pieniężnych dotyczy 5 grup zjawisk finansów:
finanse przedsiębiorstw - finanse sektora zarobkowego,
finanse ludności - finanse gospodarstw domowych,
finanse publiczne - finanse państwa i samorządu terytorialnego jako związek publiczno prawny
finanse banków i innych instytucji kredytowych,
finanse ubezpieczeń
Finanse publiczne - pojęciem tym obejmuje się zazwyczaj publiczne…
… z Budżetu Państwa, -wpływy z samo opodatkowania (potrzebne jest referendum), -emisja obligacji komunalnych (zadłużenie nie może przekraczać 60% wartości majątku gminy) Budżet gminy musi być uchwalony do dnia 15.11 na rok następny. Jeśli gmina nie uchwali budżetu do 31.03. pracuje na tzw prowizorium budżetowym (¼ budżetu), jeśli nadal nie ma to budżet uchwala Regionalna Izba Obrachunkowa RIO.
RIO Sprawuje…
…- jeśli dochody są wyższe od wydatków powstaje wtedy nadwyżka budżetowa Równowaga budżetowa- jeżeli dochody równe są wydatkom to mówimy wtedy o równowadze budżetowej. Jeśli dochody są wyższe jak wydatki to również mówi się że równowaga została osiągnięta.
Zasady emisji papierów wartościowych: Skarbowe papiery wartościowe są dokumentem na podstawie którego Skarb Państwa stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela…
… nominalnej lub powyżej wartości nominalnej. Mają z reguły niskie nominały co czyni je dostępne dla przeciętnych obywateli. Cechą obligacji skarbowych jest to że termin ich wykupu nie może być krótszy jak rok. - skarbowy papier wartościowy - jest nową formą papieru wartościowego w Polsce. Cechą charakterystyczną jest ograniczenie możliwości obrotu na rynku papierów wartościowych. Jest papierem wartościowym oferowanym wyłącznie do sprzedaży osobom fizycznym. Skarbowy papier wartościowy może być wyłączony z obrotu na rynku wtórnym albo może być przedmiotem obrotu pomiędzy krajowymi osobami fizycznymi przy zawieraniu transakcji. Mogą być emitowane lub wystawiane w granicach zagrożenia określonego w ustawie. Skarbowe papiery wartościowe opiewają na świadczeniach pieniężnych, mogą być emitowane, wystawiane…
… kredytowego o krótkich terminach płatności. zabezpiecza one bankom utrzymanie płynności przez wzajemne dotacje i kredyty.
Podaż Pieniądza, czyli Kreacja pieniądza- jest realizowana przez banki komercyjne operacjach kredytowych. Występują tu dwa rodzaje: pierwotna kreacja pieniądza realizowana przez Bank centralny w dwóch formach a)Bank Centralny wypłaca pieniądz gotówkowy i znaki pieniężne opuszczające kasy banku centralnego stały się w tym momencie pieniądzem gotówkowym b) Bank Centralny udzielił bankowi komercyjnemu kredytu stawiając do jego dyspozycji określona ilość jednostek pieniężnych. W tym momencie nastąpiła pierwotna kreacja pieniądza. wtórna kreacja pieniądza - dokonywana jest przez banki komercyjne, które udzielają swoim klientom kredytu O wielkości podaży pieniądza decyduje wtórna kreacja…
… i ma do dyspozycji 10.000 zł, które może udzielać dalszemu klientowi itp. aż do wyczerpania tej kwoty. Stopa rezerwy - decyduje o tym ile bank ma akcje kredytowe. Bank Centralny reguluje zwiększa lub zmniejsza możliwości akcji kredytowej banku komercyjnego. Popyt na pieniądz - jest związany ze spełnieniem przez pieniądz funkcji środka wymiany i środka płatniczego. Współcześnie popyt określa zapotrzebowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz