Prawo Finansowe - Dochody budżetu Państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2450
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Finansowe - Dochody budżetu Państwa  - strona 1

Fragment notatki:Porusza ona zagadnienia takie jak: pojęcie budżetu państwa, dochody budżetu państwa, podmioty tworzące sektor finansów publicznych, cechy i źródła prawa podatkowego, elementy konstrukcji podatku, organy podatkowe w Polsce.

Finanse publiczne i prawo finansowe - blok Kierunkowy
11. Pojęcie budżetu Państwa. Dochody budżetu Państwa Budżet państwa - najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa na następny rok budżetowy. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których - poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego - wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.
Budżet państwa można określić jako zestawienie dochodów i wydatków oraz rozchodów i przychodów państwa w pewnym okresie - najważniejszy plan finansowy państwa. Wymaga autoryzacji politycznej przez parlament i organy przedstawicielskie samorządu terytorialnego. Podstawą tworzenia budżetu jest ustawa przyjmowana przez parlament, który upoważnia rząd do realizacji określonych w ustawie dochodów i wydatków.
Budżet uwzględnia przychody i rozchody następujących instytucji
Sądów i trybunałów,
Administracji rządowej.
Pojęcie budżetu państwa może być rozumiane w trzech aspektach:
Ekonomicznym - pewien fundusz pieniężny,
Prawnym - pewien akt normatywny,
Technicznym (konstrukcja techniczna) - wszelkie czynności związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków budżetowych.
Celem sporządzania budżetu jest racjonalizacja wydatków. Budżet stanowi podstawę finansowego planowania przedsięwzięć oraz dostarcza najważniejszych informacji potrzebnych do kontroli prowadzonej działalności. Budżet państwa jest uchwalany w formie ustawy budżetowej na okres roku zwanego rokiem budżetowym, który w Polsce pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Następnie budżet jest ogłaszany w Dzienniku Ustaw jako ustawa budżetowa i staje się wówczas aktem prawnym umożliwiającym organom wykonawczym jego realizację.
Szerszy i bardziej szczegółowy podział dochodów budżetowych prezentuje art. 96 ustawy o finansach publicznych, gdzie do dochodów budżetu państwa zalicza się przede wszystkim następujące pozycje: podatki i opłaty, które na mocy odrębnych ustaw nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego, funduszów celowych oraz innych podmiotów sektora finansów publicznych, cła, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,

(…)

… publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.
Narodowy Fundusz Zdrowia państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego…
…, ulgi i zwyżki podatkowe mogą realizować cele ekonomiczne, społeczne lub polityczne.
15.Organy podatkowe w Polsce. Wymień i omów zadania przez nie realizowane Organy pierwszej instancji to: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa. Na podstawie odrębnych przepisów w pierwszej instancji sprawy może rozstrzygać dyrektor izby skarbowej lub dyrektor izby celnej. Te organy orzekają w drugiej instancji odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, oraz od decyzji wydanych przez samych siebie w pierwszej instancji. Organem odwoławczym od decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty albo marszałka województwa jest samorządowe kolegium odwoławcze. Organem podatkowym…
…)
Funkcjonowanie kategorii podatku związane jest z stworzeniem warunków i narzędzi zapewniających obliczenie wysokości podatku, określeniu jakie czynności będą podlegały opodatkowaniu, a także skutecznego ściągnięcia podatku. Stanowią je elementy konstrukcji podatków składające się na technikę podatkową.
Zaliczamy do nich:
Przedmiot podatku - czyli przedmiot opodatkowania jest to zjawisko, stan prawny…
…, ulgi i zwyżki podatkowe mogą realizować cele ekonomiczne, społeczne lub polityczne.
15.Organy podatkowe w Polsce. Wymień i omów zadania przez nie realizowane Organy pierwszej instancji to: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa. Na podstawie odrębnych przepisów w pierwszej instancji sprawy może rozstrzygać dyrektor…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz