Prawo finansów - ważne zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo finansów - ważne zagadnienia - strona 1 Prawo finansów - ważne zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:

Aby o trzymać kredyt należy : mieć zdolność kredytową zawrzeć umowę kredytową Adresatami ustawy budżetowej są: Przedsiębiorstwa państwowe Aktualnie udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zależy od: ogólnopolskich wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych /// liczby mieszkańców gminy Banki mogą powstać jako: Spółdzielnie i spółki akcyjne Banknoty emituje: NBP Budżet gminy powinien być uchwalony :przed rozpoczęciem roku budżetowego  a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego ////// jest ustalony przez RIO gdy  Rada Gminy nie uchwali go do 31 marca roku budżetowego Budżet na szczeblu lokalnym jest uchwalany w postaci: uchwały Budżet państwa jest uchwalany przez: Radę Ministró w Budżet państwa zbudowany jest z : części,działów, rozdziałów, paragrafów GMINY BEZ CZESCI Budżetowanie brutto to synonim zasady budżetowej: powszechności ,
Budżety gmin: nie wchodzą w skład budżetu państwa Budżety według polskich przepisów prawnych mogą być uchwalane w postaci: ustaw bądź uchwały Ciężar podatku ponosi: podatnik będący osobą prawną Ciężar podatku ponosi: Płatnik będący zakładem pracy Cło wymienia się: Zgodnie z prawem wymiaru ceł Według stawek Obowiązujących w dniu zgłoszenia celnego Co jest wydatkami majątkowymi: zakup akcji w celu inwestycyjnym/// inwestycje////dotacje inwestycyjne Co należy do wydatków bieżących: dotacje do zakładów, /// dofinansowanie jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego Co to jest układ wykonawczy wykonywany w ciągu 21 dni po zgłoszeniu ustawy budżetowej, //// jest wykonywany przez dysponentów części budżetowej Budżet gmin : nie wchodzą w skład budż. państw Czy ciężar podatku ponosi: Podatnik będący osoba prawną Czy deficyt budż. może być pokryty: kredytem b ankowym Czy podstawą opodatkowania jest:Dochód osoby prawnej Wartość nabytego spadku
Czy Senat przy uchwalaniu ustawy budżetowej: zgłasza poprawki Czy w miarę wzrostu podstawy opodatkowania rosnie stawka podatkowa, a jest to: Progresja Czy występowanie funduszy celowych jest odstępstwem od zasady budż. zupełności Decyzja o zabezpieczeniu majątkowym może być zaskarżona w :- NSA Decyzje o blokowaniu planowanych wydatków w przypadku naruszenia zasad gospodarki finansowej podejmuje: Minister Finansów zakresie całego budżetu państwa, Deficyt budżetowy nie może być finansowany z NBP może być pokrywany z przychodów SP Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego to różnica pomiędzy:

(…)

… przez dysponentów poszczególnych części budżetu państwa
Umorzenie podatku na szczeblu lokalnym odbywa się w trybie i formie określonej w: art. 106 kodeksu postępowania administracyjnego ( kpa)
Uprawnione baki obowiązane są sprzedawać środki płatnicze:Osobom krajowym w celu wykonania wymagalnych zobowiązań wobec osób zagranicznych Każdemu kto prowadzi działalność gospodarczą
Ustawa budżetowa to:-teoretyczne…
… o prowizorium budżetowym przysługuje Radzie Ministrów
Inkasent nie ma obowiązku:obliczenia podatku,
Inkasent: odpowiada za podatek pobrany nie wpłacony w należnym terminie
Instytucja potrącania z podatku dochodowego od osób fizycznych podatku zapłaconego za granicz nazywa się: Kredytem podatkowym
Inwestycja jest tzw. inwestycja centralna, jeżeli:Przewidziana jest w załączniku do ustawy budżetowej
Jak nazywa…
… nie reguluje :uprawnień kontrolowanego
Organami podatkowymi II instancji w zakresie podatku rolnego jest :////samorządowe kolegium odwoławcze
 Organem kontroli skarbowej nie jest :pracownik urzędu skarbowego
Organem podatkowym I instancji w zakresie podatku od nieruchomości jest:burmistrz wójt
Osoba odliczająca podatek i wpłacająca go do Urzędu Skarbowego to:Płatnik
Osoby krajowe w obrocie z zagranicą…
… ustawy o prowizorium budżetowym i 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy
Podatek dochod. jest:paragrafem
Podatek dochodowy od osób prawnych obecnie zasila :w 94,5 % budżet państwa , a w  5,5 % budżety właściwych jednostek samorządu terytorialnego
Podatek dochodowy od osób prawnych opłacają: przedsiębiorstwo państwowe, sp. z o.o.
Podatek jest : świadczeniem nakładanym jednostronnie przez państwo…
… odpowiada:Wspólnik spółki
Za zobowiązania podatnika odpowiada: os. pozostająca w związku małżeńskim z podatnikie b)wspólnik spółki cywilnej- za zobowiązania spółki cywilnej
Zadłużenie Polski wobec Klubu Londyńskiego w 1994 r:26,6 mln
Zakład budżetowy: jest połączony z budżetem netto
Zakład budżetowy:odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych//// może dostawać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz