Prawo europejskie literatura, orzecznicwto i akty prawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo europejskie literatura, orzecznicwto i akty prawne - strona 1 Prawo europejskie literatura, orzecznicwto i akty prawne - strona 2 Prawo europejskie literatura, orzecznicwto i akty prawne - strona 3

Fragment notatki:


Uniwersytet Jagielloński Katedra Prawa Europejskiego
www.law.uj.edu.pl/users/kpe/index.php Literatura i akty prawne do przedmiotu „Prawo europ ejskie” J. Barcz, M.Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Warszawa 2011;
Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana traktatu, Dziennik Urzędowy UE seria C nr 83 s. 13, dostępna na stronie http://eur-lex.europa.eu ; Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana traktatu, Dziennik Urzędowy UE seria C nr 83 s. 47, dostępna na stronie http://eur-lex.europa.eu ;
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy UE seria C nr 83 s. 389, dostępna na stronie http://eur-lex.europa.eu ;
Dyrektywa Rady z 6.12.1993 r. ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli UE mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (93/109/WE), Dziennik Urzędowy UE seria L nr 329 z 30.12.1993, str. 34 ze zmianami dostępna na stronie http://eur-lex.europa.eu oraz w systemach informacji prawniczej; Dyrektywa Rady z 19.12.1994 ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli UE, mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (94/80/WE) Dziennik Urzędowy UE seria L nr 368 z 30.12.1993, str. 38 ze zmianami dostępna na stronie http://eur-lex.europa.eu oraz w systemach informacji prawniczej; Rozporządzenie PE i Rady z 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólnych dotyczących trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (182/2011/UE), Dzienni Urzędowy UE z 2011 r., seria L nr 55 s. 13; Ustawa z 23 stycznia 2004 r. ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, Dzienni Ustaw z 2004 r. nr 25 poz. 219, rozdział 1, rozdział 2 i rozdział 5;
Ustawa z 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw z 2010 r. nr 213, poz. 1395.
Orzeczenia wymagane do przedmiotu „Prawo europejskie ” w roku akademicki m 2010/2011 Podane niżej orzeczenia są zamieszczone:
w Internecie, pod podanymi niżej adresami WWW (* główny link do listy historycznych orzeczeń przetłumaczonych na język polski: http://curia.europa.eu/pl/content/juris/data57/liste.htm ,
* w przypadku korzystania ze strony http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pl

(…)

… Urzędowy OTK-A 2006/11/177
- http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otk/2006/P_37_05.doc
C-555/07 Seda Kücükdeveci przeciwko Swedex GmbH & Co. KG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0555:PL:HTML
C-118/08 Transportes Urbanos, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0118:PL:HTML
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 marca 2011 r. sygn…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz