Prawo do życia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo do życia - strona 1 Prawo do życia - strona 2 Prawo do życia - strona 3

Fragment notatki:

8. Prawo do życia Umocowane jest w każdym z dokumentów kreujących ogólne standardy praw czlowieka:
Art. 3 PDPC Art. 6 Paktu Art. 2 EKPC Art. 4 AKPC Art. 4 AKPCiL zawsze na pierwszym miejscu, otwiera katalog praw chronionych na mocy danego aktu. Kolejność unormowania nie ma znaczenia normatywnego, ale prawo do życia jest przesłanką i warunkiem korzystania z wszelkich innych praw człowieka. Formuły ochronne prawa do życia nie są identyczne
art. 3 PDPC: „ prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego” w późniejszych traktatach takie połączenie zanikło, chociaż związek między tymi wartościami istnieje, szczeg. między życiem a bezpieczeństwem
potwierdza to stopniowy rozwój pozytywnych zobowiązań państw, w tym zobow. typu prewencyjnego art. 6 Paktu: „Każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia” + ust. 2-6 poświęcone karze śmierci
dla porównania Art. 2 EKPC: nie ma tego stwierdzenia + skrótowe potraktowanie problematyki kary śmierci
część wspólna: Pakt i EKPC akcentują prz.wsz.:
obowiązek ustawowej ochrony życia wynikają stąd gł. zobowiązania pozytywne zakaz pozbawiania życia wynikają stąd zobowiązania negatywne w orzecznictwie EKPC stale podkreśla się, że prawo do życia ucieleśnia jedną z najbardziej fundamentalnych wartości demokratycznych społeczeństw tworzących RE we wszystkich traktatach, gdzie unormowany jest mechanizm derogacji zobowiązań, prawo do życia wymieniona jest na początku katalogu praw niederogowalnych w tym sensie jest prawem bezwzględnie wiążącym, absolutnym w swej wymagalności, nie dotyczy go żadna derogacja ani klauzula limitacyjna
jednak ten absolutny charakter funkcjonuje w zakresie wyraźnie wytyczonym przez; WYJĄTKI EX DEFINITIONE Pakt: takim wyjątkiem jest kara śmierci
EKPC: przewiduje ponadto możliwość usprawiedliwienia przypadków pozbawienia życia w reultacie „użycia siły absolutnie koniecznej” ( Art. 2 ust. 2) (ścisła reglamentacja tego wyjątku jest pozytywnym elementem, bo takie przypadki i tak istnieją, a uniknie się nadużyć)
ZAKAZ POZBAWIENIA ŻYCIA Pakt: zakazuje pozbawienia życia „w sposób arbitralny”
EKPC: zakazuje pozbawienia życia „umyślnie” jest to węższy zakres, ale rozszerza go orzecznictwo ETPC (zawężając jednocześnie interpretację wyjątku z art. 2 ust. 2)
ZAGADNIENIE DOPUSZCZALNOŚCI KARY ŚMIERCI 1 . Pakt: bogate postanowienia dot. wyjątkowej dopuszczalności kary smierci, ograniczeń w jej stosowaniu oraz praw osób skazanych na taką karę

(…)

…: Każdy skazany na karę śmierci ma prawo ubiegać się o ułaskawienie lub zmianę wyroku we wszystkich przypadkach (art. 6 ust. 4)
prawo łaski aktualne także podczas konfliktu zbrojnego
w pr. międz. pr. czł. nie ma zgody na natychmiastowe/przyspieszone egzekucje
nie może dojść do egzekucji w toku postępowania w trybie łaski
skorzystanie z prawa łaski oznacza, że osoba odzyskuje w pełni prawo do życia chociaż…
… oznaczenia momentu śmierci - bo śmierć jest całym procesem
standard całkowitej śmierci mózgowej (standardy uniwersalne, europejskie, prawne, moralne)
wysokie wymagania dot. stwierdzania śmierci mózgowej, w tym gwarancje niezależnych zespołów medycznych stwierdzających taką śmierć od zespołów oczekujących na pobranie organów
W Polsce: śmierć pnia mózgu (niższy standard)
Problem różnych systemów religijnych…
… przez państwo skutecznego ustawodawstwa karnego przewidującego penalizację wszelkich zamachów na życie ludzkie
+ zapewnienie przez odp. struktury i mechanizmy skutecznego funkcjonowania tego ustawodawstwa w praktyce, włączając w to należyty wymiar sprawiedliwości w spr. karnych dot. pozbawienia życia
Zobowiązania prewencyjne
wymóg podjęcia wszelkich rozsądnie koniecznych środków dla zapobiegania przypadkom…
… w/w wyjątków (kara smierci i użycie siły absolutnie koniecznej) prowadzi to stwierdzenia, że niedopuszczalne są żadne inne wyjątki
chodzi o wykluczenie możliwości kreowania prawa do aborcji, eutanazji czy samobójstwa
POCZĄTEK ŻYCIA
Nie jest tak, że międzynarodowo chronione praw człowieka w tym prawa dziecka, podlegają ochronie dopiero od chwili urodzenia
zastępuje się słowo „każdy”, „każda osoba”, terminem…
… podejście krajowe do unormowania problemu przerywania ciąży
Aborcja nawet jeśli jest dopuszczalna powinna dotyczyć co do zasady początkowego stadium ciąży.
Aborcja na stadium zaawansowanym, gdy dziecko jest już zdolne do życia może być równoznaczna z zabójstwem.
Okres porodu i stadium noworodka
może się to wiązać z praktycznymi skłonnościami do eutanazji w stosunku do dzieci urodzonych z poważnymi wadami…

jeśli pacjent nie sprzeciwia się sztucznemu podtrzymywaniu życia, to ok., ale jeśli się sprzeciwia (będąc świadomym) to należy uszanować jego wolę
niedopuszczalny jest władczy paternalizm lekarski
czasem w stanach tereminalnych mamy do czynienia z uporczywą terapią - jest ona naganna i może rodzić odp. państwa i lekarza w płaszczyźnie międzynarodowej
nawet gdyby pacjent lub jego rodzina tego sobie życzylim…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz