Prawo do urlopu-macierzyńskiego, wypoczynkowego, wychowawczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo do urlopu-macierzyńskiego, wypoczynkowego, wychowawczego - strona 1 Prawo do urlopu-macierzyńskiego, wypoczynkowego, wychowawczego - strona 2

Fragment notatki:

PRAWO DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO, URLOPU MACIERZYŃSKIEGO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO Urlop pracowniczy- zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy. Urlop bezpłatny- np. urlop w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez ustalony okres zawarty w porozumieniu między pracodawcami. Urlopy (zwolnienia) okolicznościowe- udzielane z zachowaniem prawa do wynagrodzenia z ważnego dla pracownika powodu jak np. ślub, pogrzeb małżonka, dziecka, ojca, czy urlopy udzielane w związku z kształceniem się pracownika w szkole wyższej, na studiach podyplomowych, kursach i seminariach. Urlop wychowawczy- jego celem jest stworzenie pracownikowi właściwych warunków do sprawowania osobistej opieki na dzieckiem, zwłaszcza, gdy chodzi o łączenie obowiązków opiekuńczych z obowiązkami zawodowymi. Urlop powoduje czasowe zawieszenie obowiązku świadczenia pracy przez pracownika, zaś po stronie pracodawcy- obowiązku zatrudniania go i świadczenia wynagrodzenia. Pracownik zatrudniony, co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Bezwzględną przesłanką udzielenia takiego urlopu jest pracowniczy status osoby ubiegającej się o urlop i sprawowanie opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia.
Urlop wychowawczy udziela się na wniosek pracownika. Może on być złożony niezwłocznie po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach. Pracodawcami obowiązek udzielenia urlopu we wskazanym terminie, niezależnie od dzielenia urlopu na części. Wniosek składa się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się skorzystać z urlopu. We wniosku pracownik powinien wskazać datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko. Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.
Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia zakończenia urlopu, chyba, że zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja pracodawcy, albo, gdy zajdą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy i o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego nie powoduje przerwani tego urlopu. Pracownica nadal korzysta z urlopu wychowawczego, wychowawczego tym, że w czasie tego urlopu przysługuje jej zasiłek macierzyński.
W okresie urlopu wychowawczego pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Urlop macierzyński - Ustawodawca nie przewiduje szczególnych przesłanek nabywania prawa do tego urlopu. Jest ono niezależne od stażu pracy, rodzaju stosunku pracy oraz umownie określonego wymiaru czasu pracy. Jedynym warunkiem prawa do urlopu macierzyńskiego jest ciąża i poród. Podstawą udzielenia urlopu stanowi zaświadczenie lekarskie, a w razie porodu, zaświadczenie o dacie odbycia porodu. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje przy każdym porodzie, a więc zarówno w razie porodu odbytego w normalnym terminie, jak i porodu przedwczesnego. Pracownica nie ma natomiast prawa do urlopu macierzyńskiego w związku z poronieniem. Wymiar urlopu jest zróżnicowany : 20 tygodni- 1

(…)

… dziecka, 8 tygodniu- w przypadkach urodzenia dwojga i więcej dzieci. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego wnioskiem wszczęcie postępowanie w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz