Prawo daninowe, podatkowe - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo daninowe, podatkowe - wykład - strona 1 Prawo daninowe, podatkowe - wykład - strona 2 Prawo daninowe, podatkowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO DANINOWE ŚRODKI PUBLICZNE ( Art. 5 ust. 1 ufp ) - wszystkie rodzaje przychodów i dochodów gromadzonych w budżetach lub na funduszach celowych i przeznaczonych potem na ( Art. 6 ust. 1 ufp )
a. wydatki publiczne b. rozchody publiczne, w tym na rozchody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego . 1. dochody publiczne ( Art. 5 ust. 2 ufp ) zob. niż. ) 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej a. środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych
b. środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
c. środki Europejskiego Funduszy Orientacji i Gwarancji Rolnych "Sekcja Gwarancji"
d. inne środki. 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione ww. ( np. pomoc ze Szwajcarii, Australii ) 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
a. ze sprzedaży papierów wartościowych
b. z innych operacji finansowych
c. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa/jednostek samorządu terytorialnego
d. ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych
e. z otrzymanych pożyczek i kredytów 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych, pochodzące z a. prowadzonej przez nie działalności oraz
b. innych źródeł. Definicja doktrynalna 1. jest to mienie wyrażone w pieniądzu- finansowa część majątku państwa/jst
2. pochodząca wyłącznie ze źródeł określonych w ustawie ( Art. 21 K. )
3. przeznaczona na realizację funkcji publicznych- nie służy do wzbogacenia państwa jako podmiotu prawa lecz na rozdysponowanie na zadania publiczne. DOCHODY PUBLICZNE I. definicja legalna ( Art. 5 ust. 2 ufp ): 1. daniny publiczne: a. określone świadczenia
- podatki
- składki
- opłaty
Jest to nowość - w poprzedniej ustawie opłaty nie były daninami.
- inne świadczenia b. świadczenia te mają charakter pieniężny
c. beneficjentem tych świadczeń jest:
- państwo
- jednostki samorządu terytorialnego
- fundusze celowe
- inne jednostki sektora finansów publicznych
d. obowiązek ich ponoszenia wynika z odrębnych ustaw ( innych niż ustawa budżetowa ). 2. inne dochody należne na podstawie odrębnych ustaw: - budżetowi państwa,
- jednostkom samorządu terytorialnego
- innym jednostkom sektora finansów publicznych 3. wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług

(…)

… o zobowiązaniach podatkowych. Gdy uchwalono op, to podtrzymano stare nawyki.
B. CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA - przepisy, które stosuje się tylko do niektórych, ściśle określonych podatków.
Szczególna, a nie szczegółowa. Obciążenia podatkiem/inną daniną publiczną może nastąpić tylko w drodze ustawy ( ← nullum tributum sine lege )! tak jak jest cześć szczególna kodeksu karnego ( ← nullum crimen sine lege ), a np. część szczegółowa prawa zobowiązań ( bo jest zasada swobody umów i ich katalog jest otwarty ).
- ustawa z 28.07.1983 o podatku od spadków i darowizn,
- ustawa z 15.11.1984 o podatku rolnym,
- ustawa z 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych
- ustawa z 28.09.1991 o lasach
- ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych
- ustawa z 29.07.1992 o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach
- ustawa z 08.01.1993 o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
- ustawa z 20.11.1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ustawa z 09.09.2000 o podatku od czynności cywilnoprawnych
ZAKRES STOSOWANIA PRZEPISÓW ORDYNACJI PODATKOWEJ ( Art. 2 )
I. NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE…
… z powodu rozciągnięcia zakresu pojęcia podatku również na opłatę ( Art. 3 pkt 3 ) nie ma to większego znaczenia z punktu widzenia op.
- SKARBOWA ( ← ustawa z 2000 o opłacie skarbowej )
Opłata skarbowa, w takim zakresie, w jakim dotyczyła czynności cywilnoprawnych, została zastąpiona podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
- OPŁATY, O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ( ← ustawa…
… świadczeń, które nie służą celom fiskalnym, a jedynie mają za zadanie np. ograniczyć dostępność pewnych usług administracyjnych ( np. koszty sądowe ).
PRAWO PODATKOWE
PRAWO PODATKOWE ( Art. 3 ust. 2 -definicja legalna - zbyt wąska )- obejmuje
1. ogólne zasady prawa międzynarodowego ( Art. 9 K. - Art. 35 MTS )
- zwyczaj międzynarodowy
- ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane 2. acquis…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz