Daniny publiczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Daniny publiczne-opracowanie - strona 1 Daniny publiczne-opracowanie - strona 2 Daniny publiczne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Daniny publiczne Cechy charakterystyczne: Publicznoprawny charakter - stosunek podatkowy jest zbudowany na konstrukcji stosunku administracyjnoprawnego. Ustanawiany jest przez Parlament w formie ustawy podatkowej - brak konsensusu z podatnikiem (wyjątek: samo opodatkowanie). Mamy podmiot uprawniony (może żądać) i zobowiązany (musi spełnić). Są to świadczenia na rzecz podmiotów publicznoprawnych  Państwa reprezentowanego przez Skarb Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (dochody podatkowe własne posiada tylko gmina) Nieodpłatność - jest to świadczenie nieekwiwalentne, oznacza to, że podatnik w zamian za zapłacony podatek nie ma roszczenia o świadczenie wzajemne do podmiotu publicznoprawnego. Zasada ta rozumiana jako nieekwiwalentność w stosunku zindywidualizowanym, a zasada korzyści dotyczy ogółu podmiotów  ekwiwalentność ogólna. Wiele opłat wiąże się jednak z odpłatnością. Przymusowość - co do zasady podatnik powinien sam regulować zapłatę podatku, jeżeli tego nie zrobi państwo stosuje przymus celem realizacji tego obowiązku. Państwo posiada aparat skarbowy zdolny do realizacji  organy podatkowe i egzekucyjne. Jest to konieczne, gdyż podatek jest podstawowym dochodem państwa przeznaczonym na realizację jego zadań. Bezzwrotność - raz zapłacony podatek nie wraca już do podatnika w tej samej postaci. Istnieją jednak odstępstwa:
- nadpłata
- zwrot podatku
Kiedy mamy do czynienia ze świadczeniem nienależnym (nie było zobowiązania lub zapłacono za dużo)  to w określonych sytuacjach może dojść do zwrotu tych świadczeń. Forma pieniężna świadczenia - dawniej forma naturalna, inwentarz żywy, płody. Trzeba odróżnić formę pieniężną od sposobu wygasania (np. przeniesienie prawa własności na pokrycie zaległości podatkowych).
Oprócz podatku mamy też inne daniny: opłaty, cła i dopłaty. Opłata - posiada te same cechy co podatek, z jedną różnicą  powinna być ekwiwalentna. Np. opłata skarbowa za wydanie duplikatu dokumentu. Nie zawsze tak jest  opłata targowa, miejscowa to ukryte formy podatku Cło - część uważa za podatek, a część za opłatę  ekwiwalentnością miałoby być dopuszczenie do obrotu. Nie zdefiniowano nigdzie. Chyba raczej formalnie trzeba by mówić o długu celnym; pobierane są w ściśle określonej sytuacji - przy przekroczeniu granicy Dopłaty - najczęściej ukryte pod nazwą opłaty (np. opłata za wzrost wartości gruntu w przypadku inwestycji jednostki samorządu terytorialnego) Cena - świadczenie cywilnoprawne - nie jest świadczeniem publicznoprawnym, nie ustala jej państwo (szczątkowe pozostałości cen urzędowych). Nie jest świadczeniem przymusowym, może pojawić się dopiero, gdy ktoś nie spełnia warunków umowy, jest to przymus w innym kontekście. Nie ma bezzwrotności  pod pewnymi warunkami można zwrócić towar i zapłaconą cenę. O nieodpłatności też nie może być mowy, ewentualnie czasem o nieekwiwalentności. Ogólność: dyskusyjne - mamy ofertę, która wiąże w chwili wystawienia, ale sprzedawca może dla jakiegoś indywidualnego podmiotu zrezygnować z części ceny.


(…)

…, ewentualnie czasem o nieekwiwalentności. Ogólność: dyskusyjne - mamy ofertę, która wiąże w chwili wystawienia, ale sprzedawca może dla jakiegoś indywidualnego podmiotu zrezygnować z części ceny.
Podatek
Spełnia funkcję fiskalną - pozyskiwanie środków na realizację zadań państwa. Definicja legalna podatku zawarta jest w ordynacji podatkowej (art. 6 - Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe…
… ma przy podatkach charakter bezwzględny. Niektórzy autorzy wyróżniają tzw. odpłatność ogólną - wpływy podatkowe są dochodami państwa, służą realizacji zadań publicznych. Przymusowość ma charakter akcesoryjny. Dominującą zasadą przy realizacji obowiązku podatkowego jest samoobliczanie, oparte na dobrowolności. Dopiero, gdy obowiązek nie zostanie zrealizowany, pojawia się przymus egzekucyjny. Bezzwrotność - za wyjątkiem wpłacenia należności nienależnej lub zbyt wysokiej. Charakterystyczną instytucją jest zwrot w podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku, gdy czynność nie doszła do skutku. Jeżeli nastąpi nadpłata, a dany podmiot ma zaległość podatkową, to nadpłata ta zostanie zarachowana z urzędu na poczet zaległości. Jeśli podatek nie jest jeszcze wymagalny, to takie zarachowanie może nastąpić na wniosek. Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz SP, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, terminie oraz miejscu określonych przepisami prawa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz