Pojęcie i klasyfikacja podatków- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4445
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i klasyfikacja podatków- opracowanie - strona 1 Pojęcie i klasyfikacja podatków- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

System podatkowy- pojęcie podatku
Definicja podatku:
Podatek, zgodnie z art.6 Ordynacji podatkowej z 29 sierpnia 1997 roku, jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa lub gminy.
Ordynacja podatkowa- ustawa z 29 sierpnia 1997 r., która normuje prawo podatkowe materialne oraz instytucjonalne.
Cechy stałe podatku:
Nieodpłatność: podatek nie jest świadczeniem ekwiwalentnym. Podatnicy płacący podatki nie są uprawnieni do zgłaszania roszczeń wobec państwa co do konkretnego świadczenia.
Bezzwrotność: podatek zapłacony w należytej wysokości nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowią podatki nienależycie zapłacone oraz nadpłacone.
Forma pieniężna: zapłacenie podatku odbywa się w formie pieniężnej (gotówkowo, bezgotówkowo). Postać pieniężną mają również skarbowe papiery wartościowe.
Ustawowo określone: „nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy” (art. 217 Konstytucji).
Przymusowość: wierzyciel podatkowy (państwo) ma wyłączne prawo do stanowienia i nakładania danin publicznych oraz dysponuje środkami przymusu w przypadku nie zapłaty.
Publicznoprawny charakter: podatki nie są nakładane w następstwie umowy między podatnikiem a państwem. Władztwo podatkowe jest wyłącznym atrybutem związku publicznoprawnego (państwo, JST).
Klasyfikacja podatków
Kryterium przedmiotowe podatku:
Przychodowe - przedmiotem podatku jest generowany przychód bez potrącenia kosztów uzyskania przychodu. Źródłem przychodu może być działalność handlowa, usługowa.
Dochodowe - przedmiotem opodatkowania są łączne dochody uzyskane przez podatnika; przez dochód rozumie się nadwyżkę przychodów nad kosztami pozyskania, np. PIT, CIT.
Majątkowe - przedmiotem podatku może być stan majątkowy (podatek od nieruchomości ), nabycie lub zbycie majątku lub jego przyrost.
Konsumpcyjne - są pobierane w momencie wydatków ponoszonych na konsumpcję np. akcyza.
Podatki będące dochodem:
Budżetu państwa - (VAT, akcyza, podatek od gier)
Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (wraz z podatkiem dochodowym od osób duchownych oraz zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych)
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT
Podatek od towarów i usług VAT
Podatek akcyzowy
Podatek od gier
Budżetu gminy:
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od nieruchomości
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz