Prawo cywilne zobowiązania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1617
Wyświetleń: 5740
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne zobowiązania - strona 1 Prawo cywilne zobowiązania - strona 2 Prawo cywilne zobowiązania - strona 3

Fragment notatki:

W pierwszym pliku omówiono na 37 stronach Prawo cywilne zobowiązania- część ogólna, a w drugim dokumencie na 26 stronach opisano Prawo cywilne zobowiązania-część szczególna. Plik pierwszy omawia zagadnienia wstępne, opisuje relację przedsiębiorca - konsument. Wprowadza podstawowe pojęcia jak zobowiązanie, dług, odpowiedzialność, roszczenie pauliańskie, świadczenie, bezskuteczność, walutowość, nominalizm, waloryzacja, odsetki, szkoda, odpowiedzialność, przyczynienie się poszkodowanego. Następnie opisana została sytuacja wielości dłużników lub wierzycieli, rodzaje umów, treść umów zobowiązujących, umowa przedwstępna i dodatkowe zastrzeżenia umowne. Przybliżony został obrót konsumencki, zwłaszcza poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Kolejno opisano umowy z udziałem osób trzecich, czyny niedozwolone i odpowiedzialność deliktowa, odpowiedzialność za czyny własne, za czyny cudze, odpowiedzialność za zasadzie ryzyka. Szczegółowo opisano szkodę na osobie, krzywdę i przedawnienie roszczeń.Bezpodstawne wzbogacenie, wykonanie zobowiązania i skutki jego niewykonania. Opracowanie przyjmuję systematykę kodeksu cywilnego i kolejno omawia uregulowane w nim instytucje. Drugi plik poświęcony części szczególnej analizuje kolejne umowy nazwane z części szczególnej kodeksu cywilnego. Pojawia się tam: sprzedaż i gwarancja, najem, najem lokali, darowizna, dzierżawa, użyczenie, leasing, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna, umowa komisu i wiele innych.

Prawo cywilne zobowiązania-część szczególna
1.Sprzedaż
A) Pojęcie
Treść umowy sprzedaży znamionują następujące elementy przedmiotowo istotne (essentialia negotii).
a) Pierwszym jest zobowiązanie sprzedawcy do przeniesienia na kupującego własności rzeczy oraz wydania rzeczy. Art. 555 KC. każe uznawać za sprzedaż umowy mające na względzie przeniesienie innych niż własność, zbywalnych podmiotowych.. Przedmiotem sprzedaży może być także zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących przedsiębiorstwo
b) Kolejnym składnikiem przedmiotowo istotnym jest zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny, tj. oznaczonej sumy pieniężnej.
c) Trzeci element polega na istnieniu między obowiązkami stron takiej zależności, która przesądza o zakwalifikowaniu umowy sprzedaży do klasy umów wzajemnych. Według KC sprzedaż jest umową zobowiązującą B) Zawarcie umowy
1. Konsensualność
Umowa sprzedaży ma charakter konsensualnej czynności prawnej. Wydanie rzeczy nie jest, więc konieczną przesłanką jej zawarcia, lecz elementem wykonania zawartej umowy
2. Forma
Kodeksowe przepisy o umowie sprzedaży nie zastrzegają dla niej żadnej formy szczególnej. Natomiast na mocy innych przepisów wymagana jest forma aktu notarialnego dla sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz spadku. Zbycie przedsiębiorstwa powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
Przy sprzedaży rzeczy ruchomych forma umowy jest w zasadzie dowolna
3. Tryb
Do zawarcia umowy sprzedaży może dojść w wyniku zastosowania różnych technik. Najczęściej zawiera się ją w sposób określony ogólnymi przepisami prawa cywilnego - przez przyjęcie oferty, w drodze negocjacji, aukcji lub przetargu.
4. Minimalny (konieczny) zakres konsensusu
Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest porozumienie stron w zakresie elementów konstytuujących jej treść, do których należą: określenie przedmiotu sprzedaży oraz ceny. Elementy te muszą być wyznaczone przez same strony; sąd niema kompetencji do ich ustalenia.
Sprzedawane rzeczy mogą być o ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz