Prawo cywilne - wykłady - Zdarzenia cywilnoprawne

Nasza ocena:

4
Pobrań: 301
Wyświetleń: 5670
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - wykłady - Zdarzenia cywilnoprawne  - strona 1

Fragment notatki:


WYKŁAD 1
Prawo cywilne reguluje stosunki społeczne między ludźmi i organizacjami. Pokazuje równość podmiotów, niemożność uwikłania innego podmiotu w stosunek prawny na własnych zasadach. Prawo cywilne reguluje stosunki społeczne o charakterze majątkowym i takie, które się z nimi wiążą w sposób niemajątkowy.
Zdarzenie cywilnoprawne - taki stan faktyczny, z którym norma prawa cywilnego łączy określone skutki prawne. Ich wyrazem może być powstanie, zmiana lub ustanie stosunku cywilnoprawnego.
Zdarzenia cywilnoprawne
Sensu stricto
Podmiotu prawa
Oceniamy sam fakt oderwany od przyczyny
są niezależne od woli ludzkiej, a które powodują skutki w sferze prawa cywilnego
Np. urodzenie się człowieka, śmierć, klęski żywiołowe, upływ czasu
Zachowania konwencjonalne
Zachowania faktyczne
Nabiera innego znaczenia ze względu na okoliczności np. kopanie piłki a kopanie na meczu do bramki
reguły sensu nakazują przypisać określone sens kulturowy
pewne reguły (tzw. reguły sensu) przypisują jakieś swoiste znaczenie
Zgodne z prawem
Niezgodne z prawem
jeśli ktoś nie dopełnia warunków i nam szkodzi
Ukierunkowane na wywołanie skutków prawnych
oświadczenie woli art. 60
czynności prawne
akty administracyjne
orzeczenia sądu
Niekoniecznie ukierunkowane na wywołanie skutków prawnych
to przejawy uczuć przebaczenia art. 6
oświadczenie wiedzy
Prawo podmiotowe to złożona sytuacja wyznaczona podmiotom przez obowiązujące normy i chroniąca prawnie uznane interesy tych podmiotów. Na sytuację tę składają się wolne w aspekcie normatywnym (ani zakazane ani nakazane) zachowania psychofizyczne i konwencjonalne podmiotu uprawnionego i sprzężone z nimi zachowania (obowiązki) innego podmiotu. Uprawnionemu przysługuje kompetencja do żądania by organ państwowy w drodze przymusu doprowadził do realizacji obowiązków. To prawo przyznane i gwarantowane jednostce przez normy prawne. Zakreśla ono sferę działania uprawnionego, czyli określa, co i w jakich granicach dana jednostka może robić. Jest to jedno z podstawowych pojęć prawa cywilnego i element stosunku prawnego. Prawo podmiotowe zakreślone jest nie tylko do tego, co wolno czynić uprawnionemu, ale także, co może czynić zobowiązany, czyli druga strona. Inaczej mówiąc, z jednej strony, prawo podmiotowe gwarantuje prawo do żądania od innych osób określonego zachowania, działania czy zaniechania.
Roszczenie - możliwość domagania się od indywidualnie oznaczonej osoby konkretnego zachowania. Zachowanie to może polegać na działaniu, zaniechaniu lub znoszeniu. Osoba, której przysługuje roszczenie, posiada prawo do zwrócenia się do organów państwa o zastosowanie przymusu, gdy osoba lub firma zobowiązana nie spełni świadczenia. Komornik sądowy idzie do zobowiązanego (dłużnika), gdzie bierze od niego dług i idzie dać uprawnionemu (wierzycielowi)

(…)

… odróżnić posiadanie od zwykłego dzierżenia rzeczy (kiedy ktoś włada rzeczą za kogoś innego). Domniemywa się, że ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym. Niemożność posiadania wywołana przez przemijającą przeszkodę nie przerywa posiadania. Domniemywa się, że posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym - dotyczy to również poprzedniego posiadacza.art. 336
WYKŁAD 4
Temat: Prawa rzeczowe ograniczone
Prawo rzeczowe ograniczone - użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka. Inaczej prawa na rzeczy cudzej. Można podzielić na dwie kategorie: dotyczy tych praw, które polegają na korzystaniu z rzeczy i zapewniają uprawnionemu władztwo nad rzeczą (użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). dotyczy praw, które zapewniają uprawnionemu…
… wierzyciela (w przypadku zastawu). Odpowiedzialność rzeczowa przyznaje pierwszeństwo wierzycieli rzeczowych przed osobistymi i daje możliwość zaspokojenia niezależnie od tego, czyją rzecz stała się własnością. Umowa zastawu jest umową realną - wymaga realnego przekazania rzeczy.
Zobowiązania - jedna strona może się domagać świadczenia od drugiej strony, która zobowiązała się wykonać to świadczenie:
Umowa
Jednostronna czynność prawna
Bezpodstawne bogacenie
Czyny niedozwolone
Odpowiedzialność odszkodowawcza :
I filar - odpowiedzialność kontraktowa - dłużnik nie zachował się zgodnie z treścią zobowiązania i powstaje szkoda, umowa nie zostaje wykonana lub wykonana źle i wierzyciel ponosi szkodę. Tak rodzi się obowiązek odszkodowawczy polegający na naprawieniu szkody.
II filar - delikty, odpowiedzialność deliktowa
… zobowiązaniowych (wierzytelności).
Prawa podmiotowe mogą mieć charakter:
zbywalny - możliwość zmiany podmiotu, prawo może być zbyte np. prawo własności przenosi się
niezbywalny - nie jest dopuszczalna zmiana podmiotu uprawnionego, np. służebność osobista, użytkowanie
Podmioty prawa cywilnego:
Osoby fizyczne - człowiek (istota urodzona z kobiety i mężczyzny posiadająca ludzki genotyp) art.8
Osoby prawne - Skarb…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz