Prawo cywilne - służebność, prawa zastawnicze

Nasza ocena:

4
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2723
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - służebność,  prawa zastawnicze - strona 1

Fragment notatki:

Z prawem własności podobieństwo tkwi w treści tych praw. natomiast z prawami rzeczowymi ograniczonymi to podobieństwo byłoby w tym że są to prawa rzeczy cudzej. Przedmiot użytkowania wieczystego - art.. 232 kc wychodzi na to że to prawo może powstawac tylko na gruntach czyli nieruchomościach gruntowych. nie może ono powstawac na innych nieruchomosciach (tylko gruntach). Grunty mogą być zabudowanem jesni nbie sa niezabudowanymi to oddanie w użytkowanie wieczyste dotyczy tylko samego gruntu. Budynek jak i inne urzaczenia, które były trwale związane z gruntem staja się własnością użytkownika wieczystego.
Użytkowanie wieczyste jest zastrzeżone dla wąsko oznaczonych właścicieli. Prawo to ma służyc korzystanie z gruntu państwa lub jednoski samorządu terytorialnego przez inne osoby. Sposoby użytkowania: - w drodze umowy między właścicielem (skarbem państwa, wójt itp.) Służebność - jedno z ograniczonych praw rzeczowych, które dotyczy tylko nieruchomości. Trzeba liczyć się z tym że wejdą w rachubę dwie nieruchomości: władnąca i obciążona; relacje między nimi będą stanowiły o treści służebności. Służebność służy temu aby wzmocnić jedną kosztem drugiej. Tą zyskującą jest nieruchomość władnąca, kosztem nieruchomości obciążonej. Wyrażone jest to w art. 85. gdzie wyodrębniono trzy postacie:
czynna służebność - właściciel własności nieruchomości władnącej miałby w nieograniczony sposób korzystać z nieruchomości obciążonej. Polega to np. na tym że właściciel własności władności władnącej może sobie przechodzić przez nieruchomość obciążonej.
Art. 145 - w dwóch sytuacjach oznaczonych tym przepisem, weszła by w rachubę tzw. droga konieczna: kiedy nie ma dostępu do drogi publicznej i kiedy nie ma dostępu do własnych zabudowań. Jeżeli nie będzie porozumienia między właścicielami sąsiednich własności to ten, który nie ma dostępu do swojego gruntu, może się zwrócić do sądu o przyznanie mu służebności czynnej. Sąd rozstrzygając o ustanowieniu drogi koniecznej, ustali też wynagrodzenie właścicielowi nieruchomości obciążonej za udostępnienie właścicielowi nieruchomości władnącej dostępu do jego nieruchomości. służebność może korzystać na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej miałby się powstrzymać od określonych działań względem własnej nieruchomości. Ta służebność przybiera postać służebności światła. Właściciel nieruchomości władnącej może domagać się służebności, która będzie polegać na powstrzymaniu się od działań właściciela nieruchomości obciążonej (nie będzie mógł czynić czegoś na własnym gruncie). Miałby się zachowywać biernie względem własnej nieruchomości. Właściciel nieruchomości obciążonej miałby się powstrzymywać od wykonania określonych uprawnień, które mu przysługują względem nieruchomości oznaczanej jako władności. Jest to tzw.

(…)

… już spełnionego świadczenia. Będzie to rozliczenie między dłużnikami. Roszczenia regresowe zwrotne są w wysokości wynikającej ze stosunków prawnych jakie zachodzą między dłużnikami. Każdy z dłużników solidarnych może posługiwać się zarzutem, który przysługuje innym dłużnikom. Solidarność wynika z art. 369 - są dwa źródła: czynność prawna (teść umowy pożyczki, która jest zawierana z kilkoma pożyczkobiorcami…
… na powstrzymaniu się od działań właściciela nieruchomości obciążonej (nie będzie mógł czynić czegoś na własnym gruncie). Miałby się zachowywać biernie względem własnej nieruchomości. Właściciel nieruchomości obciążonej miałby się powstrzymywać od wykonania określonych uprawnień, które mu przysługują względem nieruchomości oznaczanej jako władności. Jest to tzw. prawo sąsiedzkie. Art. 149, 145: np. jeżeli gałęzie…
…, ale ona będzie miała swój początek w żądaniu wierzyciela. Wierzyciel może żądać, żeby nieruchomość jego dłużnika była obciążona hipoteką. Nie każdy wierzyciel może tego żądać - tylko taki, który ma tytuł wykonawczy. Co to jest można ustalić sięgając do k.p.c. art. 776; tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności; art. 777 tytułami są np. prawomocne orzeczenie sądu - wierzyciel który ma prawomocne orzeczenie…
… się nie tylko z majątku dłużnika. Zabezpieczenia te mogą być dwojakiego rodzaju: *osobiste- np. poręczenie lub udzielenie gwarancji bankowej, wystalenia weksla, co oznacza że wierzyciel mógłby szukać zaspokojenia z majątku innej niż dłużnik, np. z majątku poręczyciela lub wystawcy weksla.
*zabezpieczenie rzeczowe:
Prawami zastawniczymi są:
zastaw - art. 306 i następne; zastawnik może dochodzić zaspokojenia z rzeczy obciążonej zastawem: po pierwsze bez względu na to kto jest jej właścicielem w określonym momencie (wobec każdoczesnego właściciela), po drugie zastawnik będzie mógł czynić z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy; właścicielem rzeczy zastawionej może stać się kolejna osoba. Zmiana własności czy to z przeniesienia własności nie będzie miała na zastaw, a także to że nowy właściciel…
… księgi wieczystej. Z tego wynika że nabywca nieruchomości powinien zadbać o wpis do księgi wieczystej że został właścicielem nieruchomości. Rękojmia spełnia te same funkcje co art. 169 Waloryzacja zobowiązań pieniężnych - zasada nominalizmu, zapłata miałaby być w wartości nominalnej wartości zobowiązania. Możliwa jest waloryzacja główna, może przybrać postać jakiejś klauzuli (towarowej). Wysokość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz