Prawo cywilne - przedawnienie, roszczenie procesoryjne, własność, współwłasność

Nasza ocena:

4
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3829
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - przedawnienie, roszczenie procesoryjne, własność, współwłasność - strona 1

Fragment notatki:

Przedawnienie: wątpliwa instytucja z punktu widzenia ocen moralnych. Trzeba liczyć się z tym że określona osoba choć była uprawnioną traciłaby swoje uprawnienia. Przedmiot przedawnienia - art. 117 par. 1, przedawnienie dotyczy tylko roszczeń, nie dotyczy innych normatywnych postaci uprawnień. Normatywne postacie uprawnień w jakich mogą wystąpić uprawnienia: roszczenia - żądanie kierowane przez uprawnionego do innej osoby, aby ona zachowała się w określony sposób. Roszczenie będzie powodowało, że określona osoba będzie musiała zachować się w określony sposób. uprawnienia kształtujące (prawa podmiotowe kształtujące) - osoba której przysługuje to uprawnienie sama będzie mogła wpłynąć na powstanie, zmianę lub ustanie stosunku cywilnoprawnego. Jedna ze stron będzie determinowała sytuację drugiej strony. Art. 88 par. 1 - błądzący ma takie uprawnienie, przez pisemne oświadczenie może doprowadzić do ustania stosunku prawnego. zarzut - możliwość przeciwstawienia się uprawnionemu. Tylko jedna z tych postaci jest objęta przedawnieniem - roszczenia. Chodzi tu tylko o roszczenia majątkowe. Przedawnienie nie dotyczy roszczeń niemajątkowych. Wartość takich roszczeń musi być wyrażona chociażby w pieniądzach. Termin przedawnienia: Art. 118 - termin przedawnienia (ustalane przez ustawodawcę)to 10 lat. Nie można wpłynąć na długość tego terminu poprzez czynność prawną. W rachubę wchodzą też dłuższe terminy przedawnienia (art. 4421 - 20 lat). Dla ustalenia terminu przedawnienia trzeba sięgnąć po przepis bo nie zawsze jest to 10 lat. Nie są zależne od woli stron. Bieg terminu przedawnienia miałby oznaczać ustalenie dnia początkowego. Rozpoczyna się od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne. Roszczenie względem którego trzeba tylko ustalenia jego wymagalności. Istnienie roszczenia, a jego wymagalność: Roszczenia powstają wraz ze stosunkiem prawnym, z którego wynikają. Wymagalność będzie wchodziła w rachubę od określonego dnia, który może być ustalony przez same strony, ale również może być on nieoznaczony. Art. 455 - wtedy spełnienie roszczenia będzie musiało nastąpić zaraz po wezwaniu wierzyciela. Art. 120 - kiedy nie jest oznaczony termin wymagalności, termin przedawnienia będzie biegł od dnia w którym najwcześniej uprawniony mógłby podjąć kroki do zrealizowania roszczenia. W czas biegu terminu przedawnienia mogą nastąpić dwa ważne wydarzenia: zawieszenie lub przerwę w biegu terminu przedawnienia. Art. 121 dotyczy zawieszenia, kiedy może ono nastąpić. Skutkiem zawieszenia będzie to, że w czasie zawieszenie nie biegnie termin przedawnienia, a więc dla ustalenia tego terminu trzeba będzie wziąć pod uwagę okres, który upłynął przed zawieszeniem, jak i ten okres który nastąpi po ustaniu zawieszenia. Art. 123 - przerwa w biegu terminu przedawnienia; dotyczy tego w skutek jakich działań nastąpi przerwa. Te działania są bardzo dokładnie oznaczone w pkt.1 miałyby to być działania polegające na podjęciu czynności, czynności przed organem (sądem), czynność ta miałaby zmierzać do osiągnięcia oznaczonego celu w tym przepisie np. dochodzenie, albo zabezpieczenie. Taką czynnością jest wniesienie powództwa, zwrócenie się do sądu aby on wydał odpowiednie orzeczenie, z którego miałoby wynikać przypomnienia dla osoby do której kierowane jest roszczenie aby zadośćuczyniła.

(…)

… jest uprawniony do rozporządzaniu rzeczą, jej zbycia, przeniesienia własności, obciążenie rzeczy czyli ustanowienie prawa rzeczowego ograniczonego. Rozporządzenie nie musi być tak radykalne że doprowadzi do zbycia rzeczy, może polegać jedynie na obciążeniu jej, jakaś osoba druga będzie miała określone uprawnienia względem rzeczy. Prawo własności jest prawem absolutnym. Właściciel musi się liczyć z granicami…
… nieruchomością wspólną. przeczytać. ustawa o gospodarce nieruchomościami z 99r. Użytkowanie wieczyste jest prawem samoistnym, innym niż własność, innym niż prawo rzeczowe ograniczone. Choć jest prawem podobnym do własności jak i praw rzeczowych ograniczonych. …
… ceny. objęcie własności przez jednego lub kilku właścicieli z obowiązkiem spłat wobec pozostałych. ustanowienie odrębnej własności lokalu - zniesienie własności zabudowanej nieruchomości gdzie wchodziłby w rachubę budynek w obrębie którego znajdują się inne lokale.
Ustalenie zarządu rzeczą wspólną: Jak miałyby być podejmowane czynności względem rzeczy wspólnej: czynności zwykłego zarządu - pełnomocnik…
… można podzielić na dwie grupy: przeniesienie posiadania polegające na wydaniu rzeczy (dokonuje go zbywca nabywcy, art. 348)
rzecz wyjdzie z rąk zbywcy i będzie w rękach nabywcy
wydanie środków, które umożliwiają korzystanie z rzeczy i jej używanie np. wydanie kluczyków do samochodu; wydanie dokumentów, które umożliwiają rozporządzanie rzeczą, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, papier wartościowy, dowód składowy
… od nieruchomości gruntowej czy też budynkowej. Jest to zespół izb funkcjonalnie ze sobą powiązanych, wyodrębnionych w sposób trwały. Ich przeznaczenie jest dla nas drugorzędne. Tak rozumiany lokal jest przedmiotem odrębnej własności, ale obok niego trzeba dostrzec wspólną nieruchomość. Wyrażona jest on a art.3 ust. 3 ustawy. Wspólna nieruchomość obejmuje to wszystko co nie zostało wyodrębnionym jako samodzielny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz