Przedawnienie roszczeń, prawo rzeczowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedawnienie roszczeń, prawo rzeczowe - strona 1 Przedawnienie roszczeń, prawo rzeczowe - strona 2

Fragment notatki:

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ (roszczenie – możliwość skutecznego domagania się
określonego działania)
 Z zastrzeżeniem prawa własności oraz dóbr osobistych, roszczenia z nimi związane ulegają
przedawnieniu. Przedawnienie oznacza, ze osoba zobowiązana może wobec uprawnionego
uchylić się od spełnienia świadczenia
 Sąd, rozpoznając sprawę, nie bierze zarzutu przedawnienia pod uwagę z własnej inicjatywy, a
zarzut ten musi zgłosić dłużnik
 Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia wymagalności, i co do zasady wynosi 10
lat, a w zakresie świadczeń ze stosunków gospodarczych i świadczeń powtarzalnych (np.
alimenty) wynosi 3 lata. Szczególne ustawy mogą także wskazywać inne jeszcze terminy.
Terminy przedawnienia nie mogą być uchylone, ani modyfikowane wolą stron. Bieg terminu
przedawnienia może ulec zawieszeniu, jeżeli uprawniony z przyczyn od niego niezależnych
nie mógł dochodzić swych roszczeń oraz z innych przyczyn wskazanych ustawą.
 Przerwanie biegu przedawnienia występuje wówczas, gdy:
o Dłużnik uzna roszczenie
o Poprzez wniesienia sprawy do sądu lub do organu innego rozpatrującego spory bądź
do komornika z wnioskiem o egzekucje roszczenia
Każde przerwanie biegu przedawnienia jest korzystne dla wierzyciela, ponieważ bieg terminu
przedawnienia toczy się od nowa.
PRAWO RZECZOWE
Prawo rzeczowe to normy zawarte w drugiej części (księdze) KC, które definiują: własność i prawa
właściciela wynikające z własności rzeczy.
RZECZĄ w rozumieniu prawa cywilnego jest każdy przedmiot materialny, który może Stanowic
odrębna własność.
Przepisy o rzeczach i ich własności stosuje się odpowiednio do energii i praw.
CZĘŚCI SKŁADOWE RZECZY – są to rzeczy, które nie mogą być od innych rzeczy odłączone w taki
sposób, że rzecz odłączona albo ta od której się odłącza, będzie uszkodzona lub utraci swoje
właściwości.
PRZYNALEŻNOŚĆ - jest to inna rzecz, która funkcjonuje lub umożliwia korzystanie z odrębnej
rzeczy.
Istotą części składowych i przynależności jest to, że w obrocie prawnym dzielą one losy prawa rzeczy
głównej i nie mogą być podmiotem własności innych osób, o ile własność nie wynika z innej umowy
Rodzaje rzeczy:
 Nieruchomości – to część powierzchni ziemskiej w określonych granicach oraz wszystko to, co
jest trwale z gruntem związane
 Rzeczy ruchome – wszystkie rzeczy, które nie są nieruchomością
Rzeczy oznaczone co do tożsamości – są to takie rzeczy, które występują jednostkowo i nie mają
odpowiedników np. nieruchomość (jeden taki grunt)
RZECZY OZNACZONE CO DO GATUNKU – to takie rzeczy, które są zastępowalne, a ich cechy SA
określone przez wagę, objętość, gatunek itd., np. węgiel, cukier, benzyna, jajka
PRZEDSIĘBIORSTWO to szczególny rodzaj rzeczy traktowane jako zespół składników materialnych
i niematerialnych, które jako zorganizowana całość służą w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Elementami przedsiębiorstwa są w szczególności:
 Nieruchomości i ruchomości
 Koncesje i zezwolenia
 Księgi rachunkowe
 Prawa autorskie i wynalazcze
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz