Prawo cywilne i handlowe

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne i handlowe - strona 1 Prawo cywilne i handlowe - strona 2 Prawo cywilne i handlowe - strona 3

Fragment notatki:

Prawo cywilne reguluje stosunku prawne o charakterze majątkowym pomiędzy
równorzędnymi podmiotami. Prawo cywilne zajmuje się majątkiem (wszystkim, gdzie widać
wartość majątkową).
1. Systematyka prawa cywilnego:
a. Systematyka spandektowa (pięcioksiąg) – prawo cywilne dzieli się na 5 ksiąg:
 Część ogólna – zawiera elementy wspólne dla pozostałych 4 części.
Uregulowane jest w niej kto jest podmiotem prawa cywilnego (osoby
fizyczne, osoby prawne, ułomne osoby prawne) oraz ich zdolności prawne.
Podmiotami prawa cywilnego nie są zwierzęta. Uregulowane są również
czynności prawne (jakie elementy musi zawierać umowa, w jakiej forma
ma być zawarta). Milczenie w prawie cywilnym nie oznacza zgody.
Uregulowane są tryby (procedury) zawarcia umowy:
 Tryb ofertowy,
 Tryb negocjacyjny,
 Tryb przetargowy
Przedawnienie uregulowane jest w części ogólnej. Przedawnienie związane
jest z upływem czasu. Oznacza, że po pewnym czasie dłużnik może odmówić
spełnienia świadczenia. Pacta sunt servanta –umów należy dotrzymywaćprzedawnienie pozwala na niedotrzymanie tej zasady.
Przedstawicielstwo jest również w tej części. Jest to instytucja prawa
cywilnego, która dokonuje zawarcia umowy w imieniu innej osoby.
Najbardziej znaną formą przedstawicielstwa jest pełnomocnictwo.

prawo rzeczowe – uregulowane tu są prawa związane z rzeczą, własnością
(najszersze prawo) i inne formy korzystania z rzeczy (najem, dzierżawa,
itp.) oraz ochrona własności, użytkowanie wieczyste, hipoteka, zastaw
służebność, zwykłe użytkowanie, prawa spółdzielcze do lokali, prawa
rzeczowe ograniczone:
Hipoteka – należy do praw zastawniczych, służących zabezpieczeniu długu, ustanawiana jest
na nieruchomości. Nieruchomość jest to część powierzchni ziemskiej, stanowiąca odrębną
część, to znaczy grunty, budynki, lokale (budynki i lokale jeżeli tak stanowi przepis), grunty są
zawsze nieruchomościami. Hipoteka gwarantuje zwrot pożyczki. Niezależnie kto jest
właścicielem nieruchomości, wierzyciel może domagać się zwrotu pożyczki.
Zastaw jest analogiczny do hipoteki. Ustanawia się go na nieruchomości. Aby zastaw był
skuteczny należy dać daną rzecz wierzycielowi.
Służebność, in. Serbituty – prawo do korzystania z cudzej nieruchomości w danym zakresie,
np. prawo przechodu przez cudzy grunt, przeprowadzenie wody przez cudzy grunt, itp.
służebność widoku powstaje poprzez umówienie się

Prawo zobowiązań - uregulowane tu są stosunku prawne, takie że jeden
podmot (wierzyciel) może domagać się od drugiego podmiotu (dłużnika)
1
ściśle określonego zachowania (świadczenia). Przykłady: umowa pożyczki,
darowizny, itp. Często zobowiązania mają charakter wzajemny.
 Prawo spadkowe – reguluje przejście praw i obowiązków, majątków po
śmierci osoby fizycznej na jej następców prawnych. Istnieją 2 sposoby
dziedziczenia:
 Testamentowy – sam zmarły przed śmiercią reguluje kto będzie
dziedziczył sporządzając testament. Obowiązuje zasada swobody
testamentowej, może urządzić dziedziczenie jak chce, ma pełną
swobodę jak ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz