Prawo bankowe - zarząd, organy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo bankowe - zarząd, organy - strona 1 Prawo bankowe - zarząd, organy - strona 2

Fragment notatki:

Ustawa Prawo bankowe 1.Banki mogą być tworzone w formie: Banków państwowych
Banków spółdzielczych
Banków w formie spółek akcyjnych 2.Założyciele banku: Bank w formie spółki akcyjnej - osoby prawne lub osoby fizyczne, min 3 osoby
Bank spółdzielczy - tylko osoby fizyczne, w liczbie wymaganej dla założenie spółdzielni
Bank państwowy - Rada Ministrów zakłada w drodze rozporządzenia na wniosek Ministra Skarbu Państwa 3.Organy banku państwowego: Rada Nadzorcza (powoływana na 3 lata, członkowie powoływani przez Ministra Skarbu Państwa, przewodniczącego rady nadzorczej powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Skarbu Państwa)
Zarząd (Prezesa Zarządu i resztę członków powołuje Rada Nadzorcza) 4.Zarząd banku określa zasady dotyczące systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w banku. 5.Postępowanie przy tworzeniu banku: trzeba zapewnić odpowiednie wyposażenie techniczne oraz siedzibę;
trzeba mieć plan działalności na okres min 3 lat
trzeba wnieść odpowiedni kapitał - min 5 000 000 euro, równowartość w złotych (Część kapitału założycielskiego może być wniesiona w formie wkładów niepieniężnych w postaci wyposażenia i nieruchomości, jeśli będą one bezpośrednio przydatne w prowadzeniu działalności bankowej, z tym że kapitał założycielski wnoszony w formie pieniężnej nie może być niższy od kwoty określonej w art. 32 ust. 1, a wartość wnoszonych wkładów niepieniężnych nie może przekraczać 15% kapitału założycielskiego; Kapitał założycielski banku nie może pochodzić z pożyczki lub kredytu, lub źródeł nieudokumentowanych.)
trzeba uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. 6. Wpłata kapitału założycielskiego banku państwowego , jak również wydzielenie z majątku Skarbu Państwa innych środków na pokrycie kapitału założycielskiego powinno nastąpić przed złożeniem przez bank państwowy do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zezwolenie na rozpoczęcie działalności.
7. Bank może rozpocząć działalność po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. 8.Limit koncentracji zaangażowań dla banku wobec każdego podmiotu - 25% 9.Konsorcjum bankowe - wspólne udzielenie kredytu przez banki; 10.Fundusze własne banku: fundusze podstawowe banku
fundusze uzupełniające banku w kwocie nie przewyższającej funduszy podstawowych banku 11.Fundusze podstawowe banku: fundusze zasadnicze banku: a) w banku państwowym - fundusz statutowy, fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy,
b) w banku w formie spółki akcyjnej - wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy oraz


(…)

… spółki akcyjnej - wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy oraz
kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe, z wyłączeniem wszelkich zobowiązań z tytułu akcji uprzywilejowanych,
c) w banku spółdzielczym - wpłacony fundusz udziałowy oraz fundusz zasobowy i fundusz rezerwowy,
d) w oddziale banku zagranicznego - fundusze określone w regulaminie oddziału,
pozycje dodatkowe funduszy podstawowych:
a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych,
c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie
przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku
zweryfikowane przez biegłych rewidentów,
d) inne pozycje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz