Prawo bankowe

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo bankowe  - strona 1 Prawo bankowe  - strona 2 Prawo bankowe  - strona 3

Fragment notatki:

Przepisy ogólne Na początku warto wyjaśnić co oznacza pojęcie BANK. Otóż bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Określenia bank nie może używać jednostka, z której działalności jednoznacznie wynika, że nie wykonuje czynności bankowych. Natomiast czynności bankowe to:
1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,2) prowadzenie innych rachunków bankowych,3) udzielanie kredytów,4) udzielanie gwarancji bankowych,5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,7) wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.8) udzielanie pożyczek pieniężnych,9) operacje czekowe i wekslowe,10) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,11) terminowe operacje finansowe,12) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,13) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,14) wykonywanie czynności obrotu dewizowego,15) udzielanie poręczeń,16) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych.
Działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności wymienione powyżej, może być wykonywana wyłącznie przez banki, przy zachowaniu przepisów ustawy, w granicach określonych przez statut banku.
Ponadto Banki poza wykonywaniem czynności bankowych, mogą:
1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych, z tym że ich łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu nie może przekroczyć 15% funduszy własnych banku,
2) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,
3) dokonywać obrotu papierami wartościowymi,
4) dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym że bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia,
5) nabywać i zbywać nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczone hipoteką,
6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,
7) świadczyć inne usługi finansowe.
Bank w związku z charakterem działalności jest obowiązany do utrzymywania płynności płatniczej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju prowadzonej działalności. W bankach działa kontrola wewnętrzna, która sprawdza legalność i prawidłowość działalności prowadzonej przez bank oraz prawidłowość i rzetelność składanych sprawozdań i informacji. Kontrola wewnętrzna w bankach spółdzielczych zrzeszonych w bankach regionalnych może być wykonywana na zasadach określonych w umowie zrzeszenia przez właściwy bank regionalny. W bankach spółdzielczych zrzeszonych w innych bankach kontrolę wewnętrzną mogą wykonywać banki zrzeszające, jeżeli umowa zrzeszenia to przewiduje.


(…)

… - na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na wniosek założycieli, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej. Statut banku spółdzielczego pod rygorem nieważności powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.C. Banki w formie spółek akcyjnych
Bank…
…) uprawniający do wykonywania ponad 10% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy,
2) w wyniku sprzedaży którego pozostały w jej posiadaniu pakiet akcji bądź praw z akcji będzie uprawniał do mniej niż 20%, 33% i 50% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy
- obowiązana jest powiadomić o swoim zamiarze Komisję Nadzoru Bankowego.
Akcje banków są akcjami imiennymi, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu publicznego. W okresie roku, licząc od daty wpisania banku do rejestru handlowego, zbycie akcji imiennych przez akcjonariuszy wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego. W razie uchylenia decyzji wyrażającej zgodę na wprowadzenie akcji banku do obrotu publicznego, akcje banku na okaziciela podlegają zamianie na akcje imienne. Zamianie na akcje imienne podlegają również akcje banku na okaziciela…
… sądu wojewódzkiego z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, o czym zawiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Uprawnienie do żądania ogłoszenia upadłości banku przysługuje wyłącznie Komisji Nadzoru Bankowego.
W przypadku banku spółdzielczego powiadomienie może być złożone także przez zarząd banku regionalnego, którego bank spółdzielczy jest akcjonariuszem.
Decyzję o zawieszeniu działalności banku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz