PRAWO AUTORSKIE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PRAWO AUTORSKIE - strona 1 PRAWO AUTORSKIE - strona 2 PRAWO AUTORSKIE - strona 3

Fragment notatki:


    PRAWO AUTORSKIE  UTWÓR –  każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w  jakiejkolwiek postaci,  niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.  Cechy utworów:   Oryginalność (nowość) – nigdy wcześniej nie został stworzony   Indywidualność – jest pochodną cech indywidualnych autora   Ustalony – uzewnętrznienie utworu, które pozwala potencjalnie zapoznać się z nim odbiorcy  *Prawo autorskie nie chroni pomysłów, idei, odkryć, procedur, metod i zasad działania, oraz  koncepcji  matematycznych; ochronie podlega tylko forma!  Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja jest przedmiotem  prawa  autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.  Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia autora utworu pierwotnego.  Za opracowanie nie uważa się  utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem.  Kategorie utworów:   Pierwotne (samoistne) –  stworzone oryginalnie przez jednego lub grupę twórców; nie opierają się  na innej  twórczości.   Inspirowane –  powstają w wyniku inspiracji czyjąś twórczością; nie ma przejęcia elementów  utworu,  ewentualnie pomysłu.   Zależne (opracowania) –  twórca opierał się na czyjejś twórczości – powstaje w wyniku przeróbki  drugiego  utworu, np. tłumaczenie jakiegoś tekstu – potrzebna jest zgoda na rozpowszechnienie, na  opracowanie nie.  Nie są chronione prawem autorskim:   Akty normatywne lub ich urzędowe projekty   Urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole   Opublikowane opisy patentowe lub ochronne   Proste informacje prasowe.  PLAGIAT – przypisywanie sobie autorstwa czyjegoś utworu, skopiowanie czyjegoś utworu i  przedstawienie jako  własnego.  Podmioty prawa autorskiego:   Prawa osobiste –  posiada tylko autor, niezbywalne, nieograniczone. Chronią prawo do:  o Autorstwa utworu  o Oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępnienia go anonimowo  o Nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania  o Decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności  o Nadzoru nad korzystaniem z utworu.   Prawa majątkowe -  twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania  nim na  wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.  Pola eksploatacji stanowią:  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu  – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy  utworu, w tym  techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  - w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono 

(…)

… reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie
zwielokrotniania utworów do własnego użytku osobistego osób trzecich, są zobowiązani do
uiszczania, za
pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami
pokrewnymi, opłat
w wysokości do 3% wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców, chyba że
zwielokrotnienie
odbywa się na podstawie umowy z uprawnionym…
… lub zwielokrotnianiem
utworów lub
przedmiotów praw pokrewnych albo dokonuje obrotu takimi urządzeniami lub ich
komponentami, albo reklamuje
je w celu sprzedaży lub najmu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 3.
! Kto posiada, przechowuje lub wykorzystuje urządzenia lub ich komponenty, o których mowa
powyżej, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia…
… do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
DOZWOLONY UŻYTEK PRYWATNY
1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w
zakresie
własnego użytku prywatnego (przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego projektu
architektonicznego i architektoniczno urbanistycznego, kopiowania programów komputerowych oraz
do
korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego
użytku
naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym)
2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy
utworów przez krąg
osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub
stosunku
towarzyskiego.
Dozwolony użytek:
Prywatny (prawo cytatu)
Publiczny (przywilej biblioteczny)
Ograniczenia dozwolonego użytku prywatnego: dozwolony użytek nie może naruszać normalnego
korzystania z
utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.
UTWÓR ROZPOWSZECHNIONY – utwór, który za zezwoleniem twórcy został w
jakikolwiek sposób udostępniony
publicznie.
OPŁATY RENUMERACYJNE – system opłat pobieranych od czystych nośników i urządzeń
przeznaczonych do
kopiowania.
Istnieją 3 rodzaje opłat:
Od nośników…

Od urządzeń
Od punktów ksero
Opłaty renumeracyjne ponoszą:
1. Producenci i importerzy:
a) Magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń
b) Kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych umożliwiających
pozyskiwanie
kopii całości lub części egzemplarza opublikowanego utworu
c) czystych nośników służących do utrwalania, w zakresie własnego użytku osobistego, utworów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz