prawo - apatryda

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo - apatryda - strona 1 prawo - apatryda - strona 2 prawo - apatryda - strona 3

Fragment notatki:

Kto to jest apatryda? Apatryda bezpaństwowiec - osoba, której żadne państwo nie uznaje za swojego obywatela, czyli osoba nie posiadająca żadnego obywatelstwa.Apatrydą zostaje się tracąc obywatelstwo jednego państwa (np. wyjście za mąż za obcokrajowca, gdy prawo kraju ojczystego przewiduje w tej sytuacji "pójście kobiety za mężem"), nie nabywając jednocześnie obywatelstwa innego kraju. Pod zwierzchnictwem państwa. Kto sprawuje władzę ustawodawczą w Polsce?? Sejm i Senat Jakie sądy są powszechne a jakie szczególne? Powszechne to: -rejonowe -okręgowe -apelacyjne Szczególne: -administracyjne -wojskowe Jakim powiatem jest powiat krakowski. Powiatem miejskim Zadania gminy Domniemanie kompetencji gminy zadania własne: 1) infrastruktura społeczna (oświata, kultura, kultura fiz., ochrona zdrowia, pomoc społeczna) 2) Porządek i bezpieczeństwo publiczne 3) Ład przestrzenny i ekologiczny (plany zagospodarowania przestrzennego, gospodarka nieruchomościami, gospodarka wodna, ochrona środowiska) 4) Infrastruktura techniczna (drogi, mosty, place, ruch drogowy) Zadania zlecone: Na mocy ustawy (np. EDG) Na mocy porozumienia Zadania powiatu Zadania własne - publiczne i ponadgminne: 1) Ponadpodstawowa infrastruktura społeczna 2) Porządek i bezpieczeństwo publiczne (zadania ponadpodstawowe) 3) Ład przestrzenny i ekologiczny (administracja architektoniczna, , geodezyjna, kartograficzna) 4) Ponadpodstawowa infrastruktura techniczna (ponadgminny transport i drogi powiatowe) 5) Promocja powiatu Zadania zlecone: Na mocy ustawy (np. pobory wojskowe) Na mocy porozumienia Co należy do organizacji zespolonej?? Wojewódzka administracja zespolona: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Handlowa, Służba Ochrony Zabytków, Policja (KWP), Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna (KW SP), Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Budowlana, Inspekcja Transportu Drogowego, administracja oświatowa (Kuratorium Oświaty) Powiatowa administracja zespolona: starostwo powiatowe, powiatowy urząd pracy (jednostka organizacyjna powiatu), jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży (Policja - KP, Państwowa Straż Pożarna - KPSP, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) Kiedy uznaje się za zmarłego?? Gdy śmierć jest jedynie prawdopodobna i wiąże się z jej zaginięciem. Zaginiony może być uznany za zmarłego jeżeli od konca roku kalendarzowego w ktorym jeszcze żył upłynęło lat 10. Skrócony termin gdy np zaginięcie nastąpiło w związku z katastrofą morską lub powietrzną, działaniami wojennymi i innymi zdarzeniami związanymi z bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia. Kto wystawia akt zgonu? Urząd Stanu Cywilnego Które to osoby prawne, a które nie?? Prawne: Skarb Państwa,

(…)

… za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej Terytorium państwowe - część powierzchni Ziemi należąca do określonego państwa, ograniczona wytyczoną granicą państwową. Terytorium obejmuje zarówno ląd (z wodami wewnętrznymi), jak i przybrzeżne wody terytorialne wraz z przestrzenią położoną pod powierzchnią i nad powierzchnią lądu i wody. W skład terytorium państwa wchodzą niekiedy wyspy, enklawy lądowe, a także grunt pod ambasadami danego kraju. Za ruchomą część terytorium państwa uważa się statki morskie i pokłady samolotów. Kto jest członkiem Rady Ministrów: RM składa się z Prezesa RM oraz ministrów, a mogą wejść w jej skład także wice prezesi RM oraz przewodniczący określonych w ustawach komitetów(np. Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych), a zatem jest organem kolegialnym. Konstytucja nie określa…
…. Użytkowaniem może zostać obciążona rzecz ruchoma, nieruchomość (ewentualnie jej oznaczona część bądź udział we współwłasności) albo prawo (tylko zbywalne). Zobowiązanie solidarne. W zobowiązaniach solidarnych odroznia się solidarność dłużników (tzw. Solidarność bierna) od solidarności wierzycieli (tzw. Solidarność czynna). Solidarnosc dłużników zachodzi wówczas, gdy kilku dłużników jest zobowiązanych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz