Prawo administracyjne - wykład 17

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - wykład 17 - strona 1 Prawo administracyjne - wykład 17 - strona 2 Prawo administracyjne - wykład 17 - strona 3

Fragment notatki:

17.04.2012
Porozumienie administracyjne:
Jest to instrument, który służy organizowaniu działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w szczególności chodzi o sferę stosunków administracyjnoprawnych, na gruncie przepisów porozumienia zawierają gminy z organami administracji rządowej, można też zawierać porozumienia gminy z inną gminą, powiat może zawrzeć z organami administracji rządowej i organami innego jednostkami lokalnego samorządu a także z województwem. Ustawy o samorządzie województwa może zawierać porozumienie z jednostkami w sprawach powierzenia. Jeśli będziemy umowę publicznoprawną ujmować szeroko to porumienią będą objęte umowami publicznoprawnymi.
Przyrzeczenie administracyjne/promesa:
Wyodrębnienie z katalogu form przyrzeczenia administracyjnego. Jest to rodzaj oświadczenia organu administracji, organ zobowiązuje sę do podjęcia w przyszłości określonego działania, albo zobowiązywać się do dopuszczenia pewnego działania, przy czym oświadczenie organu wiąże go pod warunkiem, że nie jest sprzeczne z prawem. Przykład: u. o swobodzie działalności gospodarczej  można ubiegającemu się o koncesji wydać promesę koncesji. Ustawa o repatriacji  osobie ubiegającej się o wizę, można przyrzec tą wizę. Dajemy osobie, która zamierza podjąć działalność czas na dokończenie wszelkich zadań, warunków z zagwarantowaniem, że nie straci ona czasu, majątku na to, aby zdobyć pozwolenie. Jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki to organ tę decyzję wydaje. Organ jest związany z promesą jeśli nei ejst ona sprzeczna z prawem. Uzyskanie promesy pwooduje, że ta osoba jest zobowiązania podejmować pewne działania, aby spełnić ustawowe warunki. Genza przyrzeczenia: niemeicka nauka prawa, z czymś coś co jest określane jak „przed-akt”. Akt administracyjny
Mamy do czynienia z pojęciem doktrynalnym, która posługuje się na określenie szczególnej formy działania administracji. Geneza  budowane w nawiązaniu do wyroku władzy sądowniczej, początkowo wydanie aktu wiązano z działaniem administracji w sferze prawnej. Zaczęło posługiwać się tym pojęciem w nawiązaniu do sfery zewnętrznej administracji. Akt administracyjny jest aktem stosowanie prawa administracyjnego, czyli nie są to akty administracyjne jako zarządzenie, rozporządzenie (są to akty stanowienia). Jest to akt zewnętrzny  taki akt, którego adresatem są podmioty nieporządkowane administracyjnie ani służbowo wydającemu akt, skierowany jest na ukształtowanie sytacji prawnej adresata, czyli aktem tym przyznajemy uprawneiania, obowiązki, zmieniamy zakres uprawnień, adresat aktu ma określoną prawem sferę praw i obowiązków. Skuteczność aktu może być wymuszona środkami przymusu państwowego (sankcja nieważności). Legalność aktu można poddać sądowej kontroli, z inicjatywą może wystąpić adresata tego aktu. Domniemywa się, że jest to akt legalny i prawidłowy tak ługo jak nie zostanie domniemanie obalone w wyniku uruchomienie postępowania weryfikacyjne (sądowej lub administarcyjnej0. Musi pochodzić od organu, który jest upoważniony do jego wydania. Akt musi być oparty na wyraźnej podstawie prawnej. Wywołuje skutki prawne, który może tworzyć, zmieniać i znosić obowiązki i uprawnienia. Jest to akt stosowania prawa administracyjnego (normy materialne, procesowa, ustrojowe). Pojęcie aktu administracyjnego należy odnosić do każdej z tych kategorii, typów norm, mamy akty stosowania norm prawa administracyjnego materialnego, procesowego oraz ustrojowego.

(…)

… się za akt będziemy uważać akt, którego adresatem są samorządowe jednostki organizacyjne, przy czym te jednostki będą występować w układzie zewnętrznym w stosunku do organów nadrzędnych, które będą ten akt wydawały np. pozwolenie na budowę  Akty wewnętrzne  wydawane między organami, skierowane są do podporządkowanych organów i innych jednostek organizacyjnych, takie akty, które są adresowane do podległych…
… administracyjnego prawidłowość aktu, kiedy odpowiada wszystkim przesłankom stawianym przez porządek prawny, wadliwy jest gdy wydając akt został naruszony przez ten akt jakiś przepis prawa. Akt odpowiadający wszystkim prawnym wymogom jest prawidłowy jeśli został wydany przez właściwy organ, zgodnie z przepisami prawa formalnego, jest zgodny treściowo z obowiązującymi przepisami prawa materialnego. W niektórych przypadkach wymóg formy aktu ma znaczenie techniczne (milczenie aktu łączy skutki aktu o treści pozytywnym) . aby akt był prawidłowy oprócz dochowania formy, konieczne jest dochowanie bezstronności, jeśli akt jest prawidłowy to będzie wiązał organ od chwili wydania tego aktu, adresata aktu będzie wiązał od chwili kiedy akt jest ostateczny, albo gdy zostanie przypisany rygor natychmiastowej wykonalności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz