Prawo administracyjne - skargi - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - skargi - egzamin - strona 1 Prawo administracyjne - skargi - egzamin - strona 2 Prawo administracyjne - skargi - egzamin - strona 3

Fragment notatki:

SKARGI NA EGZAMIN
SKARGA NA AKT PRAWA MIEJSCOWEGO
Jest to instytucja skargi powszechnej. Dlaczego powszechnej? Art. 101 ustawy o samorządzie
gminnym stanowi, że każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą
lub zarządzeniem podjętym przez organy gminy w zakresie administracji publicznej, może po
bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszenia, wystąpić ze skargą do wojewódzkiego
sądu administracyjnego.
Sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt stwierdza nieważność tej uchwały / aktu w całości
lub części.
Jakie kwestie trzeba w skardze zawrzeć:
➢ do jakiego sądu skargę skierować
skarga kierowana jest do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA)
➢ kto skarży
podmiot prywatny (imię, nazwisko, adres)
➢ przeciwko komu
przeciwko gminie
➢ na jaki akt prawny
akt prawa miejscowego (np. uchwała rady miasta)
➢ został dopełniony formalny wymóg wezwania do zaprzestania naruszenia
➢ podstawa prawna
określony akt prawny (np. ustawa o samorządzie gminnym)
Przykładowa skarga
Łódź, 5 maja 2011
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W ŁODZI
ul. 6-go sierpnia 53, 91-214 Łódź
Za pośrednictwem:
Rady Miejska w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 93-104 Łódź
Skarżący:
Skarżony organ:
Michał Koterbski
ul. Bogusławskiego 5
91-240 Łódź
Rada Miejska w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
93-104 Łódź
SKARGA
na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi nr (…) z dnia (…)
w sprawie (…)
przygotował: W.W.
1
Na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym wnoszę o stwierdzenie nieważności
uchwały rady miasta / gminy z dn. (…) nr (…) w sprawie (sprawę trzeba samemu wymyślić, np. w
sprawie określenia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, uchwalenia nowego
planu miejscowego).
Dn. (…) wezwałem radę gminy do usunięcia naruszenia prawa. W ustawowym terminie nie
otrzymałem odpowiedzi / otrzymałem odpowiedź negatywną.
Uzasadnienie
Skarżona przeze mnie uchwała narusza mój interes prawny / uprawnienie poprzez to, że (np.
ustalenia nowego miejscowego planu ograniczają zabudowę na tych działkach, a zgodnie z prawem
budowlanym każdy ma wolność budowlaną). Z uwagi na to wnoszę o stwierdzenie nieważności.
Michał Koterbski
Załączniki:
1. wezwanie do usunięcie naruszenia prawa
2. odpis skarżonej uchwały
SKARGA NA ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody może skarżyć tylko gmina. Skargi kieruje gmina do
wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od ich doręczenia.
Co trzeba zawrzeć?
➢ do jakiego sądu skargę skierować
skarga kierowana jest do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA)
➢ kto skarży
gmina
➢ przeciwko komu
wojewodzie
➢ na jaki akt prawny
rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność uchwały
➢ został dopełniony formalny wymóg wezwania do zaprzestania naruszenia
➢ podstawa prawna
określony akt prawny (np. ustawa o samorządzie gminnym)
Przykładowa skarga
Łódź, 5 maja 2011
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W ŁODZI
ul. 6-go sierpnia 53, 91-214 Łódź
Za pośrednictwem:
Wojewoda Łódzki
ul. Piotrkowska 104, 93-104 Łódź
przygotował: W.W.
2
Strona skarżąca:
Strona przeciwna:
Gmina Łódź
ul. Czarnego Szatana
91-240 Łódź
Wojewoda Łódzki
ul. Piotrkowska 104
93-104 Łódź
SKARGA
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego
z dnia (…), nr (…)
Na podstawie art. 98 ustawy o samorządzie gmina wnosi o uchylenie rozstrzygnięcia nadzorczego
z dn. (…) nr (…) w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały z dn. (…) nr (…) w sprawie (…).
Dn. (…) rada gminy podjęła uchwałę w sprawie (…). Uchwała została doręczona wojewodzie.
Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym z dn. (…) stwierdził nieważność uchwały z powodu jej
sprzeczności z prawem. Rozstrzygnięcie zostało doręczone gminie dn. (…).
Dn. (…) rada gminy podjęła uchwałę w sprawie skierowania skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
wojewody do WSA.
Uzasadnienie
Wojewoda stwierdził nieważność uchwały z powodu (…). Stanowisko to jest nieuzasadnione,
ponieważ (…). W związku z tym gmina prosi o uchylenie rozstrzygnięcia wojewody.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi
Załączniki:
1. uchwała, które nieważność stwierdziło rozstrzygnięcie nadzorcze
2. odpis rozstrzygnięcia nadzorczego
3. uchwała rady gminy w przedmiocie wniesienia skargi
przygotował: W.W.
3
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz