Prawo administracyjne - Egzamin 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Prawo administracyjne -   Egzamin 1 - strona 1  Prawo administracyjne -   Egzamin 1 - strona 2  Prawo administracyjne -   Egzamin 1 - strona 3

Fragment notatki:

Działy prawa adm.
Trójpodział materii: a) ustrojowe prawo administracji (nieskodyfikowane)
b) prawo regulujące formy aktywności administracji- łącznie z prawem procesowym
c)materialne prawo administracyjne (nieskodyfikowane)
Prawo materialne, szerzej to prawo ustalające w sposób władczy zachowanie jednostki, normy zadaniowe niewładczej administracji, funkcje organizatorskie i tzw. administrację świadczącą.
W sensie stricto; normy prawa materialnego to normy zawarte w przepisach prawa administracyjnego powszechnie obowiązującego, które określają treść praw i obowiązków (zachowanie się) ich adresatów. W różnych ustawach; (prawo budowlane, prawo wodne, prawo o ruchu drogowym, prawo o ochronie środowiska). Tylko takie, które mają charakter powszechnie obowiązujący. Do norm prawa powszechnie obowiązującego zalicza siępostanowienia ustawy zasadniczej, ustawy zwykłe, ratyfikowane umowy mdz, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego.
Prawo procesowe, ujęte w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w ordynacji podatkowej. Maono zabezpieczać realizację norm prawa materialneego, jeśli konkretyzacja praw i obowiązków następuje w drodze aktu administracyjnego (decyzji administracyjnej).
Powinno spełniać funkcje pomocnicze w stosunku do prawa materialnego, gdyż ma ono stwarzać warunki dogodne do realizacji prawa materialnego. Przede wszystkim ma stwarzać ochronę praw jednostki w postępowaniu przed organami administracji publicznej.
Uzupelnienie gdy prawo materialne nie realizuje funkcji, bądź gdy regulacja materialnoprawna stała się nieaktualna.
BTW Stosunek administracyjnoprawny to stosunek prawny, w którym mamy do czynienia z nierównorzędnością jego uczestników. Dwa typy sytuacji: 1) organy admy publicznej jednostronnie nakładają na określone jednostki obowiązki lub ustalają ich uprawnienia, albo też jednostki różne od organów admynistracji domagają się od nich rostrzygnięć, w których orzeka się o ich obowiązkach czy uprawnieniach. W obu przypadkach adma władczo dokonuje konkretyzacji prawa.
Składa się z 3 rzeczy: przedmiot, podmioty oraz wzajemny układ między jego podmiotami.
Przedmiot stosunku powinien się mieścić w sferze administracji publicznej, tj. w sferze kompetencji podmiotów sprawujących administrację.
BTW Różnica stosunków cywilnoprawnych od administracyjnoprawnych
Tutaj istnieje domniemana równość stron, czasem faktycznie nieistniejąca. W razie sporu rozstrzyga go nieuczestniczący w tym stosunku podmiot (sąd cywilny). Ustawa nie kształtuje ich treści, lecz pozostawia swowodę ich kształtowania podmiotom w nich uczestniczących. Udział jest dobrowolny.


(…)

… do zakładu (np. przyjęcie na studia).
W układach zdecentralizowanych mamy stosunki nadzoru (organ nadzorujący-podmiot nadzorowany), organ może odziaływać tylko na podstawie środków przewidzianych w ustawie (minister-szkoła wyższa)
ze względu na kryterium czasu, stosunki trwałe i stosunki ad hoc, (kontrola sanitarna)
spornoadministracyjne, wtedy gdy jest mozliwosc zaskarżenia aktów administracyjnych do sądu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz