Prawo a moralność - Normy religijne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo a moralność - Normy religijne - strona 1 Prawo a moralność - Normy religijne - strona 2

Fragment notatki:

Prawo a moralność Ustalenia pojęciowe Normy religijne - normy, które są ustanowione przez Boga lub są uznane za obowiązujące przez organizację kościelną i które dotyczą kultu religijnego. Do norm religijnych zalicza się także normy moralne mające inspirację religijną, poparte autorytetem religii. Normy obyczajowe - normy, które są uznawane za obowiązujące w danym środowisku społecznym ze względu na to, że w tym środowisku upowszechnił się nawyk postępowania w określony sposób w określonych sytuacjach, połączony z przekonaniem, że w tych sytuacjach tak właśnie postępować należy. Normy moralne - norma obowiązująca ze względu na jej uzasadnienie aksjologiczne w ocenach moralnych, mianowicie w ocenach jakichś czynów jako dobrych czy złych. Dwa sposoby pojmowania oceny moralnej : koncepcja perfekcjonistyczna (moralność cnót) - za czyny dobre uznaje się takie, które odpowiadają określonemu wzorcowi osobowości - osobowości człowieka doskonałego (np. prawego rycerza, sprawiedliwego sędziego); podstawowy nakaz = dążenie do doskonałości, podstawowa wartość = cnota;
koncepcja solidarnościowa (moralność dobrych uczynków) - za dobre uznaje się takie czyny, które są kierowane życzliwością, przychylnością wobec innych ludzi, a za złe - czyny, które powodują czy zmierzają do tego, by spowodować dla innych nieuzasadnione zło; podstawowy nakaz = kierowanie się sprawiedliwą życzliwością;
Obok ocen moralnych wyróżniamy także : oceny hedonistyczne - dokonywane z punktu widzenia tego, czy oceniany stan rzeczy łączy się z doznaniem przyjemności albo przykrości; oceny estetyczne - dokonywane z punktu widzenia tego, czy oceniane rzeczy są piękne czy brzydkie; oceny utylitarne - dokonywane z punktu widzenia tego, czy oceniane stany rzeczy są pożyteczne albo szkodliwe dla stworzenia dogodnych warunków życia. Ocena jednoaspektowa - jeżeli jakiś stan rzeczy oceniamy tylko z jednego punktu widzenia. Ocena globalna - jeżeli jakiś stan rzeczy oceniamy uwzględniając wiele punktów widzenia. Ocena preferencyjna - określa się w niej co cenimy bardziej, a co mniej. Wartości - stany rzeczy, oceniane w jakiejś grupie społecznej w podobny sposób. System wartości - zbiór uporządkowanych wartości. Prawo a normy moralne. Związki funkcjonalne Między systemami norm prawnych i norm moralnych zachodzą dwustronne oddziaływania : normy moralne wpływają na treść norm prawnych i ich skuteczność; normy prawne mogą kształtować oceny i normy moralne. Związki funkcjonalne - związki polegające na wzajemnym oddziaływaniu norm prawnych i moralnych, a także innych norm postępowania.

(…)

… moralność”) - wiele spośród stanowionych norm prawnych ma taką samą treść jak normy moralne;
odsyłanie do norm moralnych - formułowanie przepisów, które upoważniają organ stosujący prawo, by rozstrzygał sprawy danego rodzaju na podstawie norm moralnych; szczególnym rodzajem są odesłania do norm etyki zawodowej;
zwroty wartościujące - zamieszczone przez prawodawcę w tekście prawnym; ustalając…
… norm prawnych i norm moralnych uważa się, że niezgodność nomy prawnej z elementarną normą moralną usprawiedliwia moralne nieposłuszeństwo wobec niesłusznej normy prawnej, a postępowanie zgodne z taką normą prawną nie uchyla moralnej odpowiedzialności za nie. Obywatelskie nieposłuszeństwo - polega na tym, że jednostka w sposób pokojowy i publiczny narusza normy prawne uważane przez nią za niesłuszne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz