Prawne regulacje podstaw finansów publicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawne regulacje podstaw finansów publicznych - strona 1 Prawne regulacje podstaw finansów publicznych - strona 2 Prawne regulacje podstaw finansów publicznych - strona 3

Fragment notatki:


PRAWO FINANSOWE Źródła prawa finansowego 1. Konstytucja - art. 8, - art. 87, art. 216-227 Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Art. 87. 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Prawne regulacje podstaw finansów publicznych: I. KONSTYTUCJA R.P. - Rozdział X Art. 216 1. Środki finansowe na cele publiczne są gromadzone i wydatkowane w sposób określony w ustawie. 2. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości, udziałów lub akcji oraz emisja papierów wartościowych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub inne państwowe osoby prawne następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie. 3. Ustanowienie monopolu następuje w drodze ustawy. 4. Zaciąganie pożyczek oraz udzielanie gwarancji i poręczeń finansowych przez państwo następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie. 5. Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa. 1. Instytucją zajmującą centralną pozycję nie tylko w sprawach finansów publicznych jest Skarb Państwa . Konstytucja nie definiuje jego pojęcia, odwołując się do jego rozumienia ugruntowanego w ustawodawstwie (zwłaszcza w KC). Skarb Państwa "należy (...) utożsamiać z majątkiem państwowym oraz samym państwem działającym w sferze finansowej" (zob. A. Bień-Kacała , Finanse publiczne, [w:] Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2006, s. 680). Skarb Państwa występując jako odpowiednik państwa, posiadając osobowość prawną, z jednej strony realizuje władztwo państwowe (w szczególności w zakresie prawa administracyjnego), z drugiej zaś występuje w obrocie gospodarczym jako podmiot, który przez własne działania dąży do nawiązania, zmiany lub zakończenia stosunków prawnych. W tym zakresie Skarb Państwa traktowany jest identycznie jak pozostałe podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym (zarówno w zakresie praw, obowiązków, jak i odpowiedzialności).
2. W zakresie finansów publicznych Skarb Państwa prowadzi działalność mającą na celu zarówno pozyskiwanie odpowiednich środków finansowych, jak i ich późniejszą dystrybucję. Dla pozyskiwania środków finansowych podejmować może wszelkie dopuszczalne na gruncie prawa działania o charakterze gospodarczym (określone w szczególności na gruncie prawa cywilnego, gospodarczego i bankowego). Trzeba podkreślić, że działania Skarbu Państwa w niektórych sprawach następują na zasadach i w trybie określonych w ustawie (np. art. 216 ust. 2 Konstytucji). Wydatki, jakie Skarb Państwa ponosi, związane są generalnie z funkcjonowaniem państwa, jego aparatu, nie zapominając o ponoszeniu odpowiedzialności za działania funkcjonariuszy państwowych.


(…)

… o Dz. Adm. Rz określająca dział Skarb Państwa obejmujący sprawy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i ochrony jego interesów W celu zapewnienia ochrony prawnej praw i interesów Skarbu Państwa reaktywowano ustawą z 8.7.2005 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1417 ze zm.) Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz