Prawna regulacja obrotu cywilnoprawnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawna regulacja obrotu cywilnoprawnego - strona 1 Prawna regulacja obrotu cywilnoprawnego - strona 2 Prawna regulacja obrotu cywilnoprawnego - strona 3

Fragment notatki:

Prawna regulacja obrotu cywilnoprawnego. 1. Komponenty systemu prawa zobowiązań (aspekt formalny).
2. Rozwój regulacji prawnej.
3. Prawo sędziowskie w systemach prawa kontynentalnego.
4. Wzorce umowne.
5. Kodeksy deontologiczne.
6. Płaszczyzny regulacji obrotu cywilnoprawnego. 1. Komponenty systemu prawa zobowiązań (aspekt formalny). a. prawo stanowione (krajowe lub lokalne) obejmuje Konstytucję, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy (m.in. kc), rozporządzenia - art. 87 Konstytucji prezentuje zamknięty katalog źródeł prawa, np. zarządzenie ministra nie jest aktem normatywnym.
b. prawo zwyczajowe - niepisane, niepromulgowane - sposób kreacji : powstaje bez procedury legislacyjnej, w praktyce życia gospodarczego - brak procedury legislacyjnej : brak aktu promulgacyjnej- od 2010 r. publikacja elektroniczna!!
!! - sposób ujawniania : dowiadujemy się o tym z werdyktu sędziego, w procesie wydawania orzeczeń (sąd państwowy lub arbitrażowy- duży rozwój w RP), "promulgacja sądowa" - funkcja prawa zwyczajowego : uzupełnia prawo stanowione, w prawie cywilnym rola ograniczona.
doczyt. z cz. ogólnej - prawo zwyczajowe to nie to samo co zwyczaje prawne (czyli pewna praktyka dokonywania czynności prawnych, co może mieć znaczenie tylko w procesie interpretacji tych czynności).
- moc obowiązywania : obowiązuje jak pisane (element systemu prawa)
2. Rozwój regulacji prawnej. Kodeks zobowiązań z '34 r.
Kodeks cywilny z '64 r.(nowelizowany).
Kodeks rodzinno opiekuńczy z '64 r. (jeszcze bardziej modyfikowany).
de lege lata- to, co jest
de lege ferenda- to, co będzie (postulaty zmian)
de lege derogata- to, co było, stan prawny uchylony
prawo zobowiązań de lege ferenda:
2 tendencje:
stałe zmiany legislacyjne
nowa kodyfikacja, w 2007 r. powstała ""zielona księga"- wizja przyszłego kc
--------------------
koncepcje pluralistyczne: prof. Kowalewski postuluje o osobny kodeks ubezpieczeń.
Czy będzie europejski kc?
Od lat 70- tych w Europie powstają dokumenty natury ujednolicającej, przyjęto np. Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (warto się na nie powoływać przy skardze kasacyjnej).
3. Prawo sędziowskie w systemach prawa kontynentalnego. a. W czym problem? W jakim sensie sędzia ""tworzy" prawo? Na pewno nie jest ustawodawcą.
W RP i Europie obserwujemy rozszerzanie kompetencji sędziego.
b. Propozycje rozstrzygnięcia.

(…)

… lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały.
Np. Zasady Dobrej Praktyki Bankowej, przyjęte przez Związek Banków Polskich; spółki giełdowe.
Wg profesora reguły deontologiczne rzadko przywoływane w skargach kasacyjnych.
6. Płaszczyzny regulacji obrotu cywilnoprawnego.
Regulacja obrotu cywilnoprawnego:
Płaszczyzna normatywna…
… (reguły rozstrzygnięć sądowych), które mogą mieć walor precedensu- mogą powoływać się na nie inne sądy. Sędzia "wewnętrznym ustawodawcą"- rozwija system prawa przez reguły interpretacyjne. Np.:
co tzn. "gwarancja na pierwsze żądanie"- SN, bardzo silne zabezpieczenie; "trwały, zupełny rozpad pożycia małżeńskiego"; "ważne przyczyny rozwiązania przysposobienia", przesłanki żądania kary umownej- SN 2007 r.
c…

!! Wiązanie wzorcem partnera umowy nastąpi, gdy zostaną spełnione przesłanki formalne z 384 kc. Jakie to przesłanki- to zależy od statusu kontrahenta:
stosunki konsumenckie - konieczne doręczenie dokumentu lub dokumentu elektronicznego (wzorca) przed zawarciem umowy
pozostałe umowy z innymi podmiotami, które nie są konsumentami (definicja art. 23¹ kc) - nie jest niezbędne doręczenie wzorca, wystarczy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz