Prawa zastawnicze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa zastawnicze - strona 1 Prawa zastawnicze - strona 2

Fragment notatki:

PRAWA ZASTAWNICZE
Uwagi ogólne
zabezpieczenia wierzyciela mogą wynikać albo z ustawy albo z umowy;
dzielą się na:
osobowe - obok dłużnika głównego jest jeszcze dłużnik dodatkowy, np. poręczenie;
rzeczowe - zabezpieczenie w postaci przedmiotu, do którego pierwszeństwo ma wierzyciel, nawet w przypadku sprzedaży tego przedmiotu (tzw. prawa zastawnicze), np. hipoteka, zastaw (w tym zastaw rejestrony, skrabowy) i inne (tzw. przewłaszczenie na zabezpieczenie);
zabezpieczenia rzeczowe mają szczególne znaczenie dla gospodarki ryn­kowej → dostosowania przepisów:
zastaw → tradycyjna postać przyjęta w kc uniemożliwiała wykorzystanie go na szerszą skalę przede wszystkim dlatego, że wyłączała zastawiony przedmiot z produkcji oraz z powodu egzekucyjnego trybu zaspokojenia wierzytelności → zmiany: ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wraz z ustawą wprowadzającą instytucję domów składowych;
hipoteka → szereg modyfikacji: rozszerzenie przedmiotu hipoteki (w tym przywrócenie subintabulatu); wprowadzenie umownej hipoteki łącznej; modyfikacje w kierunku zlikwidowania hipoteki ustawowej; ustawa o obligacjach - dla zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji może być hipoteka, ustanawiany jednostronnym oświadczeniem woli właściciela, a wierzycieli nie oznacza się imiennie, lecz podaje liczbę, serię, numery i wartość obligacji, oraz łączną kwotę hipoteki;
ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych - specjalne banki „hipoteczne” udzielające kredytów zabez­pieczanych hipoteką, refinansowanych ze środków uzyskanych z emisji tzw. hipotecznych listów zastawnych (=papiery wartościowe); przedmiot tylko własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości;
Przewłaszczenie na zabezpieczenie.
polega na tym, że dłużnik przenosi na wierzyciela własność rzeczy z jednoczesnym zobowiązaniem wierzyciela, że będzie z niej korzystał tylko w granicach określonych w umowie, a często też rzecz taka pozostaje nadal we władaniu dłużnika;
ruchomości → w orzecz. uznana za dopuszczalną, a od niedawna przewidziana w pr. bank.;
nieruchomości → kwestia kontrowersyjna - początkowo SN (orz. z 1964 r.) uważał, że jest to niemożliwe, gdyż w takiej formie kryje się przeniesienie własności z zastrzeżeniem warunku lub terminu, co jest zakazane, ale ostatnio w 2 orz. (2000 i 2002 r.) odszedł od tego poglądu → dyskusja w doktrynie nadal trwa i nie opiera się jedynie na zgodności z art. 157, ale również na zagadnieniu spójności z ukształtowanym systemem zabezpieczeń rzeczowych, a głównie zasadą egzekucyjnego trybu zaspokajania wierzycieli oraz na wątpliwościach zasadności uzasadniania dopuszczalności tej formy zasadą swobody umów;


(…)

… spójności z ukształtowanym systemem zabezpieczeń rzeczowych, a głównie zasadą egzekucyjnego trybu zaspokajania wierzycieli oraz na wątpliwościach zasadności uzasadniania dopuszczalności tej formy zasadą swobody umów;
prawa → występują też powiernicze rozporządzenia wierzytelnościami, a SN uznał za dozwolone przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w celu zabezpieczenia wierzytelności;
Zastaw antychrtyczny.
polega na tym, że wierzyciel może zaspokoić się jedynie z pożytków jakie rzecz przynosi, ale nie z samej rzeczy - istniał w Kodeksie Napoleona, obecnie nie istnieje;
zastawem tym nie jest przypadek z art. 319 kc i art. 27 ust. o zast. rej.
Dług gruntowy.
ograniczone prawo rzeczowe (podobne do hipoteki) - uprawniony może dochodzić oznaczonej sumy pieniężnej z obciążonej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz