Prawa wspólników spółka zoo - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa wspólników spółka zoo - wykład - strona 1 Prawa wspólników spółka zoo - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Prawa wspólników
9Wskazano już, iż uprawnienia wspólników spółki z o.o. mają charakter majątkowy oraz korporacyjny. Są to dwie podstawowe kategorie uprawnień wspólników. Podział uprawnień wspólników na te grupy jest tradycyjnie przyjmowany w doktrynie, w związku z czym można stwierdzić, iż jest to klasyczny podział uprawnień wspólników spółki z o.o.
9Wśród praw majątkowych mających znaczenie zasadnicze można wyróżnić prawo do zysku (art. 191 § 1 k.s.h.), prawo udziału w majątku likwidowanej spółki (art. 286 k.s.h.), prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym (art. 258 § 1 k.s.h.). Inne prawa majątkowe to prawo do wynagrodzenia za dostarczone spółce świadczenia niepieniężne (art. 176 § 2 k.s.h.), a także prawo do otrzymania zwrotu wpłat na udział w razie obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów kosztem obniżenia kapitału zakładowego, nabycia spółki własnych udziałów oraz przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną. O większości z wymienionych uprawnień była mowa wyżej.
Spośród wymienionych praw warto przybliżyć prawo wspólnika do zysku. Zgodnie z art. 191 k.s.h. wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, pod warunkiem że umowa nie wyłącza podziału zysku pomiędzy wspólników, przy czym zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowy (art. 192 k.s.h.).
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału między wspólników. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd (art. 193 § 4 k.s.h.).
Podkreślić należy, iż w myśl art. 194 k.s.h. umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę (art. 194 k.s.h.). Ponadto zgodnie z art. 195 § 1 k.s.h. spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.


(…)

…, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.
9Do praw korporacyjnych o podstawowym znaczeniu należy prawo do uczestnictwa i głosu na zgromadzeniu wspólników. Inne prawa o charakterze korporacyjnym to prawo zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników, prawo kontroli, prawo żądania wyznaczenia przez sąd biegłych rewidentów. Wszystkie wymienione uprawnienia zostały przedstawione wyżej.
Wedle innego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz