Prawa autorskie a plagiat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa autorskie a plagiat - strona 1

Fragment notatki:


Ocena przypadków granicznych
Czy pojedyncze słowo może być chronione jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego?
„Miazga”. „Solaris”, „Ferdydurke”
Czy fragmenty dialogów filmowych mogą być chronione?
np. sprawa RMF FM v. reżyser filmu „Seksmisja”, o frazę „Ciemność. Widzę ciemność.” - czy fraza ta jest utworem? (Sprawa zakończona stwierdzeniem, że sformułowanie to nie było utworem).
Czy slogany reklamowe są utworami?
Utwory samoistne, zależne (np. tłumaczenie),
inspirowane
Relacja utwór pierwotny - utwór zależny:
w sferze praw osobistych
w sferze praw majątkowych
Korzystanie z utworu zależnego (opracowania) wymaga zgody twórcy utwory pierwotnego.
W jaki sposób udowodnić autorstwo utworu?
archiwizowanie dowodów stworzenia utworu
wyraźne wskazanie autorstwa (domniemanie, składanie oświadczeń u notariusza)
archiwizowanie dowodów nabycia praw autorskich od osób trzecich
Wyłączenia spod ochrony autorskoprawnej: - ustawowe wyłączenia spod ochrony (art. 4): przepisy prawa; dokumenty, materiały, symbole, znaki o charakterze urzędowym; opublikowane opisy patentowe i ochronne; proste informacje prasowe;
- utwory należące do domeny publicznej: utwory powstałe gdy prawo autorskie nie obowiązywało; utwory których ochrona praw majątkowych wygasła; utwore które z określonych powodów nie są i nie mogą być chronione (art. 4)
Kto ma prawa do utworu?
twórca
pracodawca
wydawca (producent)
instytucja naukowa (np. w stosunku do prac dyplomowych studentów)
następcy prawni (spadkobiercy)
Domniemanie autorstwa - za autora uważa się osobę, której nazwisko widnieje na egzemplarzu pracy.
Współautorzy - osoby, które wniosły wkład twórczy do utworu.
domniemanie równości udziałów - każdy z współtwórców nabywa prawa autorskie majątkowe we wspólnym utworze w równej części ułamkowej (każdy współautorów może żądać określenia przez sąd wielkości udziałów na podstawie swojego rzeczywistego wkładu twórczego).
Pracodawca nabywa prawa autorskie w stosunku do utworu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. (art. 12)
jeżeli umowa nie stanowi inaczej (!)
Utwory pracownicze nie obejmują utworów stworzonych:
na zamówienie
w ramach konkursu
Prawa autorskie do utworów stworzonych przez studentów w ramach studiów
generalnie, prawa do prac należą do studentów;
jednakże uczelni przysługuje prawo do pierwszeństwa publikacji pracy dyplomowej, (aj. art. 15a) licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej; ograniczone czasowo do 6 miesięcy;po upływie tego terminu student ma prawo do publikacji pracy osobiście


(…)

… według szczegółowej receptury, produkt musi stanowić element dziedzictwa kulturowego danego regionu. Produkty tradycyjne mogą być równocześnie chronione w ramach oznaczenia geograficznego/nazwy pochodzenia
Gwarantowana tradycyjna specjalność
Wiedza tradycyjna
Ochrona odmian roślin
np. odmiany roślin ozdobnych, odmian zbóż, etc.
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Czynem nieuczciwej konkurencji:
działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami
zagrażają lub naruszają interesy innego przedsiębiorcy
np. naśladownictwo
ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa (zasadniczo, tajemnicą jest wszystko, co nie zostało podane do informacji publicznej, procedury, informacje posiadające wartość gospodarczą)
Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji
Komercjalizacja praw własności intelektualnej
komercjalizacja - uzyskiwanie wszelkich korzyści majątkowych z tytułu eksploatacji praw
Sublicencjonowanie
Licencje: wyłączne (monopol na korzystanie z rozwiązania) i niewyłączne
Rodzaje opłat licencyjnych
Wniesienie praw własności intelektualnej aportem do spółki
22 październik 2012 Ochrona własności intelektualnej

… publiczności
prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu
Autorskie prawa majątkowe
prawo do korzystania z utworu na wszystkich polach eksploatacji;
prawdo do rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji;
(w umowach trzeba specyfikować pola eksploatacji, np. prawo do zwielokrotnienia, sfilmowania, wystawienia, wprowadzania do obrotu etc.)
Czas trwania autorskich praw majątkowych: przez okres…
…)
Ochrona w Polsce: na okres 10 lat, z możliwością przedłużenia nieograniczoną ilość razy (prawo potencjalnie wieczne)
19.11.2012
Oznaczenia geograficzne
np. truskawka kaszubska, miód kurpiowski
Nazwa pochodzenia (ochrona produktu z regionu, który może być produkowany przez różnych przedsiębiorców)
np. Wiśnia nadwiślańska, podkarpacki miód spadziowy
Produkty tradycyjne
co najmniej 25 są produkowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz