Pracownicy samorządowi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pracownicy samorządowi - strona 1 Pracownicy samorządowi - strona 2 Pracownicy samorządowi - strona 3

Fragment notatki:

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI Ustawa o służbie cywilnej z 1922 nie odnosiła się do osób zatrudnionych w samorządzie terytorialnym. W odniesieniu do nich przez cały okres przedwojenny stosowano przepisy państw zaborczych albo model, który w tamtym okresie został wprowadzony. Zabór pruski - regulacja o charakterze publiczno - prawnym. Zabór austriacki - regulacja przez statuty gminne, chociaż większość z nich wzorowana była na rozwiązaniach przyjętych w ustawie z 1922 roku (poniekąd charakter prywatny). Zabór rosyjski - regulacja prawem prywatnym (powszechne prawo pracy). Taki stan utrzymywał się do 1933 roku - wtedy nastąpiła zmiana: uchwalono ustawę o samorządzie gmin (obecnie w piśmiennictwie nazywana ustawą scaleniową):
nie zawierała regulacji dot. pracowników samorządowych,
dominowały przepisy ustrojowe, organy gminne miały prawo wydawania statutów, w których mogły być ustalane sprawy dotyczące pracowników np. zakres wynagrodzenia, praw pracowników, obowiązków.
Nie ma regulacji odnoszących się wprost do pracowników samorządowych w całym okresie międzywojennym. Stanowiska w gminach mogły mieć różny charakter (zawodowy lub społeczny). Zatrudniano dopiero wtedy, kiedy była potrzeba i były na to pieniądze, ale gdyby weszła w życie ustawa o pracownikach samorządowych gmina pewne stanowiska musiałaby obsadzić i ponieść związane z tym koszty. Z tego względu nic takiego się nie stało. W 1939 roku przedstawiono dopiero odpowiedni projekt ustawy o pracownikach samorządowych, który mógł być przyjęty - ale wojna uniemożliwiła dalsze prace nad nim.
Po II wojnie światowej odtwarzały się struktury samorządowe. Statuty służbowe nadal odgrywały zasadniczą rolę, jednak w 1950 roku uznano, że są niepotrzebne = samorząd zastąpiono systemem Rad Narodowych (administracja centralna), pracownicy samorządowi zostali uznani za urzędników państwowych.
1990 - samorząd został reaktywowany, najpierw na poziomie gminnym = przyjęta została ustawa o pracownikach samorządowych - 22.03.1990 roku. Status pracowników samorządowych w części został oparty na powszechnym prawie pracy, a w części odwoływał się do ustawy o pracownikach urzędów państwowych (odnosiło się to do pracowników w administracji samorządowej na wyższych stanowiskach - byli zatrudniani na podstawie mianowania i mieli wyższy status, wzorowany na urzędnikach państwowych = ustawodawca nie rozstrzygnął, które stanowiska należy obsadzać na podstawie mianowania, które nie i gminy w statutach miały to rozstrzygać).
1999 - reforma terytorialna kraju: gminy, powiaty, województwa; na szczeblu powiatu i województwa nie dopuszczono mianowania jako formy zatrudnienia (ustawodawca wycofał się z mianowania, stwierdził, że nie będzie ta forma przydatna); na szczeblu gminy musiało to zostać, bo w gminach to ciągle funkcjonowało i nie można się było z tego wycofać.

(…)

… organizowania się pracowników służb publicznych w związki zawodowe (zastrzeżenie, że konwencja pozostaje w zgodzie z konwencją nr 87)
Prawo europejskie Prawo Rady Europy - Europejska Karta Społeczna (nie wyróżnia się pracowników służby publicznej, pojawiają się przy okazji interpretacji postanowień Karty przy art.1 - niedyskryminacja w zakresie zatrudniania, ograniczenia wykonywania zawodu w służbie publicznej…
… kraju.
Dokumenty Międzynarodowej Organizacji Pracy:
Dokumenty o charakterze uniwersalnym
Wydaje głównie konwencje Zasadniczo odnosi się do sektora prywatnego
KONWENCJA nr 87 o wolności związkowej i ochronie praw związkowych z 1948 roku - MOP pozostawiła do rozstrzygnięcia prawodawstwu krajowemu, w jakim stopniu gwarancje przewidziane w tej konwencji mają zastosowanie do policji i wojska
KONWENCJA nr 98…
… jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej oraz korpusu służby cywilnej (korpus służby cywilnej jest powołany dla zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa)
Pragmatyki służbowe albo pragmatyki pracownicze - regulacje prawne, ustawowe, które kształtują status osób zatrudnionych w administracji publicznej - nazywana służbową ze względu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz