Praca wakacyjna uczniów i studentów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praca wakacyjna uczniów i studentów - strona 1 Praca wakacyjna uczniów i studentów - strona 2 Praca wakacyjna uczniów i studentów - strona 3

Fragment notatki:

Praca wakacyjna uczniów i studentów
1) Praca na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło na terenie Polski Podatek dochodowy od osób fizycznych W 2009 r. przychody z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło zawartej z uczniem lub studentem niebędącym pracownikiem płatnika, których wysokość nie przekracza w danym miesiącu kwoty 200 zł - podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18% przychodu. Obowiązek poboru 18% zryczałtowanego podatku dochodowego ciąży na płatniku (tj. na firmie, która zawarła umowę zlecenia lub umowę o dzieło). Zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania. Od omawianych przychodów (opodatkowanych w formie ryczałtu) nie można również odliczyć potrąconych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, a od zryczałtowanego podatku - składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwotę pobranego 18% zryczałtowanego podatku płatnik powinien przekazać na rachunek urzędu skarbowego właściwego według swej siedziby, w terminie do 20 dnia następnego miesiąca. WAŻNE!!!: Przychodu opodatkowanego w formie ryczałtu uczeń lub student nie wykaże w rocznym zeznaniu podatkowym za 2010 r.
Jeżeli wysokość przychodu z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zawartej z uczniem lub studentem niebędącym pracownikiem płatnika, przekroczy w danym miesiącu kwotę 200 zł, to wówczas będą miały zastosowanie ogólne reguły opodatkowania podatkiem dochodowym. W takiej sytuacji firma, która zawarła umowę zlecenia lub umowę o dzieło, ma obowiązek pobrać 18% zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 i 1a ustawy o PDOF. Podatnikowi przysługują zaś zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% przychodu (bądź 50% - jeżeli przy realizacji umowy twórca korzysta z praw autorskich). Obliczoną zaliczkę na podatek zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej przez płatnika (odliczenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki). Kwotę pobranej zaliczki na podatek dochodowy płatnik powinien przekazać do urzędu skarbowego właściwego według swej siedziby, do dnia 20-go następnego miesiąca. Do końca lutego 2010 r. płatnik powinien przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika imienną informację PIT-11 (jeżeli jednak obowiązek poboru zaliczek na podatek ustał w ciągu roku - to na pisemny wniosek podatnika, płatnik powinien sporządzić informację PIT-11 w terminie 14 dni od złożenia tego wniosku). Składki ZUS Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, co do zasady, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. WAŻNE !!!: Uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu.

(…)

… zlecenia, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu.
Jak wynika z wyjaśnień ZUS, dla celów ubezpieczeń społecznych uznaje się, że uczniem - do 31 sierpnia każdego roku - jest osoba, która: kontynuuje naukę w tej samej szkole,
skończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września,
ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki. Jeżeli uczeń przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe, to wówczas jest uznawany za ucznia do 30 września. Z kolei za studenta uważa się osobę kształcącą się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich. Za studentów nie są uważani uczestnicy studiów doktoranckich oraz uczestnicy studiów podyplomowych. Trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy uczeń…
…). Przychody uzyskane przez ucznia lub studenta zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, co do zasady, stanowią również podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na Fundusz PracyFundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracodawca zatrudniający w czasie wakacji 2010 r. ucznia lub studenta na podstawie umowy o pracę jest obowiązany m.in…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz