Pozbawienie i modyfikacje władzy rodzicielskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozbawienie i modyfikacje władzy rodzicielskiej - strona 1 Pozbawienie i modyfikacje władzy rodzicielskiej - strona 2 Pozbawienie i modyfikacje władzy rodzicielskiej - strona 3

Fragment notatki:

Pozbawienie i modyfikacje władzy rodzicielskiej. Zasada : Władza rodzicielska trwa w niezmienionym stanie i przysługuje rodzicom w pełnym zakresie od chwili jej powstania do daty wygaśnięcia. Wyjątki: Zasada: Art. 48K - podstawa ustawowa i:, - prawomocne orzeczenie sądu I) POZBAWIENIE RODZICÓW(A) WŁADZY RODZICIELSKIEJ ( Art. 111 ), 1) obligatoryjne a) niemożność wykonywania z powodu trwałej przeszkody albo: Np. zaginięcie rodziców, wyjazd za granicę połączony z całkowitym brakiem zainteresowania dzieckiem, skazanie na długoletnią karę pozbawienia wolności. b) niewłaściwość wykonywania - rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub - rodzice w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka. 2) fakultatywne - gdy nie ustały przyczyny umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, w szczególności jeśli rodzice trwale nie interesują się dzieckiem. Wydaję się, że może nastąpić także pozbawienie władzy rodzicielskiej w stosunku do jednego dziecka, jeśli np, mąż sprawuje z wielką starannością władzę rodzicielską względem wspólnego dziecka małżonków, zaniedbuje zaś swe obowiązki co do dzieci żony, które przysposobił. Ustanie przesłanek- sąd opiekuńczy może przywrócić władzę rodzicielską. II) ZAWIESZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ ( Art. 110 )., - przemijająca przeszkoda lub: Np. przejściowa choroba, krótszy pobyt w więzieniu. Ustanie przesłanek- sąd opiekuńczy uchyla zawieszenie ( obligatoryjnie ). Co prawda zawieszenie władzy rodzicielskiej nie powoduje jej pozbawienia, ale także powoduje całkowite wyłączenie rodziców od sprawowania władzy rodzicielskiej, co znajduje wyraz w tym, że dla takiego dziecka ustanawia się opiekę. III) OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ ( Art. 109 ). - dobro dziecka jest zagrożone. Środki ograniczające - katalog otwarty- sąd może wydać każde zarządzenie, jeśli w danych okolicznościach wymaga tego dobro dziecka. 1) zarządzenia trwałe, - zobowiązanie rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania ( np. do nawiązania kontaktu ze szkołą ) z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonywania wydanych zarządzeń, - określenie, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu albo poddanie rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun, - poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora, - skierowanie małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi,

(…)

… )
Nie są możliwe:
- przedłużenie władzy rodzicielskiej poza okres pełnoletniości. Jeśli dziecko, mimo ukończenia lat 18 nie uzyskało jeszcze dostatecznego rozeznania, zaradzić można temu tylko w drodze ubezwłasnowolnienia, połączonego z reguły z powierzeniem opieki rodzicom. W pewnym stopniu łagodzi to jednak obowiązek alimentacyjny z Art. 133
- emancypacja przed osiągnięciem pełnoletniości.
Wyjątki:.
a) leżące po stronie osobistej dziecka/rodziców,
- śmierć dziecka przed osiągnięciem pełnoletniości
- śmierć rodzica,
- ubezwłasnowolnienie rodzica
b) orzeczenia sądowe powodujące zmiany w stanie cywilnym dziecka i rodziców(a),
- zaprzeczenie ojcostwa,
- unieważnienie uznania dziecka,
- uchylenie prawomocnego wyroku uznającego ojcostwo,
- zaprzeczenie macierzyństwa,
- przysposobienie,
- rozwiązanie przysposobienia,
c…
…, któremu z rodziców tę władzę powierzyć- zwłaszcza w sytuacji, gdy oboje rodzice na to zasługują:
- w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa- matce ( SN 1952 ),
- jeśli jest kilkoro dzieci- wskazane jest aby rodzeństwo wychowywało się razem,
- istotne znaczenie może mieć utrwalone stan faktyczny ( SN 1958 ) lub warunki bytowe,
- nie ma również sama przez się znaczenia wina jednego z rodziców…
…. 109 )
Wyjątek: sąd może pozostawić władzę w pełnym zakresie obu rodzicom ( bo w art. 107 "może" ), jeśli rodzice mają możliwość wspólnego, zgodnego wykonywania tej władzy np:
- rozwiedzieni małżonkowie zamieszkują w pobliżu, a stosunki między nimi nie mają charakteru konfliktowego,
- rodzice niebędący małżeństwem żyją w konkubinacie. Opisane rozstrzygnięcia mogą być zmienione ( Art. 106…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz