Powstanie i rozwoj gospodarki światowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powstanie i rozwoj gospodarki światowej - omówienie - strona 1 Powstanie i rozwoj gospodarki światowej - omówienie - strona 2 Powstanie i rozwoj gospodarki światowej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

2012-05-14
Wykład 1
Handel międzynarodowy istniał już w Starożytności i Średniowieczu.
Wykład 1
Cechy:
-
przedmiotem wymiany były przede wszystkim towary luksusowe,
-
obroty towarami odbywały się na bardzo małą skalę,
-
Powstanie i rozwój gospodarki światowej.
Internacjonalizacja handlu
nie miał większego wpływu na procesy gospodarowania zachodzące w
poszczególnych krajach,
więzi handlowe miały w zdecydowanej większości nietrwały charakter i nie
prowadziły do zasadniczych zmian w strukturze produkcji zarówno kraju
eksportera, jak i importera.
Wykład 1
Wykład 1
Zasadniczy przełom ilościowy i jakościowy w handlu
międzynarodowym następuje wraz z rewolucją
przemysłową.
Strategiczne towary:
zboże i drewno
Wykład 1
Gospodarka światowa - system trwałych
powiązań gospodarczych między krajami
obejmujących swym zasięgiem cały świat
(druga połowa XIX w.)
Rewolucja przemysłowa
Zmiany:
 Wynalazki!!!
 Ilościowy wzrost obrotów
 Zwiększenie liczby towarów będących przedmiotem
obrotów międzynarodowych
 Trwałe zmiany w strukturze produkcji wielu krajów.
Wykład 1
Globalizacja jest to proces coraz bliższego, realnego
scalania gospodarek narodowych, przejawiającego
się w dynamicznym wzroście obrotów handlowych,
międzynarodowych przepływów kapitałowych i
usługowych, będący efektem rosnącej tendencji do
traktowania przez coraz większą liczbę
przedsiębiorstw całego świata jako rynku zbytu.
Rewolucja informatyczna
1
2012-05-14
Wykład 1
Co spowodowało, że zaczęliśmy mówić o globalizacji jako
zjawisku powszechnym?
Niewątpliwie punktem wyjścia jest nowa faza rewolucji naukowo-technicznej,
zwanej informatyczną. Na kształt tej rewolucji wpłynęło wiele wynalazków o
epokowym wręcz wymiarze. Oto kilka najważniejszych:

1975 r.: IBM wypuszcza na rynek pierwszą drukarkę laserową

1983 r. r.: firma Apple przedstawia pierwszy komputer osobisty

początki lat 80. - to powszechny dostęp do anten satelitarnych, wcześniej
używanych w badaniach kosmicznych czy wojskowości

druga połowa lat 80. - wchodzą do powszechnego użytku komputery przenośne –
laptopy

1990 r.: AT&T Laboratories przedstawia pierwszy procesor optyczny

Wykład 1
Na zjawisko globalizacji składa się kilka, wzajemnie
nakładających się procesów, z których za najważniejsze
należy uznać:
• rosnącą współzależność całego świata
• wyłanianie się „rynku światowego” w wyniku rosnących
obrotów w handlu, zwiększających się inwestycji
bezpośrednich oraz szybkich przepływów kapitałowych
początek lat 90. - wchodzą na masową skalę telefony komórkowe.
• liberalizację gospodarki i otwieranie narodowych rynków nie
tylko dla wygodnego przepływu towarów, ale także kapitałów,
usług oraz ludzi (siły roboczej)
Wykład 1
• autonomizację sektora finansowo-bankowego w stosunku do
rządów państw
Wykład 1
Ważne zjawiska:
• oderwanie się przepływów kapitałowych spod nadzoru rządów
• ujednolicanie się wzorców zachowań, a także metod produkcji,
znaków firmowych itp., co najczęściej wiąże się z
upowszechnianiem ich przez dynamicznie rozwijające się korporacje
transnarodowe
• nasilenie się konkurencji globalnej
• upowszechnienie technologii i wiedzy, prowadzące do tworzenia
nowej jakościowo cywilizacji - informacyjnej, czyli gospodarki
opartej na wiedzy.
Wykład 1
4. Wzrost handlu wewnątrzgałęziowego, czyli handlu
polegającego na tym, że dwa kraje produkują towary
określonej grupy (np. telewizory czy samochody) i je
eksportują, ale jednocześnie sprowadzają inne towary tej
samej grupy towarowej z zagranicy.
5. Rozwój międzynarodowej kooperacji przemysłowej, czyli
międzynarodowego podziału pracy w dziedzinie podzespołów
i części, na niespotykaną skalę.
6. Zmiana struktury geograficznej obrotów międzynarodowych.
1. Wzrost międzynarodowej mobilności
kapitału finansowego
2. Zwiększenie wywozu kapitału w postaci BIZ i
inwestycji portfelowych
3. Rozwój międzynarodowego handlu usługami
Wykład 1
Przyczyny, które doprowadziły do ekspansji
handlu światowego:
 postęp techniczny
 liberalizacja handlu dokonywana pod
auspicjami GATT, a obecnie WTO
 umiędzynarodowienie działalności
przedsiębiorstw.
2
2012-05-14
Wykład 1
Możliwość korzystania przez dany kraj z
korzyści, jakie są z tym związane, zależy od
jego międzynarodowej konkurencyjności.
Międzynarodową konkurencyjność można
określić jako zdolność danego kraju do
wytwarzania i sprzedaży na rynkach
zagranicznych dóbr i usług, które są tańsze
i/lub lepsze od oferowanych przez inne kraje.
Wykład 1
Międzynarodowa konkurencyjność danego kraju zależy przede
wszystkim od wydajności pracy. Ta z kolei jednak uzależniona
jest od bardzo wielu czynników.
Można wymienić wśród nich m.in. konkurencyjność
przedsiębiorstw danego kraju, tempo postępu technicznego,
poziom edukacji społeczeństwa, politykę ekonomiczną i
społeczną prowadzoną przez rząd (np. politykę pieniężną,
podatkową, przemysłową, ekologiczną), istniejące tradycje
handlowe i przemysłowe oraz posiadane zasoby naturalne.
Dziękuję za uwagę
3
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz