MSG - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1876
Wyświetleń: 6083
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MSG - wykłady - strona 1 MSG - wykłady - strona 2 MSG - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Istota i przesłanki międzynarodowego podziału pracy
Międzynarodowy podział pracy jest zjawiskiem historycznym i stanowi formie ewolucji społecznego podziału pracy dokonującego się pomiędzy podmiotami w obrębie różnych gospodarek narodowych. Pojawia się on dopiero wtedy gdy proces społecznego podziału pracy w poszczególnych krajach osiągnął taki pozom przy którym asortyment i ilościowy wzrost produkcji przekroczył chłonność rynków narodowych powstają nadwyżki produkcyjne w jednostkach krajowych i możliwościach ich zbytu w innych. Stworzył więc potrzebę rozwoju wymiany handlowej wykraczające poza granice kraju. Z czasem inicjowane są i rozwijane inne również formy powiązań gospodarczych uruchomiony w ten sposób mechanizm konkurencyjny międzynarodowej staje się trwałym elementem określające kierunki specjalizacji produkcji i wymiany poszczególnych krajów
Żadna gospodarka nawet znakomicie wyposażona w naturalne czynniki wytwórcze nie może rozwijać się w dużym czasie w izolacji nie uczestnicząc w wymianie międzynarodowej. Przyczyną dla której kraje włączają się w MPP jest nie tylko naturalna konieczność ale również korzyści jakie wynikają z wymiany. Zjawisko to próbowano wyjaśnić w przeszłości formułując bardziej lub mniej zwrotne przedstawiciele merkantylizmu na przełomie 17 i 18 wieku którzy jako pierwsi zaprezentowali systematyczne ujęcie wielu problemów ekonomicznych. Uważali że korzystna dla kraju są duże rozmiary eksportu i jednocześnie niewielki import który powinien być ograniczany cłami i barierami handlowymi takie stanowisko wynikało z ich podstawowych idei zgodnie z którą przejawem bogactwa kraju były zasoby kruszców szlachetnych. Kraje importujące towary powinny więc płacić za to kruszcem szlachetnym w takiej koncepcji handlu zagranicznego oraz jego przyczyny i związane z tym korzyści zaprezentowała klasyczna szkoła angielska. Jej twórcy A Smith i D Ricardo za przejaw bogactwa narodowego uważali rozmiary produkcji dóbr i usług a nie pieniądz kruszcowy w takim ujęciu dochody z eksportu mają znaczenie o tyle o ile umożliwiają nabycie na rynku światowym dóbr i usług których gospodarka nie wytwarza albo których koszt produkcji jest relatywnie wyższy niż w innych krajach.
Miejsce kraju w MPP określa cała gama czynników o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Do wewnętrznych należą m.in. warunki naturalne poziom rozwoju i struktura gospodarcza, postęp technologiczny, czynniki systemowe i pozaekonomiczne. Czynniki zewnętrzne natomiast są szczególnie istotne dla krajów małych słabo rozwiniętych w praktyce wzajemne oddziaływania krajów stwarzają zewnętrzne impulsy do zmian strukturalnych, zmian w hierarchii celów oraz przejmowania wzorców w postępowaniach. Te wzajemne oddziaływania mogą się okazać zarówno w formie pozytywnych skutków jaki i skutków negatywnych. Zależy to w znacznym stopniu od zdolności każdego kraju do selekcji budżetów płynących z zewnątrz i od absorpcji najbardziej pożądanych.


(…)

… elementem rozwoju Unii z Rosją było przyjęcie w 2003r koncepcji budowy Wspólnego Europejskiego Obszaru Gospodarczego UE - Rosja. Zakres takiego obszaru mógł być różny począwszy od ulawień procedur granicznych a na strefie wolnego handlu kończąc choć była to tylko wizja to stanowi ona wyraz konsekwencji polityki UE lub Rosji i budowanie stosunków gospodarczych na zasadach gospodarki rynkowej. Chodzi…
… ponieważ jest mocarstwem kształtującym niezależnie swoje wewnętrzne i zewnętrznie polityczne
Rosja widzi celowość utworzenia strefy wolnego handlu z UE i sprzyja napływowi inwestycji zagranicznych
Postanowienie zawarte w obu tych dokumentach przedstawia jednak w sferze deklaracji, zwłaszcza zaś wb nasilenia konfliktu z Czeczenami i dojścia do władzy Putina. Jednak już w 2001 na szczycie w Moskwie ponownie zadeklarowano…
… tematyczny układu jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. Dialog polityczny Współprace handlową i gospodarczą
Współprace w sferze nauki i badań oraz ochrony środowiska i transportu
Postanowienia dotyczące pomocy finansowej UE dla Rosji Przyznanie sobie nawzajem klauzuli najwyższego uprzywilejowania Możliwość stworzenia strefy wolnego handlu
Ten układ stwarzał więc duże szanse na rozszerzenie i pogłębienie…
…. W praktyce następstwem podwyżki ceł może być również obniżenie cen przez eksporterów w celu przeciwdziałania eksportu i spadkowi. Jeżeli taka sytuacja wystąpi to terms of trade krajów podnoszącemu cło importowe poprawi się.
Wskaźnik term of trade - określa warunki wymiany stosunek w jakim jedne dobro wymienia się na inne w handlu zagranicznym chodzi o stosunek wymiany towarów eksportowych na towary importowe. W ujęciu cenowym terms of trade to relacja zmian cen dóbr eksportowych do zmian cen dóbr importowanych przez poszczególne kraje wzrost tego stosunku określa wzrost korzyści z wymiany zagranicznej eksport/import. Posługiwanie się cłem jako narzędziem polityki ekonomicznej zależy od stopnia swobody państwa w jego stosunkach z otoczeniem obecnie coraz częściej tą swobodą jest ograniczona…
… gałęziowego podziału pracy. Ocenia się np. że obejmuje ono ponad 50% ogólnych obrotów przemysłu elektromaszynowego krajów najwyżej rozwiniętych podobnie jak w przypadku specjalizacji międzynarodowej kooperacja może być dla jej uczestników potencjalnym źródłem wielu korzyści. Główne z nich polegają na obniżeniu jednostkowych kosztów produkcji i badań . Dzięki daleko posuniętej specjalizacji i w obrębie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz