wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykłady - strona 1 wykłady - strona 2 wykłady - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 1 - PODSTAWY TEORII… Koncepcja B. Balassy: 5 form integracji regionalnej Strefa wolnego handlu - integracja dwóch lub więcej państw, polegająca na zniesieniu ceł i wszelkich ograniczeń ilościowych w wymianie handlowej pomiędzy krajami członkowskimi (zniesienie granicy celnej między państwami, swobodna wymiana handlowa) przy jednoczesnym zachowaniu autonomii państw uczestniczących i prowadzeniu własnej, niezależnej polityki handlowej. Unia celna - wykorzystanie koncepcji strefy wolnego handlu wzbogaconej o prowadzenie wspólnej polityki handlowej - zewnętrznej taryfy celnej wobec krajów trzecich. Państwa członkowskie tracą autonomię w zakresie wymiany z krajami nie należącymi do unii, zyskują na sile i pozycji stworzonego ugrupowania Wspólny rynek - łączy koncepcję unii celnej z zasadami wolnego przepływu kapitału i migracji siły roboczej na terytorium wszystkich państw członkowskich. Istota wspólnego rynku - likwidacja barier przepływu czynników wytwórczych. 4 podstawowe swobody (wolności): swobodny przepływ: towarów, usług, pracowników i kapitału . Unia gospodarcza - wzbogaca koncepcję wspólnego rynku o ścisłą koordynację lub nawet unifikację polityki ekonomicznej w odniesieniu do całości gospodarki i jej sektorów np. polityki finansowej czy przemysłowej. Jeśli zakres integracji obejmuje też koordynację polityki kursowej i walutowej ( stworzenie wspólnego baku centralnego i waluty), to jest to unia gospodarczo-walutowa. Tworzą się wspólne ponadnarodowe organy i instytucje. UG może funkcjonować w wielu walutach, tylko jeśli ustali się stały, niezmienny kurs tych walut. Unia polityczna - oznacza całkowitą integrację. Opiera się na unii gospodarczo-walutowej i pełnej koordynacji, a następnie na unifikacji systemów prawnych oraz polityki zagranicznej, wewnętrznej, a także polityki bezpieczeństwa, spraw wewnętrznych itp. Tworzą się wspólne ponadnarodowe organy i instytucje. ( raczej nie istnieje dobrowolnie, w historii np. Jugosławia, Czechosłowacja)
Efekty integracji (efekty mają charakter pozytywny z wyjątkiem efektu „fali wstecznej”) Efekty unii celnej (wg. J. Vinera, efekty statyczne, krótkookresowe. Niezależnie od niech istnieją efekty długookresowe takie jak wpływ integracji na restrukturyzację i wzrost gospodarczy na obszarach krajów ugrupowania) Efekt kreacji handlu - oznacza wzrost obrotów między krajami poprzez liberalizację wymiany na obszarze ugrupowania. Zwiększenie konkurencyjności, spadek cen towarów importowanych wewnątrz unii przy zróżnicowanym poziomie cen. Wyjaśniają go 4 efekty cząstkowe, są to rezultaty: Rozszerzenia się handlu, Zewnętrznej kreacji handlu, Rewersji handlu, Odchylenia handlu Efekt przesunięcia handlu (odwracania handlu) - polega na rezygnacji danego państwa z dotychczasowego importu z kraju trzeciego, na rzecz importu z kraju będącego partnerem w unii.

(…)

…, Włochy
1960 - EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Wszecja, Wielka Brytania
1967 - powstanie Wspólnoty Europejskiej z połączenia EWG, EWWiS oraz EWEA
1968 - powstanie Unii celnej w ramach krajów wspólnoty
1973 - poszerzenie, Dania, Irlandia, Wielka Brytania
1981 - poszerzenie, Grecja
Faza II - zasadnicza
1985 - Opublikowanie „Białej Księgi”
1985 - przyjęcie JAE
1985 - poszerzenie, Hiszpania, Portugalia
1988 - raport P. Cecchiniego
1992 - podpisanie traktatu o UE, Maastricht, ustanowienie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje WE oraz Norwegia, Islandia, Lichtenstein, Austria, Finlandia, Szwecja)
* nowelizacje traktatu Maastricht: Amsterdamski 1997, Nicejski 2000, Lizboński 2007
1993 - urzeczywistnienie programu JRW
1995 - poszerzenie…
… europejskiego
- konieczność stworzenia instytucjonalno - prawnych warunków realizacji celów traktatowych wspólnoty
- rozwój Rychów konsumenckich na świecie
4 podstawowe prawa konsumenta (J. Kennedy 1985r)
- prawo do rzetelnej informacji, - prawo do bezpieczeństwa, - prawo do wyboru
- prawo do bycia wysłuchanym (prawo do reprezentacji)
Traktaty rzymskie (1957), nie obejmowały praw konsumenta. JAE (1987…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz