Rynki kapitałowe w dobie UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki kapitałowe w dobie UE - strona 1

Fragment notatki:

Dzięki jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: etapy integracji, integracja rynku czynników produkcji, skutki przepływów czynników produkcji, efekty liberalizacji rynków kapitałowych, eklektyczna teoria Dunninga, proces liberalizacji rynku. Ponadto można poszerzyć wiedzę o takich faktach, jak: regres w procesie liberalizacji rynku, przepływy kapitałowe w UE, możliwości inwestowania na terenie Unii Europejskiej przez firmy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Etapy integracji:
Wprowadzenie - instytucjonalne formy integracji:
sfera wolnego handlu,
unia celna,
wspólny rynek,
unia gospodarcza i monetarna.
Utworzenie wspólnego rynku (cel zapisany w Traktacie Rzymskim).
Swoboda przepływu jest charakterystyczna dla fazy integracji zwanej wspólnym rynkiem. Wspólny rynek to ta faza integracji, która łączy elementy unii celnej i pewne elementy unii gospodarczej. Na etapie wspólnego rynku istnieją 4 rodzaje swobody: swoboda przepływu dóbr, usług, kapitału, ludzi.
Zasadnicze problemy, którymi zajmuje się teoria integracji w odniesieniu do etapu wspólnego rynku:
liberalizacja czynników produkcji tj. kapitału i pracy,
wzajemna relacja pomiędzy rynkiem dóbr i rynkiem czynników produkcji.
Teoria integracji próbuje dać odpowiedź na pytanie w jakim stopniu integracja rynków produkcji pomaga wytworzyć dochody czynników produkcji oraz tworzyć i dystrybuować dobrobyt.
INTEGRACJA RYNKU CZYNNIKÓW PRODUKCJI PRZY ZAŁOŻENIACH:
pomijamy kwestię przepływu dóbr,
mamy dwa kraje A i B.
Efekty integracji rynków czynników produkcji mogą być analizowane przez porównanie sytuacji, w której ma miejsce przepływ czynników produkcji i sytuacji bez przepływu czynników.
Sytuacja na rynku czynników produkcji w kraju A i B jest przedstawiona na rysunku. Krzywa Sa i Sb reprezentujące podaż czynników produkcji i krzywe opadające Da i Db reprezentujące popyt na czynniki produkcji. Razem wyznaczają one cenę pracy (tzn. płacę) lub kapitału (%) i liczbę zatrudnionych pracowników lub ilość kapitału zaangażowanego w danej gospodarce. W przypadku kraju A w sytuacji nieintegracji, którego rynek pracy (kapitału) obu krajów są oddzielone (bez migracji) warunki podażowe i popytowe prowadzą do wysokich cen czynników produkcji.
W kraju B natomiast warunki popytowo - podażowe prowadzą do niskich cen czynników produkcji. W tej sytuacji rynki narodowe, z którymi poziomy stóp procentowych mogą być utrzymane w separacji tylko poprzez środki kontroli np. zezwolenie na pracę, kontyngenty, zakaz wywozu kapitału, zezwolenia na inwestowanie.
W sytuacji integracyjnej bariery przepływu czynników produkcji zostają usunięte, praca i kapitał mogą przemieszczać się swobodnie miedzy krajami. W naszym przypadku nastąpi przemieszczenie się do kraju A gdzie pracownicy posiadający kapitał zarabiają więcej. Przepływ ten pociąga za sobą koszty (są to koszty ekonomiczne i psychologiczne - w przypasku pracowników). W przypadku kapitału są to koszty informacji. Z powodu istnienia tych kosztów nie nastąpi całkowite wyrównanie płac czy też stóp procentowych od kapitałów.
Skutki przepływów czynników produkcji.


(…)

… z Maastricht) - zakładał on doprowadzenie do pełnej swobody świadczenia usług w krajach członkowskich w oparciu o klauzulę narodową WTO w tych wszystkich sektorach usług, które nie zostały w pełni zliberalizowane wraz z wejściem w życie jednolitego rynku europejskiego (rok 92). Przewidywany okres zakończenia pełnej liberalizacji dotyczy lat 93-99.
PRZEPŁYWY KAPITAŁOWE W UE, SKALA ZJAWISKA, STRUKTURA…
… jest jako obszar bez granic, w ramach którego jest możliwy swobodny przepływ towarów, ludzi, usług i kapitału. Lata w jakich budowano rynek wewnętrzny to 1985 - 1992 (program Europa '92). Realizacja tego programu wykraczała poza rok '92 i praktycznie trwa jeszcze do dziś.
Swobody jakie daje wspólny rynek to:
swoboda przepływu dóbr - wyraża się w eliminacji ceł i innych podobnych w skutkach opłat oraz w zniesieniu…
…) i transakcje warunkowo zliberalizowane i takie, wobec których nie było obowiązku liberalizacji. Do transakcji w pełni zliberalizowanych zaliczamy:
bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
krótko i średnioterminowe kredyty handlowe, poręczenia i gwarancje z nimi związane,
transfery prywatne (osobiste) związane ze swobodnym przepływem osób,
nabycie nieruchomości,
transfery w związku z ubezpieczeniami.
Do transakcji…
….
Umiędzynarodowienie zarówno klientów jak i inwestycji finansowych oraz zastosowanie innowacji w sektorze finansowym uniemożliwiają praktycznie skuteczną administracyjną kontrolę tych przepływów.
Mimo trudności statystycznych istnieją empiryczne dowody, że możliwość swobodnego przepływu kapitału portfelowego zintensyfikowało bardzo znacząco przepływy tego rodzaju kapitału w UE. Porównanie rozmiarów strumieni…
… jako jedno z kryteriów konwergencji dla kandydatów do Europejskiej Unii Monetarnej.
Tendencja do zbliżania się stóp procentowych jest obserwowana w krajach UE. Jest ona wynikiem:
1. Usunięcie przeszkód w swobodnym przepływie kapitałów w ramach Jednolitego Rynku Wewnętrznego.
2. Jest efektem polityki makroekonomicznej rządów tych krajów mającej na celu członkostwo w Unii Monetarnej.
W przypadku Narodowych Rynków…
… przepływów kapitałowych została zahamowana w latach '70 ponieważ kilka krajów członkowskich szeroko stosowało klauzule o ochronie przewidziane w traktacie. Przyczyny regresu w procesie liberalizacji przepływów kapitałowych:
niestabilność międzynarodowych systemów monetarnych w latach '70,
pogorszenie się warunków ekonomicznych w następstwie załamania się systemu stałych kursów walutowych.
przyczynami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz