Powietrze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3136
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powietrze  - strona 1

Fragment notatki:Informacje zawarte w notatce to: przemiany powietrza wilgotnego, mieszanie strumieni, schematy działania wentylacji grawitacyjnej, system belek chłodzących, moduły sufitowe, klimatyzatory, osuszanie powietrza.

A także: badania jakości ścieków, ekonomiczne podstawy wyboru systemu zaopatrzenia w wodę.

6 X 2011
(powtórka)
Przemiany powietrza wilgotnego
Kierunek przemiany powietrza wilgotnego
Jeżeli do powietrza wilgotnego określonego przez parametry w punkcie 1 doprowadzi się izobarycznie pewną ilość ciepła lub pary wodnej, to powietrze zmieni stan na parametry opisane punktem 2. Przemianę taką charakteryzuje kierunkowy współczynnik przemiany epsilon definiowany jako:
Epsilon= (i2-i1)/(x2-x1)
Wartość współczynnika jest taka sama dla wszystkich dających się przedstawić za pomocą linii równoległych, niezależnie od położenia punktu początkowego przemiany. Współczynnik może przyjmować wartości dodatnie lub ujemne, w zależności od kierunku przepływu ciepła, jest równy zero, gdy nie ma zbędnych zysków lub strat ciepła całkowitego.
Mieszanie strumieni W wyniku zmieszania strumienia masy mg1 powietrza o temp t1 i zawartości wilgoci x1 ze strumieniem masy mg2 powietrza o temp t2 i zawartości wilgoci x2 uzyskuje się strumień masy mM = mg1 +mg2 powietrza wilgotnego o zawartości wilgoci xM, entalpii Im i temperaturze tM.
Bilans pary wodnej
(mg1+mg2)xM=mg1*x1+mg2*x2
Bilans ciepła
(mg1+mg2)iM=mg1*i1+mg2+i2
Entalpia
Im=1,005*tM + xM*(1,84tM+2501)
(wykład właściwy)
Literatura:
Pełech A. wentylacja i klimatyzacja - podstawy, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
Klimatyzacja - proces nadawania powietrzu w pomieszczeniu określonych właściwości pożądanych ze względów higienicznych oraz ze względu na dobre samopoczucie ludzi lub też parametrów wymaganych ze względów technologicznych (np. nawilżanie, osuszanie, podgrzewanie, ochładzanie)
Mikroklimat pomieszczenia to zbiór parametrów fizycznych i chemicznych, mających wpływ na żywy organizm.
Parametry mikroklimatu można podzielić również na:
- cieplno - wilgotnościowe (temperatura, wilgotność względna, czystość i świeżość powietrza, prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi)
- higieniczno zdrowotne (oddziaływanie przegród i wyposażenia pomieszczenia, hałasu, zjonizowania powietrza, pól elektrostatycznych i elektromagnetycznych).
Układy klimatyzacyjne
-lokalne (klimatyzatory)
-centralne
-o stałym przepływie
-o zmiennym przepływie
-dwustopniowe uzdatnianie powietrza
-strefowe
-wysokociśnieniowe indukcyjne
- klimakonwektorami wentylatorowymi
-wysokociśnieniowe bezindukcyjne
13 X 2011
Wentylacja naturalna polega na wymianie powietrza w pomieszczeniu dzięki różnicy temperatur, która przekłada się na różnice gęstości i/lub pod wpływem wiatru. Wentylacja grawitacyjna w wentylowanych pomieszczeniach w porównaniu z wentylacją mechaniczną ma wiele zalet i wad


(…)

…-oczyszczanie,procesy jednostkowe: -napowietrzanie i odpedzanie gazów(stripping) -koagulacja -cedzenie -wymiana jonowa -chemiczne strącanie -sorpcja na węglu aktywnym -utlenianie chemiczne -procesy membranowe -dezynfekcja -infiltracja -sedymentacja -filtracja Filtrowanie-najważniejszy proces uzdatniania,usuwane są zanieczyszczenia mech.o rozmiarach od 0,0001cm i ma zastosowanie zarówno do oczyszczania wód…
….
Poza ochładzaniem w parowaczu, klimatyzator realizuje również osuszanie powietrza spowodowane niższą temperaturą powierzchni chłodnicy od temperatury punktu rosy dla danej wilgotności w pomieszczeniu.
W urządzeniu klimatyzacyjnym, temperatury powietrza oziębianego oraz powietrza chłodzącego skraplacz mają zasadniczy wpływ na kształtowanie się temperatur parowania T0 i skraplania Tk, od których bardzo mocno zależy…
… i przykrego zapachu
-niska cena
Sorbenty stałe
Do takich substancji można zaliczyć:
-żele krzemionkowe (silikażele) - bezbarwne porowate ziarna ze szkła wodnego
-zeolity - substancje naturalne lub organiczne (glinokrzemiany sodowe lub wapniowe)
-aluminium aktywowane - uwodnione tlenki glinu
-węgiel aktywny - częściej stosowany do innych gazów niż para wodna
-polimery syntetyczne - początkowe stadium…
… biorą aktywne jony oraz dodawany detergent
Utlenianie - zw. Org. I nieorg. + dezynfekcja
Redukcja chromu - chemiczna lub elektrolityczna
Koagulacja i strącanie chemiczne - koagulacja pozwala na usunięcie zawiesin trudno opadających koloidów bakterii. Wytracanie jonów w postaci wodorotlenków
Wymiana jonowa -przy udziale jonitów wymiana jonów z jonitów na te z r-ru.
Ekstrakcja - rozdział substancji…
… urządzenia ziębniczego są: sprężarka (1), skraplacz (2), zawór rozprężny (3) oraz parownik(4)
Rysunek (w nawiasach numery urządzeń na schemacie klimatyzatora)
Krążący w tym obiegu czynnik ziębniczy podlega serii przemian termodynamicznych:
1-2 sprężanie w sprężarce kosztem napędu, np. energii elektrycznej, przez co wzrasta jego ciśnienie i temperatura
2-3 skraplanie w skraplaczu, dzięki czemu energia…
…. Org. Fenole insektycyd benzopiren zw. Powierzchniowo czynne
Oczyszczanie ścieków składa się z
Oczyszczania mechanicznego - cedzenie rozdrabnianie sedymentacja flotacja
O. chemiczne - reakcje fizyczne i procesy fizyko- chemiczne
O. biologiczne - rozkład i mineralizacja zanieczyszczeń przez mikroorganizmy
O. fizykochemiczne - podstawowe procesy:
Neutralizacja - chemiczne zobojętnienie ścieków, udział…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz