Postępowanie zabezpieczające

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie zabezpieczające - strona 1

Fragment notatki:

Postępowanie zabezpieczające. Ma charakter postępowania pomocniczego w stosunku do postępowania egzekucyjnego. Jego celem jest zabezpieczenie należności pieniężnej lub wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym, jeżeli brak zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić egzekucję administracyjną przez działania niesumiennego zobowiązanego lub przez jego sytuację materialną.
Funkcja postępowania egzekucyjnego zostaje zrealizowana, gdy jego cel w konkretnej sprawie zostaje osiągnięty, a więc gdy egzekwowany obowiązek zostanie wykonany.
Przyczyną dokonania zabezpieczenia w szczególności może być:
brak płynności finansowej zobowiązanego;
unikanie wykonania przez zobowiązanego obowiązku przez nieujawnianie zobowiązań powstających z mocy prawa lub nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych;
dokonywanie przez zobowiązanego wyprzedaży majątku.
Zabezpieczenie może być dokonane także przed terminem płatności należności pieniężnej lub przed terminem wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym oraz zabezpieczenie należności pieniężnych może dotyczyć również przyszłych powtarzających się świadczeń.
Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia na wniosek wierzyciela i na podstawie wydanego przez niego zarządzenia zabezpieczenia.
Organ egzekucyjny może w każdym czasie uchylić lub zmienić sposób lub zakres zabezpieczenia. Na postanowienie to służy zażalenie.
W sprawie prowadzenia postępowania zabezpieczającego przysługuje zobowiązanemu prawo wniesienia zarzutu do organu egzekucyjnego w terminie 7-dni od dnia doręczenia zarządzenia zabezpieczenia z klauzulą organu egzekucyjnego o przyjęciu tego zarządzenia do wykonania.
W przypadku zabezpieczenia należności pieniężnej termin - 30-dni od dokonania zabezpieczenia, w zabezpieczeniu obowiązku o charakterze niepieniężnym - 3-miesiące.
Zabezpieczenie należności pieniężnej następuje przez:
zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków bankowych, innych wierzytelności i praw majątkowych lub ruchomości;
obciążenie nieruchomości zobowiązanego hipoteką przymusową;
obciążenie statku morskiego zastawem wpisanym do rejestru okrętowego;
ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zginęła lub uległa zniszczeniu;
ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego sprawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
Zajęcie zabezpieczenia nie może dotyczyć rzeczy lub praw zwolnionych z egzekucji. Przy wyborze środka zabezpieczającego organ egzekucyjny powinien uwzględnić interes stron, w takiej mierze, aby wierzycielowi zapewnić wykonanie obowiązku, a zobowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz