Postepowanie-sadowo-administracyjne2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postepowanie-sadowo-administracyjne2 - strona 1 Postepowanie-sadowo-administracyjne2 - strona 2 Postepowanie-sadowo-administracyjne2 - strona 3

Fragment notatki:

POS TĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE § 1. NACZELNY SĄD AD MINISTRACYJNY I JEGO WŁAŚCIWOŚĆ Organizacja Naczelnego Sądu Administracje go na podstawie ustawy z 31 11980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 4, poz. 8) z dniem 1IX 1980 r. podjął działalność Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w Warszawie. Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 25 II1981 r. w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu (Dz.U. nr 5, poz. 21 z pdźn. zm.) utworzono z dniem 1 VII 1981 r. pięć ośrodków zamiejscowych NSA (w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu), z dniem 1IV1983 r. - takiż ośrodek w Lublinie, zaś z dniem 1 XI1993 r. w Łodzi, wreszcie z dniem 1XI1994 r. -w Białymstoku i Rzeszowie oraz jako ostatni - z dniem 111995 r. - ośrodek w Szczecinie. 303 Nowa sytuacja prawna powstała z dniem 1 X 1995 r., tj. z chwilą wejścia wżycie ustawy z 11 V 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. nr 74, poz. 368, zpóźn. zm.). Ustawa ta zawiera przepisy dotyczące organizacji, włas'ciwos'ci i zakresu działania NSA oraz postępowania przed tym sądem. W zakresie uregulowanym nową ustawą utraciła moc obowiązująca ustawa z 31 11980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustaw}'- Kodeks postępowania administracyjnego. Jednocześnie utraciły moc obowiązującą przepisy działu VI k.p.a. („Zaskarżanie decyzji do sądu administracyjnego"). Wreszcie ustawą z 1 marca 1996 r. (Dz.U. nr 43, poz. 189) o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw w kodeksie postępowania administracyjnego w art. 1 § 1 skreślono pkt 3 stanowiący o zaskarżaniu decyzji administracyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ponieważ zaskarżanie to reguluje ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a nie k.p.a. Naczelny Sąd Administracyjny sprawuje „wymiar sprawiedliwości przez sądową kontrolę wykonywania administracji publicznej, na zasadach określonych w niniejszej ustawie" (art. 1 ustawy o NSA). Sąd ten działa w Warszawie i ośrodkach zamiejscowych tworzonych dla jednego lub kilku województw. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporządzenia, ustala strukturę organizacyjną NSA i regulamin jego działania. Zaś po zasięgnięciu opinii Ministra Sprawiedliwości Prezydent RP - również w drodze rozporządzenie -tworzy i znosi ośrodki zamiejscowe NSA, określa ich siedziby oraz właściwość miejscową i rzeczową (art. 3 ustawy). Dotychczasowe ośrodki zamiejscowe NSA stały się od dnia wejścia w życie nowej ustawy ośrodkami zamiejscowymi tego Sądu w rozumieniu tejże ustawy (art. 66 ustawy). Obecnie obowiązuje rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24 listopada 1998 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych Naczelnego Sądu Administracyjnego, określenia ich siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej (Dz.U. nr 145, poz. 940), które weszło wżycie z dniem 1 stycznia 1999 r., a więc z dniem wprowadzenia reformy ustrojowej państwa. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz